ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش‌های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E

نویسندگان

  • حمیدرضا صادق نیا
  • زینت سرگزی
  • فاطمه رحیمی عنبرکه
  • مهدی جلالی
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: دیازینون یکی از حشره‌کش‌های ارگانوفسفره است که فعالیت کولین استراز را مهار و استرس اکسیداتیو را در ارگان‌های هدف ، از قبیل سیستم تولید مثلی القاء می‌کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز سرم و اریتروسیت‌های خون در رت نر و بررسی نقش محافظت کنندگی ویتامینE بود مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ‌ویستار با وزن 200-250 گرم به پنج گروه6 تایی شامل: گروه کنترل (هیچ ماده‌ای دریافت نکرد) ،گروه شم (دریافت روغن زیتون خاالص)، گروه‌ تجربی1(دریافت دیازینون با دوز mg/kg 60)، تجربی 2(دریافت دیازینون و ویتامین E با همان دوزها) و تجربی 3 (دریافت ویتامین E با دوز mg/kg 200) تقسیم شدند. دیازینون و حلال از طریق تزریق داخل صفاقی و ویتامین از طریق گاواژ استفاده شد. بعد از 6 هفته 3 میلی لیتر خون از بافت قلب گرفته شد و از روش تیترومتری و المان به ترتیب برای سنجش کولین استراز سرم و اریتروسیت استفاده شد. داده‌ها با کمک نرم افزار SPSS آنالیز شدند و مقدار 05/0 P< تفاوت معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: نتایج نشان دادند که دیازینون در گروه تجربی1 ، فعالیت استیل کولین استراز (000/0 =P) و کولین استراز سرم (01/0=P) را نسبت به گروه کنترل کاهش داد. مهار فعالیت کولین استراز اریتروسیت و سرم در گروه تجربی 2(مصرف توام دیازینون به همراه ویتامینE) بهبود نیافت. نتیجه‌گیری: باتوجه به مهار فعالیت دو آنزیم مهم کولین استراز اریتروسیت و سرم در رت های تیمار شده با دیازینون، امکان سمیت سلولی در کشاورزان و افرادی که در تماس با این ترکیبات می باشد وجود دارد. از سوی دیگر فعالیت کولین استراز توسط ویتامین E احتمالا به علت ماهیت رقابتی مهار آنزیم‌ توسط دیازینون بهبود نیافت. بنابراین، باید مراقبت لازم برای جلوگیری از ورود سم به بدن انجام شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین e

زمینه و هدف: دیازینون یکی از حشره کش های ارگانوفسفره است که فعالیت کولین استراز را مهار و استرس اکسیداتیو را در ارگان های هدف ، از قبیل سیستم تولید مثلی القاء می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز سرم و اریتروسیت های خون در رت نر و بررسی نقش محافظت کنندگی ویتامینe بود مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن 200-2...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی تأثیر دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E بر فعالیت کولین استراز پلاسما و گلبول های قرمز موش صحرایی نر و ماده

Introduction & Objective: Diazinon (DZN) is an organophosphate insecticide that one of the mechanisms of toxicity is the inhibition of cholinesterase. The aim of the present study was to evaluate the effects of diazinon on cholinesterase activity in blood serum and erythrocytes of male and female rats and to assess the protective role of vitamin E. Materials & Methods: In this experimental stud...

متن کامل

بررسی اثر حفاظتی ویتامینE بر سطح آنزیم کولین استراز سرمی و اریتروسیت خون رت ماده بالغ، در مسمومیت ناشی از دیازینون

زمینه و هدف: دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که یکی از مکانیسم های اصلی سمیت آن، مهار آنزیم کولین استراز می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز خون رت ماده بالغ و بررسی اثر محافظت کنندگی ویتامینE  بوده است که به دنبال مطالعه دیگری با موضوع استرس اکسیداتیو القا شده با دیازینون در بافت تخمدان، انجام شد. مواد و روش کار: تعداد 30 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژ...

متن کامل

بررسی تأثیر دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین e بر فعالیت کولین استراز پلاسما و گلبول های قرمز موش صحرایی نر و ماده

مقدمه و هدف: دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که یکی از مکانیسم های سمیت آن، مهار آنزیم کولین استراز می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین  استراز سرم و اریتروسیت های خون در رت نر و ماده و تعیین نقش محافظت کنندگی ویتامینe می باشد. روش کار: در این مطالعه تجربی تعداد 60 سر موش صحرایی بالغ (30 سر ماده و 30 سر نر) از نژاد  ویستار انتخاب و هرکدام از این گروه های 30 ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 21  شماره 4

صفحات  550- 558

تاریخ انتشار 1970-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023