الگوی بهره گیری از اینترنت در کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد)

نویسندگان

  • محمد لگزیان دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
  • محمد مهدی فراحی استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
  • محمدحسین همایونی راد دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
  • مصطفی کاظمی استادگروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:

این مطالعه درصدد بررسی چگونگی استفاده از اینترنت در سازمان، طی ساعات کاری در بین کارکنان سازمان های دولتی است. با توجه به توسعه فناوری در سازمان­های دولتی و اثرات دوگانه ای که بهره گیری از آن در سازمان ها خواهد داشت و همچنین با توجه به لزوم شناخت سازمان در نحوه بهره گیری از اینترنت جهت سیاست گذاری و مدیریت مناسب سازمان، شناخت انواع رفتارهای بهره گیری در سازمان، از اهمیت خاصی بر خوردار است؛ لذا درک چگونگی این استفاده در سازمان ضروری بوده و می تواند راهگشای سیاست­های آتی سازمان­های دولتی قرار گیرد. مطالعات در این حوزه،اغلب به جنبه­های منفی این استفاده در سازمان­ها پرداخته اند و کمتر مطالعه ای با رویکردی جامع، بهری­گیری مطلوب و نامطلوب را مد نظر قرار داده است؛ مطالعه حاضر در صدد است که هر دو نوع بهره­گیری را مد نظر قرار دهد. این مقاله مطالعه ای کمی و توصیفی است، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه طراحی شده محقق و همچنین پرسشنامه ویژگی های شغل استفاده شده، همچنین با توجه به حجم نامشخص جامعه، روش نمونه گیری از جامعه نامحدود می باشد. با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه مشخص گردید که تحصیلات بر استفاده کاری، سابقه بر استفاده غیر کاری، سن، سطح سازمانی و ویژگی های شغلی بر هر دو نوع استفاده تاثیر گذارند. همچنین بین استفاده کاری و غیرکاری در بین کارکنان در ساعات کاری تفاوت معناداری وجود ندارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اهمیت راهبردی تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمان های دولتی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)

امروزه سازمان‌های بزرگ و مدرن، با فعالیت‌ها و مسائل و مشکلات گوناگونی مواجه هستند. بنابراین، فرهنگ‌سازی در زمینه تفویض اختیارات مدیران ارشد به مدیران سطوح پایین‌تر و ایجاد عدم تمرکز در انجام فعالیت‌ها، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه‌ی بین مراحل تفویض اختیار با میزان اثربخشی کارکنان در مناطق شهرداری شهر مشهد است. روش تحقیق، پیمایشی و نمونه‌گیری تصادفی سیست...

متن کامل

بررسی نابرابری جنسیّتی در سازمان های بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان سازمان های دولتی شهرستان اهواز)

مقاله حاضر تلاشی در جهت مطالعه نابرابری جنسیّتی در سازمان های دولتی ایران با تمرکز بر ساختار بوروکراتیک سازمان است. این پژوهش به شیوه پیمایش و از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه آن شامل 400 کارمند می باشد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده از 30 سازمان دولتی در شهرستان اهواز انتخاب گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد؛ زنان در سازمان ها درصد اندکی از نیروی کار را تشکیل داده و در ب...

متن کامل

نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان­های دولتی است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ  پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان‌های دولتی شهر ایلام است که تعداد آنها 27300 نفر می­باشند. روش نمونه­گیری در این پژوهش، نمونه­گیری طبقه‌ای متناسب با حجم است که برای هریک از این سازمان­­ها سهمیه‌ای درنظر گرفته شده است. برای مح...

متن کامل

شناسایی موانع بهره وری سازمان های دولتی ایران

هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی موانع بهره­وری سازمان­های دولتی ایران است. در این راستا پس از مطالعه ادبیات و مبانی نظری تحقیق، تعدادی از موانع مهم بهره­وری سازمان­­های دولتی جهت بررسی انتخاب شده و میزان تأثیر هر یک از آنها بر بهره ­وری سازمان‌های دولتی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای رتبه­بندی موانع بهره­وری سازمان­های دولتی ایران، پرسشنامه­ای در 19سؤال، طراحی گردید. به منظور تأمین روایی پرسشنام...

متن کامل

رتبه بندی ابعاد چابکی سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین)

امروزه توانایی سازمان‌ها در واکنش به تغییرات سریع محیط و پاسخگویی به خواسته‌های مشتریان، از مهم‌ترین امتیازها به شمار می‌آید. چابکی سازمانی را می‌توان به‌عنوان کامل‌ترین و عاقلانه‌ترین واکنش به نیاز تغییرات پیش رو دانست. به‌کارگیری چابکی در بخش دولتی نیز می‌تواند عرصه مناسبی برای رشد و بالندگی این مفهوم باشد. اگر بخش دولتی به ‌چابکی دست یابد، بسیاری از سازوکارهای فرسوده و قدیمی را دور می‌ریزد و...

متن کامل

پژوهشی پیرامون تحلیل و تبیین اخلاق اسلامی کار در سازمان¬های دولتی ایران (مطالعه موردی: سازمان¬های دولتی استان قزوین)

در رشد و توسعه اقتصادی، اخلاقِ کار یکی از عوامل مهم شناخته شده است. ماکس وِبر بیان داشت که آن­چه باعث پیشرفت غرب شد، تغییر نگرش نسبت به کار و به وجود آمدن اخلاق کاری جدید می­باشد. در شش قرن ابتدای ظهور اسلام همین عامل (اخلاق کار) باعث رشد و توسعه کشورهای اسلامی شده بود. بر آن شدیم تا وضعیت اخلاق اسلامی کار در سازمان­های دولتی استان قزوین را مشخص نماییم. از این رو در ابتدا به صورت تصادفی 20 سازمان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 49

صفحات  40- 58

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023