ارزیابی لاین‌های گزینش شده از توده‌های بومی بادمجان (Solanum melongena L.)

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این مطالعه یازده توده بومی بادمجان (Solanum melongena L.) ایران در قالب دو آزمایش جداگانه و به مدت سه سال در برنامه اصلاحی انتخاب لاین خالص مورد بررسی قرار گرفتند. سال اول و دوم، هر دو آزمایش به طور جداگانه در منطقه ورامین و سال سوم به صورت یک آزمایش واحد در چهار منطقه ورامین، مشهد، مازندران و میناب انجام شد. در آزمایش اول، توده‌های محلی قلمی ورامین، چاه‌بلند نیشابور، سرخون بندرعباس، جویبار مازندران و قصری دزفول و در آزمایش دوم، توده‌های پابلند یزد، دستگرد اصفهان، جهرم، لرستان، شندآباد و برازجان بررسی شدند. انتخاب در سال اول به صورت مشاهده‌ای بود که در نهایت 47 تک بوته در آزمایش اول و 36 تک بوته در آزمایش دوم انتخاب شدند. در سال دوم آزمایش که به صورت آگمنت اجرا شد، 16 و 19 لاین به ترتیب از آزمایش‌های اول و دوم انتخاب شدند. سال سوم آزمایش در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد که با انجام تجزیه‌های جداگانه، مرکب و تجزیه پایداری به روش AMMI برای صفت عملکرد و منظور کردن خصوصیات کیفی لاین‌ها، نهایتاً 22 لاین برتر جهت انجام مراحل آتی به‌نژادی انتخاب شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تنوع فنوتیپی ژنوتیپ‌های بادمجان (Solanum melongena L.)

بادمجان (Solanum melongena L.) یکی از محصولات زراعی مهم در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری است. مطالعه تنوع بین ارقام موجود برای ایجاد ارقام جدید ضروری است. این پژوهش با هدف مطالعه خصوصیات کمی و روابط صفات در 14 ژنوتیپ بادمجان انجام شد. ارقام و ژنوتیپ‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری طی سال 1397 کشت شدند. صفات مختلفی ا...

متن کامل

Comparison of polyphenol oxidase in fruits of Solanum melongena L. (purple) and Solanum melongena L. (green)

A comparative study of polyphenol oxidase (PPO) from two varieties of brinjal (local long green-bili badnea and purple-gundu badne) was conducted to determine differences and similarities of some of the characteristics of the PPO enzymes in terms of temperature and pH optima, substrate specificity, thermal inactivation and potency of some PPO inhibitors. PPO was partially purified by ammonium s...

متن کامل

مطالعه‌‌ اثر غلظت‌های مختلف سرب و سالیسیلیک‌اسید بر برخی شاخص‌های رشد گیاه بادمجان (Solanum melongena L.)

میزان آلودگی محیط با فلزات سنگین در حال افزایش است و در این میان سرب یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های محیط است. سالیسیلیک‌اسید نیز به عنوان یک ترکیب آنتی‌توکسیک گیاهی شناخته شده است. بنابراین، در این پژوهش سعی شد اثر غلظت‌های مختلف استات سرب و سالیسیلیک‌اسید بر برخی شاخص‌های رشد گیاه بادمجان، که یکی از محصولات عمده کشاورزی در قاره‌های آسیا و آفریقاست، بررسی شود. برای این منظور از غلظت‌های 005/0 مول ...

متن کامل

مطالعه‌ی اثر غلظت‌های مختلف استات سرب بر مراحل تکوین تخمک در گیاه بادمجان (Solanum melongena L.)

آلودگی محیطی با فلزات سنگین در حال افزایش است و سرب یکی از مهم ترین آلوده کنندگان محیط است. برای این تحقیق گیاه بادمجان Solanum melongena انتخاب شد و مراحل تکوین تخمک در این گیاه که یکی از محصولات مهم کشاورزی در آسیا و آفریقا محسوب می‌شود مطالعه شد. برای این منظور، در یک طرح کاملاً تصادفی 4 گروه تیماری شامل غلظت‌های 0، 3، 6 و 9 میکرومولار استات سرب استفاده شد. سپس گل‌ها در مراحل مختلف نمو انتخاب...

متن کامل

ارزیابی تأثیر هورمون‌های بنزیل آمینو پورین، کینتین و غلظت نیترات آمونیوم روی کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.)

بادمجان (Solanum melongena L.)، یکی از مهم‌ترین گیاهان صیفی در خانوادۀ سولاناسه است. در این پژوهش نرزایی (آندروژنز) از راه کشت بساک در دو رقم دورگ (هیبرید) بادمجان شامل شانتال و والنتینا بررسی شده است. برای این منظور، ارزیابی تأثیر هورمون بنزیل آمینو- پورین (1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 میلی‌گرم بر لیتر) و کینتین (4، 5/4، 5، 5/5، 6، 5/6 و 7 میلی‌گرم بر لیتر) و همچنین نیترات آمونیوم (0، 1238، 5/1547، 18...

متن کامل

ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های بادمجان (Solanum melongena L.) به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی (Verticillium dahlia) در شرایط گلخانه

بادمجان (Solanum melongena L.) در اغلب مناطق ایران به خوبی به عمل می‌آید. قارچ عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی (Verticillium dahliae) در مراحل مختلف رشد بخصوص در هنگام گل‌دهی و تولید میوه سبب پژمردگی کامل گیاه می‌شود. کنترل با قارچ‌کش‌های جدیدامکان‌پذیر است ولی پر هزینه و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. از این رو شناسائی ارقام مقاوم به این بیماری مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا جدای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 32  شماره 2

صفحات  165- 180

تاریخ انتشار 2016-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023