ارزیابی کیفیت معاینات دوره‌ای شاغلین در واحدهای صنعتی شهر یـزد در سال 1385

نویسندگان

  • علیپورمیلاجردی, شهریار
  • کرمی فر, کیوان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
چکیده مقاله:

Abstract Background: Periodic examinations for employees serve as one of the main parts of health surveillance in these persons, and there is a legal obligation to perform it. Although there isn't any quality control criteria and standards for its monitoring. So quality of the examinations may decline, and the main objective of the examinations, maintaining and improving employees' health, may not be achieved. This research has been accomplished to assess the quality of occupational medical examinations. Materials and Methods: A questionnaire was designed to evaluate the quality of the examinations according to scientific and legal measures. To fulfill the questionnaire, we used medical files of the employees in each plant. The study is cross-sectional and descriptive, and 333 employees were selected by cluster sampling. Results: Recording the specifications of the employees and their medical histories was appropriate in 98.6% and 94.6%, respectively. The interval between examinations was inappropriate in 62.5% of cases. Recording of occupational history, recording of the specifications of the occupational exposures, performing and recording physical examinations, spirometry, audiometry, chest X ray, specific occupational and general health paraclinic tests was appropriate in 69%, 36% 26.3%, 30%, 29%, 0%, 15.9%, and 19%, respectively. The final comment of the industrial hygienist was acceptable in 23% of cases. 40% of surveyed files required referring or intervention, but final comment of the examining physician was incorrect in 100% of cases. Conclusion: In present time, occupational medicine examinations has not an appropriate quality. In order to correct this condition, there is a need for proper training and enacting obvious guidelines and laws in the connection of performing and auditing occupational health examinations.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کیفیت معاینات دوره ای شاغلین در واحدهای صنعتی شهر یـزد در سال ۱۳۸۵

چکیده مقدمه: معاینات دوره ای شاغلین از ارکان پایش سلامت شاغلین است که انجام آن یک الزام قانونی است ولی استانداردها و الزامات دقیقی در مورد معیارهای کیفیت و نحوه نظارت برکیفیت معاینات تدوین و ابلاغ نشده است. این امر می تواند منجر به تنزل کیفیت معاینات و عدم دستیابی به هدف حفظ و ارتقای سلامت شاغلین شود. این تحقیق به منظور ارزیابی کیفیت معاینات طب کار انجام شده است. روش بررسی: پرسشنامه ای برای ارز...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی نقش معاینات شغلی در تشخیص زودرس بیماریهای شاغلین

  Background and Aims : Employee examinations are one of the components of occupational health surveillance and the second level of disease prevention. The aim of this study is to determine the prevalence of general and likely occupational diseases among workers referred to an occupational medicine center in Mashhad and the role of theses examinations in early diagnosis of diseases.   Methods :...

متن کامل

ارزیابی عمل کردهای ریوی شاغلین یک صنعت ساختمان‌سازی شهر تهران در سال 1396

Introduction: Construction industry plays a major role in the economic development of all countries and among the various occupations, this industry is one of the most dangerous industries, particularly respiratory contaminants, around the world. The aim of this study was to evaluate the respiratory capacity of construction workers, working in different workshops in Tehran city and developing a...

متن کامل

بررسی نقش معاینات شغلی در تشخیص زودرس بیماریهای شاغلین

زمینه و هدف: معاینات شاغلین یکی از الزامات نظام مراقبت سلامت شغلی و جزء سطح دوم پیشگیری از بیماری ­ ها می ­ باشد. هدف از این مطالعه تعیین شیوع بیماری ­ های عمومی و احتمالاً شغلی و همچنین بررسی نقش معاینات بدو استخدام در تشخیص زودرس بیماری ­ های شاغلین مراجعه کننده به مرکز طب کار در مشهد می ­ باشد.   روش بررسی: این مطالعه توصیفی-تحلیلی به­صورت مقطعی بر 3248 نفر از مراجعین مرکز طب کار شهید قدسی ان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1

صفحات  1- 13

تاریخ انتشار 2009-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023