مقایسه لاین‌های خالص گزینش شده از توده‌های محلی فلفل (Capsicum annuum L.)

نویسندگان

  • علی‌اکبر قنبری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
  • محمود باقری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
چکیده مقاله:

فلفل (Capsicum annuum L.) گیاهی خودگشن از خانواده Solanaceae است و ایران از جمله مناطق دارای تنوع از نظر این محصول محسوب می‌شود. در این پژوهش که طی سال‌های 91-1389 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد، شش توده محلی فلفل ایران از استان‌های سمنان، همدان و گیلان در سه سال متوالی در یک برنامه به‌نژادی گزینش و لاین‌های خالص تهیه شد. در سال اول، گزینش تک بوته از هرتوده براساس ویژگی‌های کمی و کیفی انجام شد. در سال دوم، بذرهای تک بوته‌های گزینش شده همراه با توده‌های مادری روی خطوطی متشکل از ده بوته در مجاورت یک‌دیگر کاشته شدند و در سی لاین برترگزینش و از آن‌ها بذرگیری شد. در سال سوم، بذرهای لاین‌های گزینش شده همراه با سه شاهد شامل توده مادری گیلان، توده مـادری روستای قلعه بالای شاهرود و یک رقم هیبرید خارجی با نام سینگر (Singer) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار کاشته و در نهایت هفده لاین برتر گزینش شدند. این لاین‌ها از نظـر ویژگی‌های مورد نظر یکنواخت و دارای صفات کیفی مناسبی بودند. از نظر عملکرد نیز برتری لاین‌های انتخاب شده نسبت به شاهدهای آزمایش کاملاً مشهود بود، به‌طوری که فلفل‌های قطور 40-10 درصد و فلفل‌های باریک 31-16 درصد نسبت به شاهدهای مربوطه عملکرد بالاتری داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه لاین های خالص گزینش شده از توده های محلی فلفل (capsicum annuum l.)

فلفل (capsicum annuum l.) گیاهی خودگشن از خانواده solanaceae است و ایران از جمله مناطق دارای تنوع از نظر این محصول محسوب می شود. در این پژوهش که طی سال های 91-1389 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد، شش توده محلی فلفل ایران از استان های سمنان، همدان و گیلان در سه سال متوالی در یک برنامه به نژادی گزینش و لاین های خالص تهیه شد. در سال اول، گزینش تک بوته از هرتوده...

متن کامل

In vitro Androgenesis in Capsicum (Capsicum annuum L.)

Capsicum (Capsicum annuum L.), commonly known as pepper, sweet pepper or bell pepper, belongs to the family Solanaceae and is one of the most important vegetable crops in the world. This indispensable item of kitchen occupying an important place in Indian diet is consumed daily in one or the other form as a condiment and spice, vegetable, adding colour, flavour, pungency and piquancy to various...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی برخی لاین‌های فلفل (Capsicum annuum L.) با استفاده از تجزیه‌های آماری چند متغیره

به­منظور بررسی تنوع ژنتیکی 65 لاین فلفل، که از مناطق مختلف کشور و همچنین از کشور چین و مرکز تحقیقات بین­المللی سبزیجات (AVRDC) جمع­آوری شده بودند؛ آزمایشی به­صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار برای ارزیابی 13 صفت مرفولوژیک اجرا شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از تفاوت معنی­دار بین ژنوتیپ­ها در سطح احتمال یک درصد از لحاظ تمامی صفات بود. بر اساس مقایسه میانگین صفات مختلف که به­روش توک...

متن کامل

Properties of chlorophyllase from Capsicum annuum L. fruits.

The in vitro properties of semi-purified chlorophyllase (chlorophyll-chlorophyllido hydrolase, EC 3.1.1.14) from Capsicum annuum fruits have been studied. The enzyme showed an optimum of activity at pH 8.5 and 50 degrees C. Substrate specificity was studied for chlorophyll (Chl) a, Chl b, pheophytin (Phe) a and Phe b, with Km values of 10.70, 4.04, 2.67 and 6.37 microM respectively. Substrate i...

متن کامل

اثر غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید بر عوامل فیزیولوژیکی در گیاه فلفل (Capsicum annuum L.)

سالیسیلیک اسید ترکیب آنتی اکسیدانی است که به‌منظور افزایش مقاومت گیاهان در مقابله با تنش‌ها به کار گرفته می‌شود. در این تحقیق 5 هفته پس از جوانه زنی  اثر غلظت‌های مختلف 0، 1/0، 7/0، 5/1، 3، 6 و 9 میلی‌مولار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی، طول اندام هوایی و ریشه، آنتوسیانین، قند، پروتئین، آسکوربات، دهیدروآسکوربات و پرولین در گیاه فلفل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت‌های 1/0، 7/0، 5/1 و...

متن کامل

اثر ترکیب کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و ماده مؤثره فلفل قرمز (Capsicum annuum L)

این مطالعه با هدف تعیین میزان مصرف بهینه کود در کشت و تولید فلفل قرمز در راستای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شد. بدین منظور اثر کودهای حیوانی و شیمیایی، تحت 12 تیمار گوناگون کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی از آنها در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی بر عملکرد و ماده مؤثره  فلفل قرمز مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده­ های حاصل از عملکرد، وجود اختلاف معنی­ دار در سطح احتما...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 3

صفحات  403- 419

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023