ازدیاد درون شیشه‌ای گیاه دارویی آلوئه (Aloe barbadensis Mill)

نویسندگان

  • جواد فتاحی مقدم
  • رضا فتوحی قزوینی
  • یوسف حمیداوغلی
چکیده

صبرزرد (Aloe barbadensis Mill.) از جمله گیاهان مهم دارویی است که کشت و تکثیر آن در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس آزمایشی جهت بررسی ریزازدیادی گیاه آلوئه با استفاده از ریزنمونه نوک شاخساره انجام شد. از میان 22 محیط کشت اولیه، 7 محیط برتر از نظر پرآوری انتخاب و شاخساره‌ها 3 مرتبه با فاصله یک ماه به منظور عادت‌پذیری روی همان محیط کشت لیکن تازه بازکشت شدند و در بازکشت چهارم، بر اساس طرح کاملاً تصادفی، شاخص‌های ارتفاع شاخساره، تعداد شاخساره و قهوه‌ای شدن محیط ارزیابی شدند. بر اساس نتایج حاصل، حداکثر ارتفاع شاخساره در استفاده از محیط کشت MS دارایIAA (1 mg/l) ، kinetin (1 mg/l) و BA (1 mg/l) بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که حداکثر تعداد شاخساره با متوسط 67/5 عدد به ازای هر ریزنمونه و حداقل میزان قهوه‌ای شدن محیط با استفاده از محیط کشت‌ MS دارای IAA (1 mg/l) وKinetin (1.5 mg/l) و MS دارای Kinetin (1 mg/l) ،BA (1 mg/l) و IBA (1 mg/l) حاصل شد که بر این اساس بکارگیری این دو محیط کشت جهت حداکثر پرآوری در ریزازدیادی آلوئه توصیه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ازدیاد درون شیشه ای گیاه دارویی آلوئه (aloe barbadensis mill)

صبرزرد (aloe barbadensis mill.) از جمله گیاهان مهم دارویی است که کشت و تکثیر آن در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس آزمایشی جهت بررسی ریزازدیادی گیاه آلوئه با استفاده از ریزنمونه نوک شاخساره انجام شد. از میان 22 محیط کشت اولیه، 7 محیط برتر از نظر پرآوری انتخاب و شاخساره ها 3 مرتبه با فاصله یک ماه به منظور عادت پذیری روی همان محیط کشت لیکن تازه بازکشت شدند و در بازکشت چهارم، بر...

متن کامل

Aloe barbadensis Mill. Ex vitro Autotrophic Culture

Aloe plants can be grown autotrophically in a maintenance-free, sterile, ex vitro environment. Excel, 15-5-15 plus minors fertilizer formulation and Plant Preservative Medium (PPM) biocide was used as a very economical basal medium. In vitro micropropagated plantlets were regenerated in Excel media with 2 g /L sucrose and 2.2 μM 6-Benzylamino purine (BA) and used to initiate ex vitro cultures i...

متن کامل

ریزتکثیری درون شیشه ای گیاه دارویی آلوئه ورا (Aloe vera L.)

Aloe vera L. plant have industrial applications in various fields of health. Leaves of Aloe vera are used for treating against infectious diseases, wounds, burns, skin allergies and are also used to prevent human hair loss. Propagation of this plant has traditionally done by planting its shoot tips. Since Aloe vera plant is male sterile, it cannot produce fertile seeds for cultivation. Outcros...

متن کامل

Aloe vera (Aloe barbadensis, Aloe capensis).

BACKGROUND: Aloe vera, a succulent plant prevalent in hot, dry regions of Asia, Africa, and other areas, has been used in traditional medicine for many centuries. It is easily propagated in most places where the climate is hot and dry. The gel and dried latex obtained from aloe leaves are used for relief of constipation; for wound healing; and for treatment of burns, psoriasis, frostbite, ulcer...

متن کامل

بهینه سازی ریزازدیادی گیاه دارویی آلوئه (Aloe littoralis) بومی ایران

آلوئه (Aloe littoralis) از نظر اقتصادی و دارویی اهمیت دارد. این گیاه بومی ایران تکثیر طبیعی و سنتی بسیار کند دارد. بنابراین، نمی تواند نیاز صنعت دارویی کشور را تامین کند. برای تکثیر سریع گیاه آلوئه (A.littoralis) می توان از روش ریزازدیادی استفاده نمود. هدف پروژه ریزازدیادی گیاه آلوئه بومی ایران (َA. littoralis) است. در این تحقیق ریزنمونه جوانه انتهایی و جوانه جانبی برروی محیط کشت پایهMS حاوی هور...

متن کامل

بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای آلسترومریا رقم فیگو

آلسترومریا (Alstroemeria cv. Fuego) با نام عمومی سوسن پرویی، سوسن شیلی و یا سوسن برزیلی یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده دنیا بوده و به طور معمول از طریق تقسیم ریزوم تکثیر می شود، با این روش تعداد محدودی گیاه در زمان طولانی حاصل می شود که خود باعث گسترش بیماریهای ویروسی می گردد، به همین دلیل امروزه روشهای ازدیاد درون شیشه ای بر پایه کشت مریستمهای ریزوم در حال گسترش می باشد. در این پژوهش جوانه ه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021