الگوی رفتار‌کلاسی و خودناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص

نویسندگان

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: الگوی رفتار کلاسی و خود‌ناتوان‌سازی تحصیلی از متغیر‌های مهم در افت تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری هستند؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر مقایسه الگوی رفتار کلاسی و خود‌‌‌‌ناتوان سازی تحصیلی دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص بود.  روش: نوع مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه­ ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش ­آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری مراکز ناتوانی یادگیری شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 95-94 و دانش آموزان بدون ناتوانی یادگیری همان شهر بود که از بین آنها 90 نفر (45 دانش‌آموز با ناتوانی یادگیری خاص و 45 دانش‌آموز بدون ناتوانی یادگیری) به روش نمونه گیری در‌دسترس انتخاب شده­اند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه رفتار کلاسی ( شافر، 1977) و  مقیاس خودناتوان ­سازی تحصیلی )میدگلی و همکاران، 2000) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چند‌‌متغیره تجزیه و تحلیل شد.                                                                            یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه در الگوی رفتار کلاسی و خود‌ناتوان‌سازی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). به عبارت دیگر دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری نسبت به دانش‌آموزان بدون ناتوانی یادگیری در متغیرهای خود‌ناتوان­ سازی تحصیلی و رفتار‌کلاسی غیرسازشی نمرات بالاتر، و در متغیر رفتار کلاسی سازشی نمرات پایین‌تری کسب کردند.  نتیجه‌گیری: دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خاص در مقایسه با همسالان، رفتار کلاسی سازش­یافته کمتری را از خود نشان می‌دهند و به میزان بیشتری  از راهبرد خود‌‌ناتوان‌سازی تحصیلی استفاده می‌کنند. استلزام­ های یافته ­های به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی رفتار کلاسی و خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص

زمینه و هدف: الگوی رفتار کلاسی و خود ناتوان سازی تحصیلی از متغیر های مهم در افت تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری هستند؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر مقایسه الگوی رفتار کلاسی و خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص بود.  روش: نوع مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه­ ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش ­آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری مراکز ناتوانی یادگیری شهر...

متن کامل

مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

هدف این مطالعه مقایس هی سازگاری اجتماعی، هیجانی،تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانییادگیری بود. این پژوهش یک مطالعه مقایسهای و از نوع مورد- شاهدیاست. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر 14 تا 16 ساله90 میباشد. - با و بدون ناتوانی یادگیری شهر اردبیل در سال تحصیلی 9116 ساله مبتلا به - آزمودنی های پژوهش شامل 40 دانش آموز پسر 14ناتوانی یادگیری شهر اردبیل بودند که ب...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

هدف این مطالعه مقایس هی سازگاری اجتماعی، هیجانی،تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانییادگیری بود. این پژوهش یک مطالعه مقایسهای و از نوع مورد- شاهدیاست. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر 14 تا 16 ساله90 میباشد. - با و بدون ناتوانی یادگیری شهر اردبیل در سال تحصیلی 9116 ساله مبتلا به - آزمودنی های پژوهش شامل 40 دانش آموز پسر 14ناتوانی یادگیری شهر اردبیل بودند که ب...

متن کامل

مقایسه خودپنداره ی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی

 پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری و عادی انجام گرفت. روش این پژوهش، علّیـ مقایسه‌ای بود. کلیه دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری مراکز ناتوانی یادگیری اداره آموزش و پرورش و نیز کلیه دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 91- 1390 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. از بین این دانش‌آموزان تعداد 45 نفر به ش...

متن کامل

مقایسه ی شایستگی اجتماعی و مولفههای آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا

هدف این مطالعه مقایس هی شایستگی اجتماعی ومؤ لّفه های آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری ودانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا است.آزمودنی های پژوهش شامل 160 دانشآموز( 40 نفر دارایناتوانی یادگیری، 40 نفر دارای پیشرفت تحصیلی پایین، 40 نفردارای پیشرفت تحصیلی متوسط و 40 نفر دارای پیشرفتتحصیلی بالا) پایه تحصیلی دوم راهنمایی بودند که به روشتصادفی خوشهای چند مرحلهای از میان دانشآموزا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  3- 11

تاریخ انتشار 2016-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023