ایمنی محصول – اصول و تجربه ها از دیدگاه چرخه عمر

نویسندگان

  • سید قاسم موسوی -
  • غلامرضا توکلی -
چکیده مقاله:

این مقاله برگردانی از مقاله ایمنی محصول می باشد. این مقاله به توصیف مدل جدیدی از طول عمر محصول می پردازد که تولید کنندگانبرای بهبود ایمنی و برای جلوگیری از ورود محصولات معیوب به بازار، مورد استفاده قرار می دهند. این مدل دارای هشت مرحله است واین مقاله به توصیف و تشریح مسائل ضروری مرتبط با ایمنی در هر مرحله، می پردازد. روشهای تحلیلی که باید در مراحل مختلف مورداستفاده قرار گیرند شناسایی شده اند. هم مصرف کننده و هم محصولات صنعتی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مقاله با تمرکز برقوانین اروپایی ایمنی محصول خطوط اصلی الزامات ایمنی ترسیم شده اند. مفهوم ایمنی کافی به عنوان یک معیار قبول برای تولید کنندهدر طی فرایند تکمیل محصول، ارائه و معرفی شده و فاکتورهایی که هنگام اتخاذ تصمیم، مبنی بر اینکه یک محصول آیا ایمنی کافی داردیا خیر، باید مد نظر قرار بگیرند نیز بررسی شده اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول

یکی از جنبه‌های بسیار مهم مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از انتخاب نوع زنجیره تامین مناسبی که بتوان از آن طریق به عملکرد بهینه در سرتاسر زنجیره دست یافت. در این مقاله زنجیره‌های تأمین ساخت به سه نوع ناب, چابک و ترکیبی طبقه بندی شده است. هم‌چنین زنجیره تأمین متناسب با نوع محصول که به سه نوع محصول استاندارد (کارکردی), محصول ابداعی و محصول ترکیبی تقسیم میگردند, مورد تشریح قرار گرفته است. سپس چارچوبی...

متن کامل

چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مراحل چرخهی عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین مراحل چرخه عمر شرکت از مدل دیکینسن2011 ) و برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نخست نمونه )آماری با استفاده از اطلاعات صورت جریان وجوه نقد(شامل جریان نقد فعالیت های عملیاتی، جریان نقد فعالیت های...

متن کامل

طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول

یکی از جنبه های بسیار مهم مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از انتخاب نوع زنجیره تامین مناسبی که بتوان از آن طریق به عملکرد بهینه در سرتاسر زنجیره دست یافت. در این مقاله زنجیره های تأمین ساخت به سه نوع ناب, چابک و ترکیبی طبقه بندی شده است. هم چنین زنجیره تأمین متناسب با نوع محصول که به سه نوع محصول استاندارد (کارکردی), محصول ابداعی و محصول ترکیبی تقسیم میگردند, مورد تشریح قرار گرفته است. سپس چارچوبی ...

متن کامل

بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت ها

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت هاست . در این پژوهش تفکیک شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از چهار عنصر رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت و با استفاده از روش آنتونی و رامش و بر طبق روش شناسی پارک و چن صورت گرفته و از معیار نرخ گردش به منزله معیار نقدشوندگی استفاده شده است. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش در سه مرحله ان...

متن کامل

شناسایی ابزارهای سیاستی تقاضامحور و جانمایی ابزارها در مراحل چرخه عمر محصول

نوآوری صنعتی و توسعه در مراحل مختلف از چرخه عمر محصول نیاز به ابزارهای سیاستی مختلف و متفاوت دارد. ضعف و کمبود رویکردهای تقاضاگرا در تصمیم‌گیری و سیاست‌های کشور در توسعه علم و فناوری، حاکی از ضرورت و اهمیت کلی مسئله است. در قسمت اول مقاله با استفاده از روش فراترکیب ابزارهای سیاستی تقاضاگرا دسته‌بندی شدند. این دسته‌بندی در چهار دسته شامل خرید دولتی، مقررات، استانداردسازی و حمایت از تقاضای بخش خص...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره پاییز

صفحات  10- 27

تاریخ انتشار 2012-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023