ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae)

نویسندگان

  • رضا وفایی‌شوشتری گروه حشره‌شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
  • لادن صدیقی گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
  • پیمان نوروزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج
چکیده مقاله:

در کشور ما چغندرقند، .Beta vulgaris L، مورد حمله چندین آفت کلیدی قرار می­ گیرد که یکی از این آفات شب ­پره زمستانی، Agrotis segetum Schiff، می­ باشد. یکی از روش­ های موثر در کنترل آفات چغندرقند استفاده از گیاهان تراریخته دارای ژن cry1Ab باکتری Bacillus thuringiensis Berliner  می­ باشد. در این پژوهش تاثیر 16 لاین چغندرقند تراریخته نسل T1 به همراه دو لاین چغندرقند به ­عنوان شاهد روی میزان مرگ و میر، کاهش وزن لاروی و کاهش خسارت ایجاد شده توسط آفت مذکور روی برگ میزبان بررسی شد. بدین منظور قطعات هم وزنی از برگ­ های هر یک از لاین ­های تراریخته در داخل ظروف پتری در چهار تکرار و در هر تکرار در معرض 10 عدد لارو نئونات شب ­پره زمستانی در شرایط مشابه قرار داده شد. سپس در دو فاصله زمانی سه و شش روز پس از آغاز بررسی تعداد لاروهای مرده، وزن لاروهای زنده و میزان کاهش وزن برگ تعیین شد. تجزیه واریانس داده ­ها در قالب طرح پایه کاملا تصادفی، وجود اختلاف معنی ­دار بین تیمارهای مورد بررسی را در مورد تمام فاکتورهای مورد ارزیابی (به ­جز مرگ و میر لاروی در روز سوم)، در سطح احتمال یک درصد تایید کرد. در نهایت میانگین ­های حاصل در مورد هر یک از فاکتورهای ارزیابی شده توسط آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت. گروه­ بندی تیمارها به­ منظور معرفی موثرترین لاین یا لاین­ های چغندر تراریخته در کنترل آفت هدف نشان داد که تمام لاین‌های مورد بررسی نسبت به تیمار شاهد در کنترل آفت شب ­پره زمستانی موثر بوده‌اند. در بین لاین‌های مختلف چغندر تراریخته، لاین S36-13با 5/7 تا20 درصد مرگ و میر لاروی، 57/1تا 76/10 میلی­ گرم کاهش وزن لاروی و 3/39 تا 6/53 درصد کاهش خسارت برگ، 3 تا 6 روز پس از تغذیه لاروها، با در نظر گرفتن هر سه پارامتر مورد بررسی بیشترین کارایی را در کنترل آفت اگروتیس داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مقاومت سه رقم برنج تراریخته حاوی ژن cry1Ab به کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae

کرم سبز برگ خوار برنج Moore Naranga aenescens یکی از آفات برنج محسوب می شود و تغذیه لارو از برگ منجر به کاهش سطح فتوسنتز کننده و در نتیجه کاهش بازده گیاه می شود. تقریبا نیمی از سموم مصرفی در مزارع برنج علیه بال پولک داران استفاده می شود. امروزه ایجاد ارقام تراریخت برنج با ژن باکتری Bt یک روش معمول برای ایجاد مقاومت گیاهان در برابر هجوم حشرات آفت می باشد. در این تحقیق، برنج های تراریخته خزر، ندا...

متن کامل

A new study on the bacteria of Agrotis segetum Schiff. (Lepidoptera: Noctuidae) and their insecticidal activities

Agrotis segetum Schiff. (Lepidoptera: Noctuidae) is one of the most serious pests of nearly all vegetables in Turkey. In this study, to find a more effective and safe biological control agent, the bacterial flora of Agrotis segetum were investigated in larvae collected from different populations in the vegetable fields of the Black Sea region of Turkey, and 9 bacterial isolates were cultured fr...

متن کامل

ارزیابی مقاومت سه رقم برنج تراریخته حاوی ژن cry1ab به کرم سبز برگ خوار برنج (naranga aenescens moore (lep.: noctuidae

کرم سبز برگ خوار برنج moore naranga aenescens یکی از آفات برنج محسوب می شود و تغذیه لارو از برگ منجر به کاهش سطح فتوسنتز کننده و در نتیجه کاهش بازده گیاه می شود. تقریبا نیمی از سموم مصرفی در مزارع برنج علیه بال پولک داران استفاده می شود. امروزه ایجاد ارقام تراریخت برنج با ژن باکتری bt یک روش معمول برای ایجاد مقاومت گیاهان در برابر هجوم حشرات آفت می باشد. در این تحقیق، برنج های تراریخته خزر، ندا...

متن کامل

کنترل بیولوژیک طوقه بر چغندرقند Agrotis segetum Denis & Schiffermüller (Lep.: Noctuidae) با استفاده از طعمه Bacillus thuringiensis (Bt) نیمه جامد (Semisolid)

آفت طوقه‌بر Denis & Schiffermüller Agrotis segetum یکی از مهم‌ترین آفات چغندر قند محسوب می‌شود. لارو این آفت از سن دوم به بعد از ناحیه طوقه چغندرقند تغذیه کرده و سبب قطع ریشه از ساقه و خشکیدن گیاه جوان می‌گردد. این تحقیق طی سال های 1392 تا 1394 در استان های آذربایجان غربی و لرستان انجام شد. در این تحقیق کارآیی طعمه Bt تهیه شده به روش نیمه جامد (Semisolid)  در مقایسه با روش‌های متداول (...

متن کامل

ارزیابی تغییرات آنیون ها و کاتیون های پنبه تراریخته حاوی ژن های کیتیناز و cry1Ab

یکی از جنبه های بیوتکنولوژی، تولید گیاهان تراریخته به منظور افزایش عملکرد، بهبود امنیت و کیفیت غذایی است. گیاهان تراریخته ضمن به همراه داشتن سود آوری، ملاحضاتی را نیز برای مصرف کنندگان به دنبال داشته اند. اگر چه بسیاری از این ملاحضات اساس علمی ندارد، اما ارزیابی ایمنی گیاهان تراریخته می تواند باعث اطمینان از بی خطر بودن این محصولات شود. یکی از جنبه های ارزیابی ایمنی زیستی، بررسی متابولیک گیاهان...

متن کامل

Annual Migration of Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae): Observed on a Small Isolated Island in Northern China

Migration behavior of the turnip moth, Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae), is not well known by far. Here, we present the data from an 11-year study on A. segetum by means of searchlight trapping and ovarian dissection on Beihuang (BH) Island, which located in the center of the Bohai Strait in northern China. The data showed a large number of A. segetum flight across the strait each year,...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 1

صفحات  21- 29

تاریخ انتشار 2010-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023