ارزیابی کاربرد امواج مایکروویو روی مراحل زیستی لمبه گندم Trogoderma granarium Everts (Col.:Dermestidae)

نویسندگان

  • نورالدین شایسته دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه/گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد
چکیده مقاله:

لمبه گندم (Trogoderma granarium Everts (Col.,Dermestidae یکی از آفات مهم محصولات انباری است. در این تحقیق، امکان استفاده از امواج مایکروویو در توان­ ها و زمان­ های معین برای کنترل این حشره مورد بررسی قرار گرفت. مراحل مختلف زیستی آفت تحت تابش امواج مایکروویو با فرکانس 2450 مگاهرتز در توان­ های 300، 400 و500 وات با زمان ­های 3 و 4 دقیقه قرار گرفتند. آزمایش ­ها در 3 تکرار در انکوباتور با دمای 1±35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت تاریکی و 8 ساعت روشنایی انجام شد. برای جلوگیری از تفریخ تخم­ ها، مرگ و میر لاروها، کنترل مرحله شفیرگی و تلفات حشرات کامل توان 500 وات در زمان 4 دقیقه قابل توجه بود. حساسیت مراحل مختلف زیستی لمبه گندم به ­ترتیب: تخم، لارو سن آخر، حشره کامل، شفیره و لارو سن اول بود. آزمایشات نشان داد که در توان ثابت با افزایش زمان میزان مرگ و میر افزایش یافت. همچنین تخم ­ها حساس­ترین مرحله نسبت به امواج مایکروویو می ­باشند. در مرحله تخم، تخم 1 تا 2 روزه مقاومتر از تخم 0 تا 1 روزه و تخم 2 تا 3 روزه می ­باشد. امواج مایکروویو با توان ­های پایین باعث کاهش میزان تخم ­ریزی حشرات کامل و همچنین باعث از بین رفتن دم در لاروهای سن اول شد. با توجه به نتایج به ­دست آمده از تحقیق حاضر پیشنهاد می ­شود که توان 500 وات در زمان 4 دقیقه جهت کنترل این آفت به کار رود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات سمیت تنفسی و دور کنندگی اسانس سه گونه گیاهی بر لمبه گندم trogoderma granarium (everts) (col.: dermestidae)

لمبه گندم trogoderma granarium (everts) یکی از مهم ترین آفات در محصولات انباری است و به عنوان یکی از صد آفت مهاجم جهانی به شمار می آید. این حشره به ترکیبات تنفسی مرسوم از جمله متیل بروماید و فسفین مقاوم شده است. اسانس های گیاهی به دلیل سازگاری بیشتر با محیط زیست می تواند جایگزین مناسبی برای ترکیبات تنفسی در کنترل آفات انباری باشد. در این پژوهش خاصیت حشره¬کشی اسانس گیاهان پونه mentha pulegium (l...

15 صفحه اول

تأثیر حشره کشی عصاره های گیاهی اکالیپتوس (eucalyptus globulus) و خرزهره ( nerium oleander) روی لمبه گندم trogoderma granarium (col: dermestidae)

گندم و جو از جمله محصولات انباری راهبردی محسوب شده که مورد حمله آفات انباری مختلف از جمله لمبه گندم قرار می گیرند. پیدایش مقاومت به بعضی از سموم، به ویژه مالاتیون و فسفوتوکسین، در اکثر آفات انباری، استفاده از روشهای مبارزه غیر شیمیائی مانند روشهای کنترل طبیعی، فیزیولوژیکی، بیولوژیکی و میکروبی علیه آفات انباری، توجه بیشتر محققان را جلب کرده است. این تحقیق به بررسی میزان اثر سمیت تنفسی عصاره گیاه...

بررسی سمیت تنفسی و دوام اسانس اکالیپتوس، گردو و پونه روی حشرات کامل سوسک لمبه گندم Trogoderma granarium (Evert.) (Coleoptera; Dermestidae)

لمبه گندم Trogoderma granarium (Everts) یکی از مهم ترین آفات در محصولات انباری است و به عنوان یکی از صد آفت مهاجم جهانی به شمار می آید. این حشره به ترکیبات تنفسی مرسوم از جمله متیل بروماید و فسفین مقاوم شده است. اسانس های گیاهی به دلیل سازگاری بیشتر با محیط زیست می تواند جایگزین مناسبی برای ترکیبات تنفسی در کنترل آفات انباری باشد. در این مطالعه سمیت تنفسی اسانس برگ پونه Mentha pulegium L.، برگ ...

متن کامل

Insecticidal Activity of Some Plant Extracts Against Trogoderma granarium (E.)

An investigation was carried out to evaluate the insecticidal activity of Allium sativum, Zingiber officinale and Nigella sativa extracts against the larvae of T. granarium under laboratory conditions in the University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan during 2009-10. The highest concentration of (6 %) Z. officinale was found to be comparatively more toxic (16.70 %) than those of A. sativum ...

متن کامل

بررسی سمیت تنفسی و دوام اسانس اکالیپتوس، گردو و پونه روی حشرات کامل سوسک لمبه گندم trogoderma granarium (evert.) (coleoptera; dermestidae)

لمبه گندم trogoderma granarium (everts) یکی از مهم ترین آفات در محصولات انباری است و به عنوان یکی از صد آفت مهاجم جهانی به شمار می آید. این حشره به ترکیبات تنفسی مرسوم از جمله متیل بروماید و فسفین مقاوم شده است. اسانس های گیاهی به دلیل سازگاری بیشتر با محیط زیست می تواند جایگزین مناسبی برای ترکیبات تنفسی در کنترل آفات انباری باشد. در این مطالعه سمیت تنفسی اسانس برگ پونه mentha pulegium l.، برگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 3

صفحات  203- 209

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023