اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزی

نویسندگان

  • هدی مهنانی آموزش و پرورش استان خراسان شمالی، معلم تربیت بدنی
چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزی بود. جامعه آماری پژوهش را مسئولین تربیت بدنی سازمان­ها و شرکت­های تابع وزارت جهاد­کشاورزی تشکیل می­دادند که در مجموع، 82 نفر بودند. روش پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسش­نامه محقق ساخته­ای بود که روایی صوری و محتوی آن توسط صاحب نظران مورد بررسی و تائید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (81/0α=). برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان داد، عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب سیاست و تصمیمات دولت، رویه های کاری، اهداف و ماموریت ها، فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی و برنامه­ریزی می­باشد و در هر یک از این حوزه­ها نیز با محدودیت­های مختلفی روبرو است. به منظور توسعه ورزش کارکنان و افزایش مشارکت افراد در برنامه­های ورزشی، استراتژی ورزش کارکنان باید در جهت مرتفع کردن محدودیت­های سیاست­گذاری، رویه­های کاری، اهداف و ماموریت، فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی و برنامه­ریزی تدوین شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

مدیریت دانش به عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی و بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (745 نفر) تشکیل می‌داد. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان 254...

متن کامل

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

مدیریت دانش به عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی و بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (745 نفر) تشکیل می داد. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان 254...

متن کامل

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب توریسم سلامت

زمینه و اهداف: گردشگری سلامت، امروزه از رو به رشدترین بخش‌های صنعت گردشگری در جهان است که به دلیل کم‌هزینه بودن ارائه خدمات درمان در کشور ایران، از بهترین وجوه توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آید و فرصتی مناسب جهت ارائه خدمات پزشکی به گردشگران و نیز ایجاد رضایتمندی در بیماران خارجی مراجعه‌کننده به کشور، جهت درمان برای ارتقاء اعتبار و اقتصاد کشور است. روش بررسی: این پژوهش با هدف بررسی و اولویّت‌بندی عوا...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی

این مطالعه با هدف، « شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی در شرکت بازرگانی دولتی ایران، با استفاده از روش­های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تعیین برتری ترتیبی مشابه با پاسخ ایده­آل و مقایسه نتایج حاصله از این دو روش انجام گرفته است. بدین منظور با بررسی منابع و مآخذ مربوط به تعهد سازمانی، ابتدا، 24 عامل موثر، به عنوان عوامل مورد بررسی در این پژوهش انتخاب شدند. در مرحله مطالعه مید...

متن کامل

الویت بندی خدمات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در مراکز جهادکشاورزی استان گیلان

مطالعه حاضر با هدف شناسایی انواع خدمات کشاورزی در مراکز جهاد کشاورزی گیلان و به روش توصیفی- همبستگی تلاش دارد تقاضای خدمات روستاییان را اولویت‌بندی، میزان نقش عوامل موثر در خدمت‌رسانی مراکز را با تحلیل تمایزی تعیین و همبستگی بین تقاضای خدمات کشاورزی با خدمات آموزشی مراکز را با ضریب اسپیرمن محاسبه نماید. نتایج نشان داد پنج تقاضای خدمات روستایی که در الویت قرار داشتند، مربوط به تسهیلات ماشین‌آلات...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 31

صفحات  181- 202

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023