الحذف فی القصة القصیرة جداً من منظور نظریة تماسک النص

نویسندگان

  • مینا عربی طالبة الدکتورا، فرع اللغة العربیة وآدابها، جامعة العلامة الطباطبائی، طهران، ‌ایران.
  • نسیم عربی عضو هیئة ‌التدریس، فرع اللغة العربیة وآدابها، جامعة المذاهب الإسلامیة، طهران، ایران(أستاذ مساعد).
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 31

صفحات  91- 106

تاریخ انتشار 2016-12-31

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023