ساسان کشاورز

محقق، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج

[ 1 ] - ویژگی های مورفو ـ فیزیولوژیک برگ ژن‌نمون‌های لوبیا در شرایط آبیاری معمولی و تنش کمبود آب

این بررسی برای ارزیابی ویژگی­های برگ ژن‌نمون­های لوبیا در مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر (کرج) اجرا شد. آزمایش به صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار و با هشت ژن‌نمون لوبیا انجام شد. برخی ویژگی­های مهم مرتبط با برگ در بوتۀ لوبیا، در دو شرایط (رژیم) آبیاری (معمول و کمبود آب) ارزیابی شد. نتایج مقایسۀ میانگین صفات نشان داد که کمبود آب باعث کاهش شمار برگ‌های سه...

[ 2 ] - ارزیابی لاین‌های گزینش شده از توده‌های بومی بادمجان (Solanum melongena L.)

در این مطالعه یازده توده بومی بادمجان (Solanum melongena L.) ایران در قالب دو آزمایش جداگانه و به مدت سه سال در برنامه اصلاحی انتخاب لاین خالص مورد بررسی قرار گرفتند. سال اول و دوم، هر دو آزمایش به طور جداگانه در منطقه ورامین و سال سوم به صورت یک آزمایش واحد در چهار منطقه ورامین، مشهد، مازندران و میناب انجام شد. در آزمایش اول، توده‌های محلی قلمی ورامین، چاه‌بلند نیشابور، سرخون بندرعباس، جویبار ...

[ 3 ] - مقایسه لاین‌های خالص گزینش شده از توده‌های محلی فلفل (Capsicum annuum L.)

فلفل (Capsicum annuum L.) گیاهی خودگشن از خانواده Solanaceae است و ایران از جمله مناطق دارای تنوع از نظر این محصول محسوب می‌شود. در این پژوهش که طی سال‌های 91-1389 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد، شش توده محلی فلفل ایران از استان‌های سمنان، همدان و گیلان در سه سال متوالی در یک برنامه به‌نژادی گزینش و لاین‌های خالص تهیه شد. در سال اول، گزینش تک بوته از هرتوده...

[ 4 ] - لاین‌های گزینش شده از بادمجان‌های بومی ایران در آزمایش‌های پیشرفته عملکرد

In the present study, twenty two selected lines from eleven Iranian eggplant (Solanum melongena L.) landraces along with Varamin landrace, as control, were studied in a randomized complete block design with three replications in three locations (Karaj, Varamin and Dezful). Sum of yield and marketing score for each line was recorded. Analysis of variance for yield showed significant differences ...

[ 5 ] - تنوع ژنتیکی توده‌های بومی خیار ایران

این بررسی به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در هشت توده بومی خیار ایران شامل رودبار، گرگان، کاشان، یزد، تفت، سنندج، اصفهان و بیرجند همراه با هیبرید سوپردامینوس به عنوان شاهد (رقم مرسوم منطقه) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی (1386 و 1387) و در دو منطقه ورامین و اصفهان انجام شد. در این مطالعه توده‌ها از نظر صفات عملکرد تک بوته، تعداد گل‌های بارده (هرمافرودیت و ماده)، نسبت گ...

[ 6 ] - Assessment of adaptability and seed yield stability of selected quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) genotypes in spring cropping systems in cold and temperate regions of Iran

cultivation areas To study the adaptability and seed yield stability, in this experiment, ten quinoa genotypes including; Red Carina, Titicaca, Giza1, Q12, Q18, Q21, Q22, Q26, Q29, Q29 and Q31 were evaluated using randomized complete block design with three replications in 2017 and 2018 in four locations; Karaj, Shahr-e-Kord, Kashmar and Urmia for their adaptability and grain yield stability. ...