اشکان عباسیان

محقق، مؤسسۀ تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج

[ 1 ] - ویژگی های مورفو ـ فیزیولوژیک برگ ژن‌نمون‌های لوبیا در شرایط آبیاری معمولی و تنش کمبود آب

این بررسی برای ارزیابی ویژگی­های برگ ژن‌نمون­های لوبیا در مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر (کرج) اجرا شد. آزمایش به صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار و با هشت ژن‌نمون لوبیا انجام شد. برخی ویژگی­های مهم مرتبط با برگ در بوتۀ لوبیا، در دو شرایط (رژیم) آبیاری (معمول و کمبود آب) ارزیابی شد. نتایج مقایسۀ میانگین صفات نشان داد که کمبود آب باعث کاهش شمار برگ‌های سه...

نویسندگان همکار