ارزیابی موانع توسعۀ بازاریابی ورزشی در ایران

نویسندگان

  • مهدی سلیمی اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده مقاله:

در عصر حاضر، توسعه در ورزش حرفه‌ای به‌عنوان نمادی از قدرت یک کشور محسوب می‌گردد و بدون‌شک بازاریابی ورزشی، ضامن بقا و رشد ورزش حرفه‌ای می‌باشد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی موانع توسعۀ بازاریابی ورزشی در ایران بود. پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و نظرسنجی از اساتید برجستۀ مدیریت ورزشی، موانع توسعۀ بازاریابی ورزشی کشور در چهار گروه:1. موانع سیاسی، 2. موانع حقوقی و قانونی، 3. موانع علمی، تخصصی و پژوهشی و 4. موانع فنی، مدیریتی و سازمانی طبقه‌بندی گردیدند. نمونۀ آماری پژوهش را 14 نفر از اساتید برجستۀ مدیریت ورزشی، 19 نفر از مدیران ورزش کشور در وزارت ورزش و جوانان و کمیتۀ ملی المپیک، 18 نفر از مدیران ارشد فدراسیون‌ها و باشگاه‌های مطرح ورزشی کشور و 14 نفر از مدیران عالی شرکت‌های تجاری تشکیل می‌دادند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد عدم وجود اعتقاد به بازاریابی ورزشی در بین مدیران عالی‌رتبۀ بخش صنعتبه‌عنوان یک منبع درآمد، عدم توجه ویژه به ورزش در کنار سایر بخش‌های صنعتی، عدم هم‌سویی سرمایه‌گذاری در ورزش با سیاست‌های توسعه‌ای کشور، عدم وجود قوانین اقتصادی مناسب جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش صنعتی در سرمایه‌گذاری در ورزش و عدم امکان تشخیص دقیق میزان سود بازاریابی ورزشی برای سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین موانعی هستند که باید مورد توجه مسئولان و مدیران ورزشی کشور قرار گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعۀ بازاریابی گردشگری ورزشی

چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعۀ بازاریابی گردشگری ورزشی در استان آذربایجان‌غربی بوده است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفیتحلیلی بوده و با توجه به نوع تحقیق به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری شامل کارشناسان ورزش سازمان گردشگری و میراث فرهنگی (24 نفر) و کارشناسان ورزش ادارۀ ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (50 نفر) بود، از این‌رو نمونۀ پژوهش به‌صورت...

متن کامل

شناسایی موانع بازاریابی ورزشی ایران از دیدگاه مدیران ورزشی کشور

هدف کلی این پژوهش شناسایی موانع بازاریابی ورزشی ایران از دیدگاه مدیران ورزش کشور بود. جامعۀ آماری پژوهش را مسئولان ستادی وزارت ورزش و جوانان، مسئولان کمیتة ملی المپیک و رؤسای فدراسیون­های ورزشی (80 نفر) تشکیل می­دادند. نمونه با جامعۀ آماری برابر بود و 67 پرسشنامه به‌درستی برگشت داده شد. ابزار ‌اندازه­گیری، پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که موانع بازاریابی ورزشی را با 40 سؤال در پنج حیطۀ موانع اقتصادی،...

متن کامل

شناسایی و مقایسۀ موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی

  این پژوهش با هدف شناسایی موانع مشارکت خیرین در احداث و توسعۀ فضاهای ورزشی صورت گرفت (مطالعۀ موردی استان کرمان). روش به‌کاررفته در پژوهش، پیمایشی بود و جامعۀ آماری آن را 180 نفر از خیرین استان تشکیل دادند. جهت انجام پژوهش، نمونه‌ای معادل 123 نفر از طریق نمونه‌گیری در‌دسترس مورد‌ بررسی قرار گرفت که از آن میان، 100 پرسش‌نامۀ بدون نقص در تجزیه‌ و‌ تحلیل نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت. شایان‌ذکر است...

متن کامل

طراحی مدل ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراسیون های ورزشی ایران

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی مدیریت بازاریابی فدراسیون ­های ورزشی ایران بود. جامعۀ آماری پژوهش اعضای هیأت علمی دانشکده­ های تربیت بدنی رشتۀ مدیریت ورزشی، مدیران فدراسیون­ های ورزشی و متخصصان آشنا با بازاریابی ورزشی بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به‌طور تصادفی ساده برای نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتو...

متن کامل

بررسی موانع درون سازمانی بازاریابی مؤسسه های ورزشی ایران

موانع توسعة بازاریابی مؤسسه های ورزشی به دو دستة موانع درونی و بیرونی تقسیم می شوند. با توجه به تعدد موانع و نیز اهمیت و اولویت موانع درونی, در پژوهش حاضر این دسته از موانع مورد تاکید و بررسی قرار گرفتند تا راهکارهای رفع چنین موانعی برای مؤسسه های ورزشی پیشنهاد شود. موانع درونی مؤسسه های ورزشی در قالب موانع مربوط به مدیریت (5 مؤلفه), اهداف و راهبرد (3 مؤلفه), نظام بازاریابی (6 مؤلفه), فرهنگ س...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 29

صفحات  13- 36

تاریخ انتشار 2015-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023