× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی به زبان انگلیسی

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار تلاش می‌شود، بر اساس تجربۀ نویسندگان در ویرایش مقاله‌های انگلیسی، اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی در سه دستۀ اشتباه‌های گرامری، نشانه‌گذاری و فرمول‌نویسی بیان شود. همچنین ساختار مناسب و مرسوم یک مقالۀ ریاضی بررسی می‌گردد.

جستجوی کلمه کلیدی

ریاضی‌نویسی

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: در این پژوهش بر آن هستیم تا به بررسی وابستگی و تداخل موضوعی علم کتابداری و اطلاع‌رسانی به سایر حوزه‌های موضوعی بپردازیم. تلقی عمومی از حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی انتصاب آن به علوم انسانی و اجتماعی است. چنانکه در بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی برای دستیابی به اطلاعات در این حوزه ناگزیر به انتخاب شاخه موضوعی علوم انسانی یا علوم اجتماعی هستیم. اما عملکرد پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر جهان - که یک...

در مطالعه حاضر روند بهره گیری مثبت از یک فعالیت روایت-محور با عنوان " رویداد نویسی دیالکتیکی" یا محاوره ای بر روی عملکرد زبانی 67 دانشجوی بزرگ‌سال ایرانی (دختر و پسر) به صورت پیمایشی باهدف انطباق سنجی سازه‌های روان سنجی دانشجویان در حوزه هوش هیجانی آنان با ابزار های کار پوشه، صورت گرفت.پنج زیر سنجه از متغیر های هوش هیجانی شامل مقیاس های حل مسئله، خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی، خودابراز(قاطعیت...

هدف تحقیق پیش رو یافتن هر نوع تاثیر احتمالی عنوان جانبدارانه بر روی سطح نگارشی زبانآموزان درونگراو برونگرای انگلیسی به عنوان زبان خارجی در سطوح بابل/پایین نگارشی بود.100 نفر زبان اموز بر اساس نوع شخصیت(درونگرا/برونگرا) و سطح نگارشی _بالا/پایین) در قالب 4 گروه در ان تحقیق شرکت داشتند. از آنها خواسته شد که درباره 3 موضوع( غیر جانبدارانه، جانبدارانه به سمت درونگرایی و جانبدارانه بخ سمت برونگرایی) ...

انجمن ریاضی ایران از بدو تأسیس در دهۀ ١٣۵٠ رسالت اصلی خود را ارتقای آموزش و پژوهش در ریاضیات قرار داده و در این راه اهتمام و کوشش وافری داشته است. در اوایل دهۀ ١٣٨٠ ، شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران، به پیشنهاد رئیس وقت انجمن ریاضی ایران، آقای دکتر بهزاد، تدوین کتابی با محتوای گزیده هایی از مقاله های ریاضی را تصویب و تهیۀ آن را به آقایان دکتر بهزاد و زنگنه و اینجانب واگذار کرد که سرانجام، کار تد...

در این مقاله سعی شده است نوع مقاله هایی که برای چاپ در مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی مناسب هستند برای خوانندگان علاقه مند به همکاری با مجله مشخص شود. به ویژه بر چیستی مقاله توصیفی و چگونگی نگارش آن تاکید شده است.

چکیده اگر چه ادبیات موجود در حیطه ی خود کارآمدی نگارشی در پی انجام مطالعات حول محور رابطه ی میان باورهای خودکار آمدی نگارشی و عملکرد نگارشی در میان دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی است، اما در عین حال مطالعات بسیار کمی در این زمینه در ایران انجام پذیرفته است. بنابراین تحقیق حاظر با هدف برآورد رابطه میان باورهای خودکار آمدی نگارشی و عملکرد نگارشی در میان دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی پایه ...