× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نگاهی زیر چشمی به مجلات ریاضی پژوهشی ایران

نویسنده

چکیده

در این یادداشت با کمک پایگاه داده MathSciNet به عنوان نسخه الکترونیکی Mathematical Reviews (از انتشارات انجمن ریاضی امریکا) به همراه نسخه الکترونیکی Zentralblatt Math (از انتشارات انجمن ریاضی اروپا ) که بزرگترین پایگاههای نقد، مرور و چکیده نگاری مقالات ریاضی را در جهان تشکیل می دهند به بررسی وضعیت مجلات ریاضی ایران می پردازیم و چند پیشنهاد برای بهبود کیفی آنها ارائه می دهیم. در این یادداشت با کمک پایگاه داده MathSciNet به عنوان نسخه الکترونیکی Mathematical Reviews (از انتشارات انجمن ریاضی امریکا) به همراه نسخه الکترونیکی Zentralblatt Math (از انتشارات انجمن ریاضی اروپا ) که بزرگترین پایگاههای نقد، مرور و چکیده نگاری مقالات ریاضی را در جهان تشکیل می دهند به بررسی وضعیت مجلات ریاضی ایران می پردازیم و چند پیشنهاد برای بهبود کیفی آنها ارائه می دهیم.در این یادداشت با کمک پایگاه داده MathSciNet به عنوان نسخه الکترونیکی Mathematical Reviews (از انتشارات انجمن ریاضی امریکا) به همراه نسخه الکترونیکی Zentralblatt Math (از انتشارات انجمن ریاضی اروپا ) که بزرگترین پایگاههای نقد، مرور و چکیده نگاری مقالات ریاضی را در جهان تشکیل می دهند به بررسی وضعیت مجلات ریاضی ایران می پردازیم و چند پیشنهاد برای بهبود کیفی آنها ارائه می دهیم.

جستجوی کلمه کلیدی

Zbl
Mathematics Journals
MathSciNet

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Purpose: We have studied in the present research the citation impact of the papers published in Iranian Farsi scientific-research journals in the three fields of medical sciences, agricultural sciences, and human sciences, which have been indexed in SID citation database. Methodology: This study used citation analysis. The population under study included all papers with two or more citations i...

هدف از انجام پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده است، بررسی دیدگاه سردبیران ومدیران مسوول مجلات علمی پژوهشی ایران پیرامون حفاظت دیجیتالی مجلات است. بدین منظور پژوهش حاضر می کوشد میزان آگاهی سردبیران و مدیران مسوول مجلات درباره حفاظت دیجیتال و ابعاد مختلف آن، ضرورت حفاظت دیجیتال و همچنین وضعیت کنونی حفاظت دیجیتالی مجلات در ایران را مورد مطالعه قرار دهد. گردآوری داده ها به کمک پرسشنامه ای محقق...

هدف مقاله‌ی حاضر مطالعه گرایش‌های پژوهشی در مجلات علمی گردشگری است. در این راستا پس از مرور تحقیقات جدید، گرایش‌های هشتگانه در این زمینه معرفی شده‌اند. توضیح آنکه، رشد صنعت گردشگری موجب افزایش توجه دولتمردان به گردشگری شده است و این امر موجب توجه روز افزون به گردشگری به مثابه حوزه‌ای علمی وآکادمیک از سوی اندیشمندان نیز شده است. این امر، زمینه‌ی شکل گیری و رشد حوزه های علمی گردشگری به مثابه دانش...