بررسی اثرات سطوح مختلف پرو‌بیوتیک بتاپلاس بر ساختار بافت‌شناسی دوازدهه بلدرچین ژاپنی (Coturnix Japonica)

نویسنده

  • محمدرضا اسدی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
چکیده مقاله:

یکی از روش‌های نوین جهت حفظ سلامت گله، استفاده از پرو‌بیوتیک‌ها به جای آنتی بیوتیک‏ها می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر سطوح مختلف پرو‌بیوتیک بتاپلاس در جیره غذایی بر هیستومورفومتری بخش دوازدهه بلدرچین ژاپنی بود. در این مطالعه،تعداد 288 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی، در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی ودر شش گروه مورد استفاده قرار گرفتند.شش گروه مورد استفاده به ترتیب شامل یک گروه شاهد با دریافت جیره معمولی، گروه‌های دریافت‌کننده سه سطح 5/0، 1 و 5/1گرم در کیلوگرم از پرو‌بیوتیک بتاپلاس، گروه دریافت‌کننده بتاپلاس با دوز 1 گرم بر کیلوگرم به همراه جیره با کمبود پروتئین و نهایتاً گروه تیماربا دریافت جیره با کمبود پروتئین و بدون پرو‌بیوتیک بود. پس از 5 هفته،بلدرچین‌ها کشتار و نمونه‌های روده جهت انجام مراحل بافت‌شناسی اخذ شدند. روده‌ها پس از فیکس شدن وارد مراحل بافت‌شناسی شده و پس از تهیه مقاطع بافتی از نظر طول‌ وضخامت پرزها، عمق وعرض کریپت‌ها، ضخامت لایه عضلانی و اپی‌تلیوم و تعداد سلول‌های جامی‌شکل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که پروبیوتیک بتاپلاس سبب افزایش معنی‌دار فراسنجه‌های طول پرز، عمق کریپت و ضخامت لایه اپی‌تلیال می گردد(05/0>P).در نهایت چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که استفاده از بتاپلاس می‌تواند با بهبود فراسنجه‌های بافتی بخش دوازدهه، نقش قابل توجهی در ارتقاء عملکردگوارشی گله‌های بلدرچین داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین در جیرۀ رشد بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica)

به‌منظور تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین در جیرۀ دورۀ رشد بلدرچین ژاپنی، از تعداد 360 قطعه بلدرچین ژاپنی یک‌روزه در آزمایش فاکتوریل 3 × 3، [سه سطح انرژی سوخت‌و‌سازپذیر (2750، 2850 و 2950 کیلوکالری در کیلوگرم) و سه سطح پروتئین (24، 26 و 28 درصد)] در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. مصرف خوراک و افزایش وزن هفتگی اندازه‏گیری، و ضریب تبدیل غذا محاسبه شد. در پای...

متن کامل

اثرات افزودنی های خوراکی بر شاخص های بیوشیمیایی و ایمونولوژیک خون و عملکرد بلدرچین های ژاپنی (Coturnix coturnix Japonica)

The purpose of this study was to compare effects of the different types of feed additives consumption including probiotics, prebiotics and synbiotics in Japanese quails. A total of 384 Japanese quail chicks were randomly assigned to 8 treatments with 4 replicates and 12 birds per replicate (cage). The experimental diets (treatments) were included: Basal diet without additive (control) and prote...

متن کامل

بررسی چندشکلی تعدادی از جایگاههای ریزماهواره ای دونوکلئوتیدی (dinucleotide) در بلدرچین ژاپنی (Coturnix Japonica)

در این تحقیق به بررسی چگونگی تکثیر و چندشکلی در هشت جایگاه ریزماهواره ای دو نوکلئوتیدی که برای بلدرچین ژاپنی اختصاصی بودند پرداخته شد. آغازگرهای مورد نظر در 200 پرنده از ایستگاه تحقیقاتی بناب آزمایش شدند. نمونه‌ها از چهار سویه Tuxedo، Golden، Pharach و Panda گرفته شده بودند. در مجموع تمامی جایگاهها پلی مرف بودند بجز جایگاههای GUJ0001 و GUJ0041 بترتیب در سویه های Panda و Tuxedo که یک شکل بودند. ...

متن کامل

اثرات مصرف تئوفیلین بر الکتروکاردیوگرافی و صفات عملکردی بلدرچین‌های ژاپنی (Coturnix coturnix japonica

چکیده تئوفیلین یک متیل­گزانتین مقلد سمپاتیکی می­باشد. بنابراین، می­تواند بر عملکرد قلب و هم­چنین دستگاه گوارش و رشد پرندگان تأثیر­گذار باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات مصرف سطوح مختلف تئوفیلین بر شاخص­های فیزیکی قلب، الکتروکاردیوگرافی و صفات عملکردی بلدرچین­های ژاپنی به انجام رسید. آزمایش به­ صورت طرح کاملاً تصادفی با جیره­های آزمایشی شامل: گروه شاهد، دریافت­کننده جیره­ پایه و گروه‌های مد...

متن کامل

تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین در جیرۀ رشد بلدرچین ژاپنی (coturnix coturnix japonica)

به منظور تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین در جیرۀ دورۀ رشد بلدرچین ژاپنی، از تعداد 360 قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه در آزمایش فاکتوریل 3 × 3، [سه سطح انرژی سوخت و سازپذیر (2750، 2850 و 2950 کیلوکالری در کیلوگرم) و سه سطح پروتئین (24، 26 و 28 درصد)] در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. مصرف خوراک و افزایش وزن هفتگی اندازه‏گیری، و ضریب تبدیل غذا محاسبه شد. در پای...

متن کامل

بررسی چندشکلی تعدادی از جایگاههای ریزماهواره ای دونوکلئوتیدی (dinucleotide) در بلدرچین ژاپنی (coturnix japonica)

در این تحقیق به بررسی چگونگی تکثیر و چندشکلی در هشت جایگاه ریزماهواره ای دو نوکلئوتیدی که برای بلدرچین ژاپنی اختصاصی بودند پرداخته شد. آغازگرهای مورد نظر در 200 پرنده از ایستگاه تحقیقاتی بناب آزمایش شدند. نمونه ها از چهار سویه tuxedo، golden، pharach و panda گرفته شده بودند. در مجموع تمامی جایگاهها پلی مرف بودند بجز جایگاههای guj0001 و guj0041 بترتیب در سویه های panda و tuxedo که یک شکل بودند. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 30  شماره 2

صفحات  158- 166

تاریخ انتشار 2017-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023