استرس اکسیداتیو در تماس با گزنوبیوتیک‌ها در مشاغل مختلف

نویسندگان

  • حیدری شایسته, توکل دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده مقاله:

Background: The terms Reactive Oxygen Intermediates or Reactive Oxygen Species (ROS) are used to describe the molecules as highly reactive oxygen molecules that will chemically oxidize neighboring susceptible molecules. A prominent feature of radicals is that they have extremely high chemical reactivity, which explains not only their normal biological activities, but how they inflict damage on cells. The free radical formation in a living system leads to oxidative damage of macromolecules, such as DNA, proteins and lipids. Oxidative stress is defined most simply as the imbalance between the production of free radicals and the body’s antioxidants. Epidemiological studies have provided evidence for an association between exposure to xenobiotics such as ambient polluted air particles, pesticides, metals, radiation and oxidative stress. Methods: Bibliographic databases including Scopus, PubMed and Google Scholar were searched between years 1960 to 2012 for the keywords "Oxidative stress" and jobs. In the first step, 17987 articles were found, after elimination of duplicates or irrelevant papers, 60 papers were selected and reviewed. Results: Sixty articles in this study have been used. Findings showed the relationship between jobs and oxidative stress. Conclusion: This review indicates that workers in various jobs are exposed to more oxidative stress damage. To overcome these oxidative stresses, supplementation with antioxidant vitamins, such as α-tocopherol and ascorbic acid, may have beneficial effects in these workers. It is reported that supplementation with antioxidants, protect against oxidative damage. Also, these workers need better precautions to protect them against serious health problem.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

استرس اکسیداتیو در نشانگان داون: راهکارها، تدبیرها

هدف: نشانگان داون رایج‌ترین ناهنجاری کروموزمی و شایع‌ترین علت کم‌توانی ذهنی در جوامع انسانی است. در آسیب‌شناسی این نشانگان به‌ویژه در بروز کم‌توانی ذهنی، استرس اکسیداتیو از مطرح‌ترین عوامل است.  بررسی استرس اکسیداتیو به‌مثابه فرایندی آسیب‌رسان در مبتلایان به نشانگان داون،  موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. روش : تشریح استرس اکسیداتیو در نشانگان داون، تبیین واکنشهای رادیکالی ...

متن کامل

بررسی استرس اکسیداتیو در لوسمی حاد میلوییدی

Background: Many chemotherapeutic regimens used in the treatment of cancer generate free radicals that may be a part of their beneficial effects. The aim of this study was to assess the oxidative status in patients undergoing chemotherapy for acute myeloid leukemia (AML). Methods: Thirty-eight patients with AML (17 female and 21 male patients) with a mean age 34.05±12.49 years were included in...

متن کامل

بررسی اثر حفاظتی روی بر بیومارکرهای آسیب اکسیداتیو در تماس حاد با مالاتیون درموش ‏صحرایی نر ‏

مالاتیون یکی ازپرمصرف ترین سموم ارگانوفسفره است که به طور عمومی در دنیا استفاده می شود. علاوه بر مهار آنزیم کولین استراز در القاء استرس اکسیداتیو و افزایش اکسیدان ها نیز نقش دارد. از طرفی دیگر روی نیز یک عنصر حیاتی و اساسی بوده که خاصیت آنتی اکسیدانی داشته و نقش محافظت کننده ای در برابر رادیکال های آزاد ایفاء می کند. هدف ازاین مطالعه، بررسی اثر روی بردر مسمومیت با آفت کش ارگانو فسفره همان...

متن کامل

بررسی استرس گرمایی در مشاغل کوچک شهرستان قم

Introduction: Heat stress in workplaces cause multiple problems such as thermal stresses, thermal discomfort and in more severe cases may lead to accidents and diseases related to excessive heat. The aim of this study was to evaluate heat stress adopting WBGT Index in some small enterprise in Qom city and also to examine the relationship between WBGT and physiological indices. . Material and M...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 4

صفحات  75- 91

تاریخ انتشار 2013-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023