انگیزه درخواست تخمین سن از سازمان پزشکی قانونی استان گیلان

نویسندگان

  • آیتی, فریبرز سازمان پزشکی قانونی استان گیلان
  • بادسار, علیرضا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
  • فلاح, مریم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
  • فلاح‌کرکان, مرتضی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
  • محسنی, فرناز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
چکیده

مقدمه: تخمین سن قانونی، تخصصی در پزشکی قانونی است که با استفاده از درست‌ترین شیوه برای افرادی با سن نامشخص که درگیر عملکردهای قانونی یا قضایی هستند تعریف می‌شود. چون علل تعیین سن اهمیت ویژه‌ای دارد و سازمان‌های گوناکونی همانند سازمان پزشکی قانونی، ثبت احوال و غیره را درگیر می‌کند و ممکن است در این مسیر اشکال‌هایی را سبب شود بنابراین مطالعه بر این علل لازم است. هدف: بررسی علل تعیین سن درخواست شده از پزشکی قانونی استان گیلان مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی مقطعی گذشته‌نگر است که در آن با استفاده از فهرست بازبینیی به بررسی همه درخواست‌های تعیین سن ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی استان گیلان در طی سال‌های 1391-1387 پرداخته شده است. اطلاعات ثبت شده در فهرست بازبینی‌ وارد نرم‌افزار SPSS ver 18 شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: این پژوهش نشان داد که بیشترین مراجعه برای تعیین سن توسط پزشکی قانونی در سال 1390 (8/35%) بوده و بیشتر مراجعان زن(4/62%) و بی‌سواد(3/28%) بودند. در6/51% از درخواست‌کنندگان همخوانی سنی وجود نداشت. برای بیشتر مراجعان(2/61%) از رادیوگرافی برای تخمین سن استفاده شده‌است. نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود با پژوهش بیشتر در داخل کشور روش‌های استاندارد شده تشخیصی برای تخمین سن مشخص و برای کشورمان بومی‌سازی شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انگیزه درخواست تخمین سن از سازمان پزشکی قانونی استان گیلان

مقدمه: تخمین سن قانونی، تخصصی در پزشکی قانونی است که با استفاده از درست ترین شیوه برای افرادی با سن نامشخص که درگیر عملکردهای قانونی یا قضایی هستند تعریف می شود. چون علل تعیین سن اهمیت ویژه ای دارد و سازمان های گوناکونی همانند سازمان پزشکی قانونی، ثبت احوال و غیره را درگیر می کند و ممکن است در این مسیر اشکال هایی را سبب شود بنابراین مطالعه بر این علل لازم است. هدف: بررسی علل تعیین سن درخواست شد...

متن کامل

بررسی علل درخواست سقط درمانی در مراجعین سازمان پزشکی قانونی شهر سنندج در سال‌های 1386-1382

چکیده زمینه و هدف: پس از تصویب قانون سقط جنین درمانی در سال 1384، تحول عمده‌ای در برخورد با موارد سقط‌های درمانی ایجاد گردید. این مطالعه با هدف شناخت علل درخواست سقط درمانی در خانم‌های باردار مراجعه‌کننده به سازمان پزشکی قانونی سنندج از تیر ماه 82 الی تیر ماه 86 انجام شد. روش بررسی: نوع مطالعه توصیفی بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه پرونده‌های مربوط به سقط درمانی موجود در سازمان پزشکی قانونی...

متن کامل

مقایسه نیم رخ روانی افراد متمارض با افراد عادی در مراجعان به پزشکی قانونی استان گیلان

مقدمه: مساله تمارض یکی از مهم‌ترین مسایل مورد بررسی در روانپزشکی قانونی است. گمان می‌رود سبب آن، تفاوت ویژگی‌های شخصیتی یا نیم‌رخ‌های روان‌شناختی افراد باشد. هدف: مقایسه ابعاد شخصیت بر‌پایه رویکرد صفات شخصیت روان‌رنجوری، برون‌گرایی گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی و نیمرخ روانی در افراد متمارض و غیرمتمارض. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی، بررسی مقایسه‌ای بر دو جامعه آماری انجام شد. گروه اول در‌بر...

متن کامل

بررسی شکایت از پزشکان به سازمان نظام پزشکی گیلان

چکیده مقدمه: شکایت‌های پزشکی همواره از گویه‌های چالش بر‌انگیز در گستره طبابت بوده و دشواری‌های زیادی برای پزشک و بیمار هر دو به همراه داشته است. با توجه به نیاز به داده‌های فراگیر برای برنامه‌ریزی بهداشتی استان گیلان و نیز اهمیت این جستار به عنوان عامل موثر در امنیت شغلی پزشکان و سلامت بیماران، پژوهش در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد. هدف: تعیین عوامل همراه در شکایت به سازمان نظام پزشکی از پزشکان...

متن کامل

بررسی علل درخواست سقط درمانی در مراجعین سازمان پزشکی قانونی شهر سنندج در سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۲

چکیده زمینه و هدف: پس از تصویب قانون سقط جنین درمانی در سال 1384، تحول عمده ای در برخورد با موارد سقط های درمانی ایجاد گردید. این مطالعه با هدف شناخت علل درخواست سقط درمانی در خانم های باردار مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی سنندج از تیر ماه 82 الی تیر ماه 86 انجام شد. روش بررسی: نوع مطالعه توصیفی بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه پرونده های مربوط به سقط درمانی موجود در سازمان پزشکی قانونی شه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره 93

صفحات  17- 23

تاریخ انتشار 2015-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021