بررسی اثرات سموم علفکش و. قارچکش بر تثبیت بیولوژیک ازت و عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز)

نویسندگان

  • اردکانی, محمدرضا
  • قلاوند, امیر
  • مجیدی هروان, اسلام
  • پوردوایی, حشمت الله
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکنش کلونیزاسیون میکوریزایی و عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز) در برابر قارچ‌کش‌های نانو، بیولوژیک و شیمیایی

مایه‌زنی بذر‌ با قارچ‌های میکوریزایی می‌تواند اثرات نامطلوب قارچ‌کش‌ها را بر تولید و عملکرد گیاه کاهش دهد. جهت بررسی نحوه تغییر کلونیزاسیون گونه‌های مختلف قارچ‌های میکوریزا و اثر آن بر عملکرد دانه سویا تحت تاثیر انواع مختلف قارچ‌کش‌ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار با دو عامل هر کدام در چهار سطح شامل انواع قارچ‌کش‌ها (نانوسیلور ، بیولوژیک Bacillus subtili...

متن کامل

واکنش کلونیزاسیون میکوریزایی و عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز) در برابر قارچ کش های نانو، بیولوژیک و شیمیایی

مایه زنی بذر با قارچ های میکوریزایی می تواند اثرات نامطلوب قارچ کش ها را بر تولید و عملکرد گیاه کاهش دهد. جهت بررسی نحوه تغییر کلونیزاسیون گونه های مختلف قارچ های میکوریزا و اثر آن بر عملکرد دانه سویا تحت تاثیر انواع مختلف قارچ کش ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار با دو عامل هر کدام در چهار سطح شامل انواع قارچ کش ها (نانوسیلور ، بیولوژیک bacillus subtilis ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

نقش کودهای زیستی و آلی در عملکرد کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) رقم ویلیامز

چکیده با توجه به اهمیت سویا به عنوان یک گیاه روغنی با ارزش و سازگار با اقلیم ایران، این مطالعه با هدف ارزیابی اثر کودهای زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار در بهار سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج اجرا شد. عامل‏های آزمایش شامل پنج سطح کود آلی (10 و 15 تن در هکتار کود گاوی، 5 و 10 تن در هکتار ورمی کمپوست و شا...

متن کامل

تأثیر گوگرد بر میزان تثبیت ازت و برخی صفات رشد دو رقم سویا با استفاده از روش رقت ایزوتوپی 15N

معمولاً در خاک‌های آهکی با کربنات کلسیم و اسیدیته زیاد، رشد و نمو گیاه به دلیل کاهش جذب برخی عناصر غذایی مطلوب نیست. همچنین فرآیند تثبیت بیولوژیک ازت در لگوم‌های مورد کشت و رشد و عملکرد گیاه در این نوع خاک‌ها کمتر است. لذا استفاده از مواد تولیدکننده اسید (نظیر گوگرد) و کاهش اسیدیته خاک سبب بهبود رشد گیاه و تثبیت بیولوژیک ازت می شود. این تحقیق به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با س...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 1998-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023