اعتماد اجتماعی در شهر یزد: تحلیلی از سطوح و عوامل

نویسندگان

  • سمیه فاضل نجف آبادی کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی
  • سید علیرضا افشانی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد
  • محمد حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد
چکیده مقاله:

چکیدهاعتماد مهم ترین مولفه نظم اجتماعی و یکی از ارکان سرمایه اجتماعی محسوب م ی شود. هدف این تحقیق، بر رسیمیزان اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر یزد بوده است .روش مطالعه از نوعپیمایشی است . جامعه آماری تحقیق را کلیه افراد ۱۵ ساله و بیشتر شهر یزد تشکیل می داد که ۲۸۸ نفر از آنها به عنوان نمونه۶۴ درصد / ۱۷ درصد پاسخگویان کم، ۶ / مورد مصاحبه قرار گرفتند . یافته های تحقیق نشان داد که میزان اعتماد اجتماعی ۴۱۳ درصد زیاد می باشد. میزان اعتماد اجتماعی در بین مردان بیش از زنان و در بین افراد متأهل بیش از افراد / متوسط و ۵مجرد بوده است . متغیرهای میزان دینداری، وضعیت اشتغال، جنسیت، میزان مشارکت اجتماعی، روابط اجتماعی و انسجامهنجاری تأثیر معنی داری بر میزان اعتماد اجتماعی داشتند . در بین متغیرهای مستقل تحقیق، انسجام هنجاری بیشترین سهم رادر تبیین میزان اعتماد اجتماعی داشته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه اعتماد اجتماعی و وفاق اجتماعی (مطالعه‌ای در شهر یزد)

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی[1] و وفاق اجتماعی[2] در بین شهروندان یزدی است. وفاق اجتماعی را توافق عمومی بر سر قواعد و اصول اجتماعی و اعتماد را حسن‌ظن به افراد جامعه تعریف کرده‌اند. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده است و داده‌های آن به‌وسیله پرسش‌نامه‌ای که اعتبار و پایایی لازم را داشته است از 316 نفر از شهروندان یزدی گردآوری شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد...

متن کامل

ارزیابی و سنجش عوامل موثر بر اعتماد به شهر الکترونیک (نمونه موردی: شهر الکترونیک در یزد)

در گردهمایی جهانی سران در سال 1382 که در راستای جامعه اطلاعاتی جهانی تحقق یافت، شهرهای الکترونیک به عنوان بخشی از جامعه اطلاعاتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. شهرهای الکترونیک نرم افزار، سخت افزار و بستر مورد نیاز را برای دسترسی شهروندان در تمامی اوقات شبانه روز به پایگاه‌های داده خدمات دولتی و بخش خصوصی بر روی شبکه وب فراهم می‌آورند. در دهه گذشته در ایران نیز تلاش‌هایی در راستای ایجاد شهر الک...

متن کامل

رابطة اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شهر یزد

امروزه سلامت اجتماعی زنان به موضوعی مهم و حساس تبدیل شده است. سلامت اجتماعی، بازتاب شرایط جامعه است و از عوامل اجتماعی متعددی ریشه می‌گیرد. همچنین، در عصر حاضر اعتماد، به موضوعی حیاتی برای جوامع انسانی تبدیل شده است. از این­رو، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان شهر یزد بپردازد. در این پژوهش، به­ روش پیمایش و با نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب (PPS)، 288 زن ان...

متن کامل

اعتماد اجتماعی و رابطه آن با مشارکت اجتماعی مورد مطالعه: شهر یزد

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در میان شهروندان یزدی صورت گرفته است. بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات روش پیمایش به کار رفته است. پرسشنامه ‌این تحقیق از اعتبار و پایایی برخوردار بوده و جامعه نمونه آن از 316 نفر از شهروندان یزدی تشکیل شده است که به صورت خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ابعاد بین فردی و تعمیم یافته اعتماد اجتم...

متن کامل

رابطه اعتماد اجتماعی و وفاق اجتماعی (مطالعه ای در شهر یزد)

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی[1] و وفاق اجتماعی[2] در بین شهروندان یزدی است. وفاق اجتماعی را توافق عمومی بر سر قواعد و اصول اجتماعی و اعتماد را حسن ظن به افراد جامعه تعریف کرده اند. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده است و داده های آن به وسیله پرسش نامه ای که اعتبار و پایایی لازم را داشته است از 316 نفر از شهروندان یزدی گردآوری شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 4

صفحات  57- 78

تاریخ انتشار 2009-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023