علی اکبر قنبری

استادیار، مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج

[ 1 ] - ویژگی های مورفو ـ فیزیولوژیک برگ ژن‌نمون‌های لوبیا در شرایط آبیاری معمولی و تنش کمبود آب

این بررسی برای ارزیابی ویژگی­های برگ ژن‌نمون­های لوبیا در مؤسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر (کرج) اجرا شد. آزمایش به صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار و با هشت ژن‌نمون لوبیا انجام شد. برخی ویژگی­های مهم مرتبط با برگ در بوتۀ لوبیا، در دو شرایط (رژیم) آبیاری (معمول و کمبود آب) ارزیابی شد. نتایج مقایسۀ میانگین صفات نشان داد که کمبود آب باعث کاهش شمار برگ‌های سه...

[ 2 ] - غفار، رقم جدید لوبیا چیتی

رقم غفار اولین‌بار در سال 1374 در قالب توده نسل F2 از مرکز تحقیقات بین‌المللی گیاهان گرمسیری (CIAT) وارد ایران شد.در سال‌های 1387 تا 1389 در آزمایش سازگاری که در سه منطقه خمین، بروجرد و زنجان انجام شد، از نظر عملکرد دانه در هر سه منطقه رقم غفار  نسبت به شاهد محلی خمین برتر بود. در زنجان با عملکرد 4474 کیلوگرم در هکتار در خمین با عملکرد 2922 کیلوگرم در هکتار و در بروجرد با عملکرد 2965 کیلوگرم در...

[ 3 ] - مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد

به‌منظور بررسی اثر پیش تیمارهای بذر با تنظیم کننده‌های رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های لوبیا قرمز، آزمایشی اسپیلت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این پژوهش، تیمارها شامل سه سطح آبیاری (آبیاری پس از 60-55 ،85-80 و 115-110 میلیمتر تبخیر از تشتک) دو لاین لوبیا قرمز KS31169و D81083و پیش‌تیمار بذر شامل سالیسیلیک اسید و نفتالیک استیک اسید در چهار سطح 0P: شاهد، ...

[ 4 ] - تاثیر کمبود آب بر عملکرد دانه و تجمع عناصر غذایی معدنی در دانه ژنوتیپ‌های لوبیا

این پژوهش برای ارزیابی اثر کمبود آب بر عملکرد و تجمع برخی عناصر در دانه ژنوتیپ‌های لوبیا انجام شد. آزمایش مزرعه‌ای به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال‌های 1388 و 1389 اجرا شد. تیمارهای آبیاری (آبیاری نرمال و کمبود آب) در کرت‌های اصلی و ژنوتیپ‌های لوبیا (KS31163، KS31164 و KS31170 از گروه قرمز؛ KS21478، KS21486 و KS21489 از گروه چیتی؛ KS41107 و KS41237 از...

[ 5 ] - ارزیابی تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های لوبیا در شرایط تنش کمبود آب

این پژوهش برای ارزیابی اثر کمبود آب بر رشد، عملکرد و تعیین روابط شاخص‌های رشد در ژنوتیپ‌های لوبیا اجرا شد. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و در دو شرایط آبیاری نرمال و محدود با هشت ژنوتیپ (WA4502-1، WA4531-17، D81083،AND1007، اختر، COS16، MCD4011، و KS21486) در سال‌های 1388 و 1389 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج انجام شد. ...

[ 6 ] - اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در لوبیا چیتی در خمین

به منظــور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و شدت بیماری پوسیدگی ریشه ناشی از Fusarium solani f. sp. phaseoli در لوبیا چیتی، این پژوهش به مدت دو سال (1384 و 1385) در ایستگاه تحقیقات لوبیا خمین انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. سه ژنوتیپ لوبیا چیتی (محلی خمین، تلاش و COS16) در چهار تاریخ کاشت مختلف (20 اردیبهشت، 4 خرداد، 19 خرداد و ...

[ 7 ] - تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های کاهوی ایرانی بر اساس نشانگرهای RAPD

شناسایی ویژگی‌ها و پتانسیل ژنتیکی ژرم‌پلاسم کاهو در ایران و امکان استفاده از آن‌ها در ایجاد ارقام از اهداف مهم به‌نژادی این محصول است. در این آزمایش 42 ژنوتیپ کاهوی ایرانی از مناطق مختلف کشور همراه با یک رقم خارجی با استفاده از هفده آغازگر تصادفی RAPD در واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز در آزمایشگاه سبزی و صیفی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه‌های آماری شامل تجزیه ب...

[ 9 ] - اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد لوبیا چیتی

به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و تراکم بوته در لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) محلی خمین، آزمایشی در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، در سال های زراعی 1374 و 1375 اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت های خرد شده نواری (Split block) با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار اجرا گردید. سه تاریخ کاشت مختلف 30) اردیبهشت، 14 خرداد و 29 خرداد( در کرت های افقی، و پنج سطح تراکم بوته 2...

[ 10 ] - اثر آرایش کاشت و کنترل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا قرمز رقم اختر

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و وجین علف‌های هرز روی عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا قرمز اختر، آزمایشی در سال‌های زراعی 1377 و 1378 درایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، در قالب طرح کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی، در سه تکرار اجرا گردید. چهار سطح آرایش کاشت (5×50، 7/6×5/37، 10×25 و 3/13×75/18) در کرت‌های اصلی و دو سطح کنترل علف‌های هرز (وجین و عدم وجین علف‌های هرز) در کرت‌های فرعی ق...

[ 11 ] - مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد

به‌منظور بررسی اثر پیش تیمارهای بذر با تنظیم کننده‌های رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های لوبیا قرمز، آزمایشی اسپیلت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این پژوهش، تیمارها شامل سه سطح آبیاری (آبیاری پس از 60-55 ،85-80 و 115-110 میلیمتر تبخیر از تشتک) دو لاین لوبیا قرمز KS31169و D81083و پیش‌تیمار بذر شامل سالیسیلیک اسید و نفتالیک استیک اسید در چهار سطح 0P: شاهد، ...

[ 12 ] - مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد

به‌منظور بررسی اثر پیش تیمارهای بذر با تنظیم کننده‌های رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های لوبیا قرمز، آزمایشی اسپیلت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این پژوهش، تیمارها شامل سه سطح آبیاری (آبیاری پس از 60-55 ،85-80 و 115-110 میلیمتر تبخیر از تشتک) دو لاین لوبیا قرمز KS31169و D81083و پیش‌تیمار بذر شامل سالیسیلیک اسید و نفتالیک استیک اسید در چهار سطح 0P: شاهد، ...

[ 13 ] - مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد

به‌منظور بررسی اثر پیش تیمارهای بذر با تنظیم کننده‌های رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های لوبیا قرمز، آزمایشی اسپیلت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این پژوهش، تیمارها شامل سه سطح آبیاری (آبیاری پس از 60-55 ،85-80 و 115-110 میلیمتر تبخیر از تشتک) دو لاین لوبیا قرمز KS31169و D81083و پیش‌تیمار بذر شامل سالیسیلیک اسید و نفتالیک استیک اسید در چهار سطح 0P: شاهد، ...

[ 14 ] - Evaluation and characterization of ICARDAelite germplasm of lentil

Food legumes are a central part of the diet for many communities around the world and lentil could be an excellent choice to provide more nutritious foods. Lentil breeding program aims to develop adapted, high yielding, biotic and abiotic tolerant varieties. The success of any breeding program is dependent on the availability of genetic materials with sufficient diversity. In order to investiga...