شاپور حسن زاده

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

[ 1 ] - اثر افزودنی‌های باکتریایی بر بافت‌شناسی ژژنوم بلدرچین‌های ژاپنی با کمبود پروتئین تغذیه‌ای

پس از پی‌بردن به اثرات مضّر مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها بر سلامت گله‌های طیور و به‌دنبال آن سلامت جوامع بشری، تکاپو برای استفاده از مواد جایگزین افزایش یافت. ازجمله مناسب‌ترین موادی که تاکنون شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند، مواد پری‌بیوتیک، پروبیوتیک‌ها و سین‌بیوتیک‌ها می‌باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثر پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و سین‌بیوتیک در جیره غذایی بر فراسنجه‌های هیستومورفومتری ژژنوم، به‌...

نویسندگان همکار