محمدرضا اسدی

lدانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - تأثیر افزودن پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و مخلوط آنها به جیره های با کاهش پروتئین بر عملکرد و هیستومورفومتری روده بلدرچین‌های ژاپنی

تأثیر پروبیوتیک، پری­بیوتیک و مخلوط آنها در جیره­های با کمبود پروتئین بر عملکرد و هیستومورفومتری روده در یک آزمایش فاکتوریل 2 × 4 با دو سطح پروتئین (توصیه شده و 10 درصد کمتر) و چهار نوع افزودنی (بدون افزودنی، پروبیوتیک گالیپرو، پری‌بیوتیک تکنوموس و مخلوط آنها) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار و 25 قطعه بلدرچین در هر تکرار بررسی شد. پرندگان از جیره‌های کم پروتئین به مقدار بیشتری مصر...

[ 2 ] - اثر افزودنی‌های باکتریایی بر بافت‌شناسی ژژنوم بلدرچین‌های ژاپنی با کمبود پروتئین تغذیه‌ای

پس از پی‌بردن به اثرات مضّر مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها بر سلامت گله‌های طیور و به‌دنبال آن سلامت جوامع بشری، تکاپو برای استفاده از مواد جایگزین افزایش یافت. ازجمله مناسب‌ترین موادی که تاکنون شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند، مواد پری‌بیوتیک، پروبیوتیک‌ها و سین‌بیوتیک‌ها می‌باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثر پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و سین‌بیوتیک در جیره غذایی بر فراسنجه‌های هیستومورفومتری ژژنوم، به‌...

[ 3 ] - بررسی اثرات سطوح مختلف پرو‌بیوتیک بتاپلاس بر ساختار بافت‌شناسی دوازدهه بلدرچین ژاپنی (Coturnix Japonica)

یکی از روش‌های نوین جهت حفظ سلامت گله، استفاده از پرو‌بیوتیک‌ها به جای آنتی بیوتیک‏ها می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر سطوح مختلف پرو‌بیوتیک بتاپلاس در جیره غذایی بر هیستومورفومتری بخش دوازدهه بلدرچین ژاپنی بود. در این مطالعه،تعداد 288 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی، در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی ودر شش گروه مورد استفاده قرار گرفتند.شش گروه مورد استفاده به ترتیب شامل یک گروه شاهد با دریافت جیره معم...

[ 4 ] - تأثیر کم‌خونی ناشی از تزریق فنیل هیدرازین بر مورفومتری قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین.

زمینه مطالعه: کم‌خونی و کاهش اکسیژن رسانی ناشی از آن در بدن می‌تواند موجب اختلال در عملکرد اکثر بافت‌ها گردد. از سویی آهن آزاد شده از لیز گلبول‌های قرمز و افزایش آهن بافتی ناشی از آن ایجاد استرس اکسیداتیو می‌نماید. هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر آنمی همولیتیک ایجاد شده توسط فنیل هیدرازین بر ساختار بافت شناسی قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین بر آسیب ناشی از فنیل هیدرازین بود. روش‌کار: از ا...