ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

نویسندگان

  • حبیب الله عارفی
  • محمد نوروزی
چکیده مقاله:

این تحقیق بمنظور ارزیابی ژنوتیپ 5 رقم برنج و بعضی از F1 های حاصل از این ارقام در کشت بساک انجام پذیرفت . واکنش این ارقام و تعدادی از آنها در ایجاد کالوس و قدرت باززایی از کالوس ها در محیط کشت های مختلف کالوس زایی بنام های FJ1 ، FJ4 ، G1 و L8 مشتق شده از محیط کشت اصلی موراشیک واسکوگ مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند . با بررسی و تعیین درصد کالوس های ایجاد شده ازبساک و تعداد گیاهچه های باززایی شده از کالوس ها در محیط کشت های فوق، ارقام وF1 های حاصل مورد ارزیابی قرار گرفتند.مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون دانکن نشان داد که بهترین محیط کشت کالوس زایی ازبین چهار محیط کشت مشتق شده از N6 محیط کشت FJ4 بوده ومهمترین رقم از نظر عکس العمل ژنوتیپ ها به تولید کالوس ، رقم قصر الدشتی بود ( 5/48%) و نتایج ( F1) حاصل از رقم قصر الدشتی با رقم IR28 ( 3/29%) بیشترین کالوس را تولید کردند . . در مورد محیط کشت باززایی، محیط کشت SK11 برتر بود و رقم قصر الدشتی و نتایج حاصل از تلاقی های رقم قصر الدشتی با IR28 و رقم سالاری با رقم IR28 بیشترین باززایی را در این محیط کشت ( SK11) نشان داده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

در این تحقیق پاسخ به کشت بساک سه هیبرید برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک (بهار1، ir75221h و ir69688h) روی چهار محیط کشت کالوس زا (n6، n6 تغییریافته، chu و chu تغییریافته) در مؤسسه تحقیقات برنج کشور بررسی شد. هیبرید های مورد مطالعه از طریق تعیین درصد کالوس های ایجاد شده از بساک های مرحله اواسط تک هسته ای تا اوایل مرحله دو هسته ای و تعداد گیاهچه های باززایی شده از کالوس ها در محیط های کشت فوق، مور...

متن کامل

اثر ژنوتیپ و پیش تیمار های سرمایی و گرمایی روی پینه زایی و شاخه زایی در کشت بساک گوجه فرنگی

اثرات پیش تیمار سرمایی و گرمایی روی غنچه ها و بساکهای کشت شده در4 لاین گوجه فرنگی و 6 هیبرید حاصل از آنها در سه محیط کشت، مورد بررسی قرار گرفت. پیش تیمارهای دمایی شامل پیش تیمار سرمایی (?C4 بمدت 48 ساعت و ?C10 بمدت 10 روز)، پیش تیمار گرمایی (?C35 بمدت 4 روز) و ترکیب پیش تیمار سرمایی و گرمایی (?C4 بمدت 48 ساعت سپس ?C35 بمدت 4 روز و تیمار دیگر ?C35 بمدت 4 روز سپس ?C4 بمدت 48 ساعت) بودند. کشتهای ...

متن کامل

تجزیه ژنتیکی صفات تولید کالوس و باززایی گیاه از کشت بساک برنج

از روش کشت بساک برای خالص کردن لاین ها و کوتاه کردن مدت زمان اجرای برنامه های اصلاح نبات استفاده می شود ولی کم بودن کارآیی تولید کالوس و گیاهچه سبز، استفاده از روش کشت بساک در برنامه های اصلاحی را محدود کرده است. لذا بررسی ماهیت ژن های کنترل کننده این صفات برای تعیین خط مشی اصلاحی و انتخاب والدین ضروری است. در این تحقیق، توارث پذیری تولید کالوس و گیاهچه سبز در کشت بساک برنج تعیین شد. از تعداد 1...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage ...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023