× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

جامعه شناسی کاربردی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-5745 ناشر: دانشگاه اصفهان
دوره 31
شماره 3 2020-09-22
شماره 1 2020-03-20
شماره 2 2020-03-20
دوره 30
شماره 4 2019-12-22
شماره 3 2019-09-23
شماره 2 2019-05-22
شماره 1 2019-03-21
دوره 29
شماره 4 2018-12-22
شماره 3 2018-09-23
شماره 2 2018-06-22
شماره 1 2018-03-21
دوره 28
شماره 4 2017-12-22
شماره 3 2017-09-23
شماره 2 2017-06-22
شماره 1 2017-03-21
دوره 27
شماره 4 2017-01-20
شماره 3 2016-10-22
شماره 2 2016-08-22
شماره 1 2016-03-20
دوره 26
شماره 4 2015-12-22
شماره 3 2015-05-22
شماره 1 2015-04-21
شماره 2 2015-04-21
دوره 25
شماره 4 2014-10-23
شماره 3 2014-04-21
شماره 2 2014-04-21
شماره 1 2014-03-21
دوره 24
شماره 4 2013-12-22
شماره 3 2013-07-23
شماره 1 2013-06-22
شماره 2 2013-06-22
دوره 23
شماره 4 2013-01-20
شماره 3 2012-09-22
شماره 1 2012-05-21
شماره 2 2012-03-20
دوره 22
شماره 4 2011-12-22
شماره 3 2011-11-22
شماره 2 2011-06-22
شماره 1 2011-03-21
دوره 21
شماره 4 2011-01-21
شماره 3 2010-09-23
شماره 2 2010-06-22
شماره 1 2010-03-21
دوره 20
شماره 4 2009-12-22
شماره 3 2009-09-23
شماره 2 2009-06-22
شماره 1 2009-03-21