عنوان ژورنال

جامعه شناسی کاربردی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-5745
ناشر: دانشگاه اصفهان
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود