بازاریابی رابطه مند در صنعت ورزش

نویسندگان

  • سیدرضا سیدجوادین دانشگاه تهران
  • مجتبی براری دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

ارتباطات از جمله جنبه‌های مهم و قوی در بازاریابی ورزشی است. از طرفی، یکی از رویکردهای مهم در زمینه‌ی بازاریابی، رویکرد مزایای رابطه‌ای است که بیانگر موفقیت یا شکست سازمان در ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان است. بر همین اساس، این تحقیق به بررسی تأثیر مزایای رابطه‌ای شامل مزایای اطمینان، اجتماعی، رفتار ویژه و احترام بر وفاداری مشتریان پرداخته‌است. همچنین تحقیق حاضر چارچوبی از درک چرایی و چگونگی به‌کارگیری مشتریان در ارتباط با بازاریابی رابطه‌مند فراهم می‌کند. روش تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را نیز همه‌ی مشتریان مراکز پرورش اندام شهرستان رشت تشکیل داده است (N=210). ابزار جمع‌آوری داده­ ها، پرسش‌نامه‌ای متشکل از ادبیات تحقیق بوده‌است که در ادامه برای بررسی روایی پرسش‌نامه‌ی تحقیق، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر آن است که مزایای رابطه تنها شامل سه عامل مزایای اطمینان، اجتماعی و رفتار ویژه می‌شود و متغیرهای مزایای اجتماعی و احترام به‌صورت یک عامل پدیدار گردیده‌اند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز حاکی از تأیید پرسش‌نامه‌ی تحقیق است. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان می‌دهد که مزایای اطمینان، اجتماعی و رفتار ویژه، تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشته‌است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بازاریابی معاصر در ایران: بررسی روایی بازاریابی رابطه مند (مراوده مند) در شرکت های بزرگ تولیدی

پژوهش حاضر پژوهشی بین پارادایمی است. این پژوهش با لحاظ هر دو پارادایم اصلی بازاریابی - در هر دو بعد گرایش و عمل - در یک چارچوب مفهومی، م یکوشد به بررسی وضعیت امروزین بازاریابی در شرکت های بزرگ تولیدی ایرانی بپردازد. گرچه پژوهش های متعددی از اثر مثبت اتخاذ گرایش و عمل بازاریابی مراوده مند بر خروجی های کسب و کار خبر داده اند، اما نتایج این پژوهش به شکل محکم و معناداری به چنین نتیجه ای دست نیافته ...

متن کامل

بازاریابی و نقش تبلیغات در صنعت ورزش

در حال حاضر، در جامعۀ ایران، تبلیغات یکی از نخستین و اساسی‌ترین ابزارهای رشد و توسعۀ صنایع به‌شمار می­آید و صنعت ورزش از این قاعده مستثنا نیست؛ از این رو، برآن شدیم تا عوامل تبلیغاتی در بازاریابی ورزشی بررسی کنیم. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته، انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، دانشجویان ورزشکار شهر تبریز هستند که 180 نفر از آنان با استفاده از فرمول ...

متن کامل

تحلیل ارتباط دانشگاه و صنعت از دیدگاه بازاریابی رابطه مند با رویکرد معادلات ساختاری

امروزه در اقتصادهای دانش‌محور، دانشگاه، صنعت و دولت به‌عنوان سه رکن اساسی نظام ملی نوآوری شناخته شده‌اند که هر کدام نقش و وظیفه‌ای خاص بر عهده دارند، دانشگاه و صنعت با هم نقش مهمی در ایجاد و حفظ مزیت‌های رقابتی دارند، ایجاد و برقراری ارتباط بین دانشگاه‌ و نهادهای صنعتی باعث خلق ارزش برای ذینفعان می‌گردد. در این مطالعه با استفاده از نظریه «بازاریابی رابطه‌مند» ارتباط و همکاری میان شرکت‌ها و نهاد...

متن کامل

بازاریابی معاصر در ایران: بررسی روایی بازاریابی رابطه مند (مراوده مند) در شرکت های بزرگ تولیدی

پژوهش حاضر پژوهشی بین پارادایمی است. این پژوهش با لحاظ هر دو پارادایم اصلی بازاریابی - در هر دو بعد گرایش و عمل - در یک چارچوب مفهومی، م یکوشد به بررسی وضعیت امروزین بازاریابی در شرکت های بزرگ تولیدی ایرانی بپردازد. گرچه پژوهش های متعددی از اثر مثبت اتخاذ گرایش و عمل بازاریابی مراوده مند بر خروجی های کسب و کار خبر داده اند، اما نتایج این پژوهش به شکل محکم و معناداری به چنین نتیجه ای دست نیافته ...

متن کامل

بررسی نقش بازاریابی رابطه مند، بازاریابی حسی و حمایتی در وفاداری مشتریان

امروزه بازاریابی به عنوان کلیدی­ترین واحد در هر تجارت به شمار می­رود. بر هیچ کس پوشیده نیست که مشتری از مهم­ترین دارایی­های یک سازمان تجاری قلمداد می­ شود. یکی از ابزارهای ایجاد روابط بلند با مشتری استفاده از بازاریابی رابطه مند می­ باشد، ولی در حال حاضر با توجه به رقابت شدید بین سازمان­های تجاری، تنها استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه مند کافی به نظر  نمی­رسد. در این تحقیق تاثیر عناصر بازاریاب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 23

صفحات  15- 34

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023