تأثیر کم‌خونی ناشی از تزریق فنیل هیدرازین بر مورفومتری قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین.

نویسندگان

  • رسول شهروز گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • محمدرضا اسدی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
چکیده مقاله:

زمینه مطالعه: کم‌خونی و کاهش اکسیژن رسانی ناشی از آن در بدن می‌تواند موجب اختلال در عملکرد اکثر بافت‌ها گردد. از سویی آهن آزاد شده از لیز گلبول‌های قرمز و افزایش آهن بافتی ناشی از آن ایجاد استرس اکسیداتیو می‌نماید. هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر آنمی همولیتیک ایجاد شده توسط فنیل هیدرازین بر ساختار بافت شناسی قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین بر آسیب ناشی از فنیل هیدرازین بود. روش‌کار: از این رو در تحقیق حاضر تعداد 49 سر موش سوری نر بالغ 20 تا 25 گرمی در 7 گروه به‌طور تصادفی تقسیم شدند. گروه اول کنترل، دریافت کننده سرم فیزیولوژی و سه گروه دریافت کننده فنیل هیدرازین با دوزهای mg/100g 2، 4 و 6 هر 48 ساعت یک بار و سه گروه دیگر فنیل هیدرازین به همراه کروسین را با دوز mg/100g 20 هر 24 ساعت یک بار به مدت 35 روز دریافت نمودند. پس از دوره درمان از طریق قلب خونگیری انجام و نمونه‌های سرمی جهت آزمایشات سرمی، و نمونه‌های بافتی نیز پس از جدا سازی در داخل فرمالین فیکس شده و پس از انجام برش‌های پارافینی در نهایت با رنگ آمیزی‌ هماتوکسیلین- ائوزین مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: نتایج مورفومتری نشان دهنده تغییرات در لوله پیچیده نزدیک کلیه درگروه‌های دریافت کننده فنیل هیدرازین بود. نتایج آزمایشات سرمی نیز نشانگر تغییرات پروکسیداسیون چربی‌ها و ظرفیت آنتی اکسیدانتی سرم بود. نتایج حاصل بیانگر این است که کم خونی همولیتیک ناشی از فنیل هیدرازین بطور معنی‌دار بر قسمت لوله پیچیده نزدیک کلیه اثر داشته (05/0>P) ولی در سایر ساختارها تغییر معنی داری را ایجاد نکرد. همچنین بررسی گروه‌های دریافت کننده کروسین به عنوان یک آنتی اکسیدان نشان دهنده به حداقل رسیدن این آسیب‌ها بود. نتیجه‌گیری نهایی: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کروسین به عنوان یک آنتی اکسیدان تا حدودی قادر به خنثی نمودن عوارض ناشی از آنمی همولیتیک در رابطه با عملکرد لوله پیچیده نزدیک کلیه می-باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی اسپرم موش‌های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین

    کم‌خونی همولتیک و به تبع آن کاهش اکسیژن‌رسانی می‌تواند موجب اختلال در عملکرد بیضه و اسپرماتوژنز گردد.  هم‌چنین آهن آزاد شده از گلبول‌های قرمز و به دنبال آن افزایش آهن بافتی ممکن است ایجاد استرس اکسیداتیو نماید.  هدف از این مطالعه، بررسی اثر آنمی‌همولیتیک ایجاد شده توسط فنیل‌هیدرازین بر کیفیت اسپرم موش سوری و نقش محافظتی کروسین بر آسیب ناشی از فنیل‌هیدرازین بود.  از این رو در تحقیق حاضر، تعد...

متن کامل

مطالعه بافت شناسی اثرات آنمی همولیتیک ناشی از فنیل هیدرازین بر ساختار بافت بیضه و پارامترهای باروری موش های سوری بالغ و نقش محافظتی کروسین.

کاهش میزان خون و به تبع آن کاهش اکسیژن رسانی می تواند موجب تغییر در عملکرد و ساختار بیضه و اسپرماتوژنز گردد، همچنین آهن آزاد شده از گلبول های قرمز و به دنبال آن افزایش آهن بافتی ممکن است ایجاد استرس اکسیداتیو نماید. تا کنون هیچ تحقیقی در رابطه با ارتباط بین آنمی همولیتیک و اثرات آن بر پارامترهای بیضه انجام نگرفته است. از این رو در مطالعه حاضر تعداد 49 موش سوری نر بالغ 20 تا 25 گرمی در 7 گروه مو...

ارزیابی اسپرم موش های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین

کم­خونی همولتیک و به تبع آن کاهش اکسیژن­رسانی می­تواند موجب اختلال در عملکرد بیضه و اسپرماتوژنز گردد.  هم­چنین آهن آزاد شده از گلبول­های قرمز و به دنبال آن افزایش آهن بافتی ممکن است ایجاد استرس اکسیداتیو نماید.  هدف از این مطالعه، بررسی اثر آنمی­همولیتیک ایجاد شده توسط فنیل­هیدرازین بر کیفیت اسپرم موش سوری و نقش محافظتی کروسین بر آسیب ناشی از فنیل­هیدرازین بود.  از این رو در تحقیق حاضر، تعداد 4...

متن کامل

اثر محافظتی ژل رویال بر روی سمیت کبدی ناشی از فنیل هیدرازین در موش سفید کوچک آزمایشگاهی

زمینه و هدف: فنیل هیدرازین به عنوان یک ترکیب اکسیدانت شناخته شده می تواند عوارض جانبی متعددی نظیر اختلالات کبدی را موجب گردد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی ژل رویال با خواص آنتی اکسیدانت و ضد التهابی بر روی سمیت کبدی ناشی از فنیل هیدرازین در موش صورت پذیرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، موش های نر بالغ به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند. دو گروه از موش ...

متن کامل

بررسی اثرات محافظتی نانواکسیدروی بر بافت بیضه و سطح هورمون‌های جنسی موشهای سوری پس از تیمار با فنیل هیدرازین

Background & Aims: Phenylhydrazine cause adverse effect on testis tissue and hormone levels. This study was conducted to evaluate the effects of nano zinc oxide on the Testis Tissue and sex hormone levels after Phenylhydrazine-induced hypoxia in male mice. Materials & Methods: In order to perform the study 72 adult male mice with the capability of fertilizing with the age range of 6-8weeks ran...

متن کامل

تاثیر محافظتی کروسین بر عملکرد کلیه در نفروپاتی ناشی از هیپرگلیسمی مزمن کنترل نشده در موش صحرایی

Background and Objective: Based on previous studies, inflammation and oxidative stress play a crucial role in the pathophysiology of diabetic nephropathy. Therefore, we aimed to examine the protective effects of crocin, as a potent anti-inflammatory and antioxidant, on kidney function and oxidative stress in an experimental model of diabetic nephropathy in male wistar rats. Materials and Met...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 73  شماره 1

صفحات  63- 70

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023