محمود باقری

[ 1 ] - ارزیابی لاین‌های گزینش شده از توده‌های بومی بادمجان (Solanum melongena L.)

در این مطالعه یازده توده بومی بادمجان (Solanum melongena L.) ایران در قالب دو آزمایش جداگانه و به مدت سه سال در برنامه اصلاحی انتخاب لاین خالص مورد بررسی قرار گرفتند. سال اول و دوم، هر دو آزمایش به طور جداگانه در منطقه ورامین و سال سوم به صورت یک آزمایش واحد در چهار منطقه ورامین، مشهد، مازندران و میناب انجام شد. در آزمایش اول، توده‌های محلی قلمی ورامین، چاه‌بلند نیشابور، سرخون بندرعباس، جویبار ...

[ 2 ] - لاین‌های گزینش شده از بادمجان‌های بومی ایران در آزمایش‌های پیشرفته عملکرد

In the present study, twenty two selected lines from eleven Iranian eggplant (Solanum melongena L.) landraces along with Varamin landrace, as control, were studied in a randomized complete block design with three replications in three locations (Karaj, Varamin and Dezful). Sum of yield and marketing score for each line was recorded. Analysis of variance for yield showed significant differences ...

[ 3 ] - اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری و فسفر بر برخی خصوصیات خاک و گیاه کینوا

یکی از راه‌های استفاده و بهره برداری از آب واراضی شور استفاده از ارقام متحمل به شوری مانند گیاه کینوا است. مدیریت عناصر غذایی مانند فسفر در خاک‌های شور می‌تواند اثرات منفی شوری بر رشد و ...

[ 4 ] - Investigation of Morphological and Genotypic Characteristics of Quinoa in Gorgan Region

Extended Abstract Introduction and Objective: Due to the very high diversity among the genotypes of quinoa (Chenopodium quinoa), it has shown a very high adaptability and stability in different climates. Therefore, this experiment was performed to investigate the morphological and genetic diversity of 14 quinoa genotypes and compare them with the control genotype of the region (Titicaca). Ma...