تنوع ژنتیکی توده‌های بومی خیار ایران

نویسندگان

  • علی‌اکبر قنبری
  • محمود باقری
  • پیمان جعفری
چکیده مقاله:

این بررسی به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در هشت توده بومی خیار ایران شامل رودبار، گرگان، کاشان، یزد، تفت، سنندج، اصفهان و بیرجند همراه با هیبرید سوپردامینوس به عنوان شاهد (رقم مرسوم منطقه) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی (1386 و 1387) و در دو منطقه ورامین و اصفهان انجام شد. در این مطالعه توده‌ها از نظر صفات عملکرد تک بوته، تعداد گل‌های بارده (هرمافرودیت و ماده)، نسبت گل‌های بارده به نر در آغاز مرحله میوه دهی، تعداد میوه در تک بوته در هر چین، وزن میوه در هر بوته در هر چین، عملکرد مجموع سه چین اول نسبت به عملکرد کل چین‌ها، تعداد روز تا برداشت اولین چین، تعداد روز تا آغاز مرحله گلدهی، متوسط طول میوه در هر توده در هر چین و تعداد شاخه‌های‌ فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از وجود تفاوت ژنتیکی زیاد بین رقم شاهد و توده‌های داخلی بود. براساس نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشه‌ای، توده‌ها در سه گروه طبقه‌بندی شدند. با توجه به محل افتراق خوشه‌ها در بالاترین سطح تفاوت، رقم شاهد (سوپردامینوس) دارای بیشترین تفاوت با سایر توده‌ها بود که این موضوع حاکی از تفاوت ژنتیکی این رقم با توده‌های داخلی است. پس از آن به ترتیب توده‌های خیار یزد و تفت دارای بیشترین میزان تفاوت با سایر توده‌ها بودند. حداکثر مشابهت از نظر صفات مورد مطالعه، بین توده‌های اصفهان و کاشان و همچنین بین توده‌های گرگان، رودبار و سنندج مشاهده شد. علاوه براین،‌ توده‌های خیار اصفهان و کاشان با توده‌ خیار بیرجند و هر سه آن‌ها با توده‌های گرگان، رودبار و سنندج تا حدودی شباهت داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی تودههای بومی اسفناج ایرانی

اسفناج (Spinacia oleracea L.) گیاهی یکساله متعلق به خانواده Chenopodiaceae است که سابقه کشت آن در ایران به دو هزار سال میرسد. تودههای متنوعی از این گیاه در کشور یافت میشود، ولی تاکنون تحقیقی برای شناسایی و ارزیابی این تودهها صورت نگرفتهاست. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی تودههای بومی اسفناج ایرانی، 29 توده از نقاط مختلف کشور جمعآوری و صفات کمّی و کیفی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشا...

متن کامل

تنوع ژنتیکی توده های بومی خیار ایران

این بررسی به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در هشت توده بومی خیار ایران شامل رودبار، گرگان، کاشان، یزد، تفت، سنندج، اصفهان و بیرجند همراه با هیبرید سوپردامینوس به عنوان شاهد (رقم مرسوم منطقه) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی (1386 و 1387) و در دو منطقه ورامین و اصفهان انجام شد. در این مطالعه توده ها از نظر صفات عملکرد تک بوته، تعداد گل های بارده (هرمافرودیت و ماده)، نسبت گ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی تودههای بومی اسفناج ایرانی

اسفناج (spinacia oleracea l.) گیاهی یکساله متعلق به خانواده chenopodiaceae است که سابقه کشت آن در ایران به دو هزار سال میرسد. تودههای متنوعی از این گیاه در کشور یافت میشود، ولی تاکنون تحقیقی برای شناسایی و ارزیابی این تودهها صورت نگرفتهاست. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی تودههای بومی اسفناج ایرانی، 29 توده از نقاط مختلف کشور جمعآوری و صفات کمّی و کیفی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی پیازهای بومی ایران

In order to study the genetic variation among local varieties of onion in Iran, an experiment was conducted in the Research Center, Faculty of Agriculture, Tabriz University. Sixteen populations were evaluated for agronomic characteristics and also total seed proteins via SDS-PAGE. Cluster analysis and principal component analysis were used to group the onion populations under study. Analysis o...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی پیازهای بومی ایران

In order to study the genetic variation among local varieties of onion in Iran, an experiment was conducted in the Research Center, Faculty of Agriculture, Tabriz University. Sixteen populations were evaluated for agronomic characteristics and also total seed proteins via SDS-PAGE. Cluster analysis and principal component analysis were used to group the onion populations under study. Analysis o...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی پیازهای بومی ایران

به منظور بررسی میزان تنوع ژنتیکی در پیازهای بومی ایران آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام پذیرفت. تعداد 16 توده پیاز بومی برای صفات مختلف، در شرایط مزرعه ای و از نظر پروتئین های کلی بذر با الکتروفورز عمودی sds-page مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس تجزیه واریانس داده ها، بین توده ها از نظر رنگ برگ، سفتی بافت پیاز، میانگین عملکرد پیاز تک بوته و تعداد لایه های خوردنی پی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 2

صفحات  227- 241

تاریخ انتشار 2013-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023