× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

محمد صال مصلحیان

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی

[ 1 ] - تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار

در این مقاله به بیان چگونگی گسترش رابطۀ تعامد دو بردار در فضاهای ضرب داخلی به فضاهای برداری نرمدار می پردازیم. رابطۀ تعامد بِرکوف-جیمز و انواع دیگر تعامد را معرفی و ویژگی های آنها را از دید هندسۀ فضاهای برداری نرمدار بیان می کنیم.

[ 2 ] - جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه

در این مقاله، محتوای دانش جبرخطی را در کتاب‏‌های تازه تالیف شده دبیرستان (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم) بررسی نموده، و ضمن بیان ضرورت‌ها، قدری محتوای جدید جبرخطی برای مقطع نهم دبیرستان پیشنهاد می‌کنیم. همچنین‌ به‌مواردی اشاره می‌نماییم که تاییدی بر مناسب بودن این محتوای پیشنهادی است.

[ 3 ] - نگاهی زیر چشمی به مجلات ریاضی پژوهشی ایران

در این یادداشت با کمک پایگاه داده MathSciNet به عنوان نسخه الکترونیکی Mathematical Reviews (از انتشارات انجمن ریاضی امریکا) به همراه نسخه الکترونیکی Zentralblatt Math (از انتشارات انجمن ریاضی اروپا ) که بزرگترین پایگاههای نقد، مرور و چکیده نگاری مقالات ریاضی را در جهان تشکیل می دهند به بررسی وضعیت مجلات ریاضی ایران می پردازیم و چند پیشنهاد برای بهبود کیفی آنها ارائه می دهیم. در این یادداشت با ک...

[ 4 ] - مشتق از دیدگاه کاراتئودوری

‏تعریف کاراتئودوری از مشتق چنین است:می‌گوییم تابع ‎$f$‎ در نقطه ‎$ain D_f$‎ مشتق‌پذیر است هرگاه یک تابع ‎$varphi$‎ وجود داشته ‌باشد که در ‎$a$‎ پیوسته باشد و برای هر ‎$x$‎ در یک بازه باز ‎$U$‎ شامل ‎$a$‎،‎[f(x)-f(a)=varphi(x)(x-a).]‎‏در این مقاله به بررسی این تعریف از مشتق می پردازیم. نشان می دهیم که با تعریف استاندارد (کوشی) از مشتق معادل است و می تواند در اثبات ساده تری از بعضی قضایای مقدماتی...

[ 5 ] - اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی به زبان انگلیسی

در این نوشتار تلاش می‌شود، بر اساس تجربۀ نویسندگان در ویرایش مقاله‌های انگلیسی، اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی در سه دستۀ اشتباه‌های گرامری، نشانه‌گذاری و فرمول‌نویسی بیان شود. همچنین ساختار مناسب و مرسوم یک مقالۀ ریاضی بررسی می‌گردد.