نادعلی باقری

[ 1 ] - ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

این تحقیق بمنظور ارزیابی ژنوتیپ 5 رقم برنج و بعضی از F1 های حاصل از این ارقام در کشت بساک انجام پذیرفت . واکنش این ارقام و تعدادی از آنها در ایجاد کالوس و قدرت باززایی از کالوس ها در محیط کشت های مختلف کالوس زایی بنام های FJ1 ، FJ4 ، G1 و L8 مشتق شده از محیط کشت اصلی موراشیک واسکوگ مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند . با بررسی و تعیین درصد کالوس های ایجاد شده ازبساک و تعداد گیاهچه های باززا...

[ 2 ] - Investigation of Morphological and Genotypic Characteristics of Quinoa in Gorgan Region

Extended Abstract Introduction and Objective: Due to the very high diversity among the genotypes of quinoa (Chenopodium quinoa), it has shown a very high adaptability and stability in different climates. Therefore, this experiment was performed to investigate the morphological and genetic diversity of 14 quinoa genotypes and compare them with the control genotype of the region (Titicaca). Ma...

نویسندگان همکار