ارزیابی وضعیت ارگونومیکی دندانپزشکان با روش RULA و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

نویسندگان

  • اسماعیلی, حبیب الله استاد گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی‌ مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
  • اکبری, رقیه علی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزشی بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
  • حکم آبادی, رجبعلی عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی، درمانی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
  • شاهرودی, محمد واحدیان دانشیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
  • طهرانی, هادی دانشیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
چکیده

Background and Aims: The dentistry profession is one of the most injuring professions that causes most pains and hurts for dentists because of their lack of knowledge about the ergonomic position through the work. The purpose of this study was to assess the ergonomic position of dentists with RULA method in dentists of Bojnord. Materials and Methods: In this cross-sectional study, all of the Bojnord’s county dentists were selected. RULA method and Nowerdik questionnaire were used for investigating the agronomical position, and muscular-skeleton position, respectively. The analysis was done by SPSS22 using regression and chi-square test. A P-value of less than 0.005 was assumed as significant. Results: The most muscle-skeleton reports were 55.6% (35 persons) related to back, 54% (34 persons) related to shoulders, 50.8% (32 persons) related to waist, and 47.6% (30 persons) related to neck aches. In the last 12 months, 90.5% of dentists reported pains from at least one of organs of their bodies and 27% were supposed to leave their works which the sex (P=0.84), length (P=0.75), and weight (P=0.38) were not significantly related to this case. Conclusion: According to the results of this study educational interventions is essential to prevent the musculoskeletal disorders in dentistry.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شیوع اختلالات عضلانی - اسکلتی در دندانپزشکان

سابقه و هدف: ارگونومی دانشی است که استرسها و آسیبهای وارده به انسان را در ارتباط با فعالیتهای حرفه‌ای بیان کرده و هدف عمده آن جلوگیری از بروز اختلالات وابسته به کار می‌باشد. دندانپزشکی مخصوصا شاخه عمومی آن از نظر دردهای عضلانی - اسکلتی یک حرفه پرخطر است. عادتهای غلط و نامناسب کاری آن هم به صورت تکراری از علل عمده بروز مشکلات در حرفه دندانپزشکی است. از سال 1946 تا سال 1997 چندین بررسی در مورد شی...

متن کامل

بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی با عوامل ارگونومیکی در پرستاران

  سابقه و هدف: اگرچه اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از مشکلات اساسی، پر‌هزینه و جدی در پرستاران به عنوان یک گروه پرخطر شغلی شناخته شده است اما متاسفانه مطالعات اندکی به خصوص در ایران جهت شناخت علل آن انجام گرفته است. لذا این پژوهش به منظور بررسی شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی و عوامل ارگونومیکی مرتبط با آن در کادر پرستاری انجام شده است.   مواد و روش ‌ ها: در این مطالعه تحلیلی مقطعی 400 نمونه به روش سر...

متن کامل

ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار در دندانپزشکان دانشکده دندانپزشکی قزوین با روش REBA و ارتباط آن با شیوع اختلالهای اسکلتی-عضلانی در سال 1387

  ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار در دندانپزشکان دانشکده دندانپزشکی قزوین با روش REBA و ارتباط آن با شیوع اختلالهای اسکلتی-عضلانی در سال 1387     سکینه ورمزیار1- مرتضی امینی2 - مهدی کیافر3   1- دانشجوی دکتری بهداشت حرفه‌ای دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   2- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران   3- کارشناس بهدا...

متن کامل

شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارزیابی پوسچر به روش RULA در دندانپزشکان عمومی شیراز در سال 1389

  شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارزیابی پوسچر به روش RULA در دندانپزشکان عمومی شیراز در سال 1389       دکتر علیرضا چوبینه 1- اسماعیل سلیمانی2 - هادی دانشمندی3 - ابولفضل محمدبیگی4 – خدیجه ایزدی5   1- استاد مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز   2- دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهد...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی دندانپزشکان استان خراسان شمالی به روش REBA

چکیده زمینه و هدف: دردهای عضلانی یکی از دردهای آشنایی است که بیشتر دندانپزشکان در دوره‌ای از کارخود آن را تجربه کرده‌اند. وضعیت‌ها و حالت‌های استاتیک طولانی‌مدت، انجام حرکات تکراری، قرار گرفتن در یک وضعیت نامناسب به‌مدت طولانی و سن از جمله عوامل ایجاد این دردها هستند. مقاله حاضر با هدف ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی دندانپزشکان انجام گرفت. مواد و روش کار: در این مطال...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره None

صفحات  42- 48

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022