بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی سیر بر اختلالات اسپرماتوژنز در موش های C57BL/6 دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نویسندگان

  • ملکی فرد, فرین گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
  • کبیریان, علیرضا گروه مامایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: دیابت می تواند سبب اختلالات جنسی از جمله اختلالات اسپرماتوژنز در افراد گردد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی سیر، در موش سوری دیابتی شده می باشد. روش بررسی: دیابت بوسیله استرپتوزوتوسین در موش های نر  C57BL/6 (gr20-15وزن)  القا شد (روزانه 40 میلی گرم  به ازائ هر کیلوگرم وزن بدن برای 5 روز متوالی).موش ها بعد از القائ دیابت به 4 گروه تقسیم شدند: گروه1(کنترل نرمال) ؛ گروه 2(گروه کنترل دیابتی)؛ گروه 3(گروه درمان با عصاره گیاه سیر g/kg200 به مدت 35 روز ) و گروه 4( گروه درمان با عصاره گیاه سیر 400g/kg  به مدت 35 روز). موش ها در روز 35 کشته شده و سطح تستوسترون سرمی مورد ارزیابی قرار گرفت. بیضه و اپی دیدیم آنها برای ارزیابی اسپرم و میزان نیتریک اکساید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی خارج گردید. یافته‌ها: عصاره سیر توانست سبب بهبود پارامترهای اسپرم و افزایش سطح تستوسترون سرم گردد (05/0 p<). علاوه بر  کاهش میزان نیتریک اکساید، عصاره سیر سبب افزایش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی نمونه های بافت بیضه ای گردید. نتیجه‌گیری: این نتایج نشان می دهد که عصاره هیدروالکلی سیر به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی می توانند بافت بیضه را در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت تیپ 1 محافظت کند. واژگان کلیدی: دیابت نوع 1، سیر، اسپرماتوژنز، نیتریک اکساید، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی وصول مقاله:1/9/95 اصلاحیه نهایی:27/1/96 پذیرش:23/2/96

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مطالعه اثر محافظتی عصاره لیپیدیوم ساتیوم بر اسپرماتوژنز در بیضه رت دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

خلاصهسابقه و هدف: اختلال در باروری یکی از عوارض دیابت می باشد. دیابت، استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی در بیضه ایجاد می کند. لیپیدیوم ساتیوم یا شاهی، گیاهی با خواص ضد دیابتیک می باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثر حفاظتی عصاره لیپیدیوم ساتیوم بر اثرات دیابتیک و تخریبی ناشی از استرپتوزوتوسین در بیضه رت انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی 36 رت بالغ بطور تصادفی به شش گروه شش تائی تقسیم شدند. گ...

متن کامل

اثر پیشگیرانه عصاره هیدروالکلی گل سیر برمیزان هماتوکریت در موش سفید صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

چکیده تأثیر مثبت بسیاری از گیاهان دارویی در کاهش میزان عوارض دیابت (ازجمله کاهش هماتوکریت) شناخته شده است که گیاه سیر یکی از این گیاهان می باشد.  21 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم شدند(7=n)، گروه شاهد نرمال، که درطول 45روز از آب و غذای معمولی استفاده کردند و در روز 15 به آنها نرمال سالین تزریق شد، کنترل(دیابتی شده بوسیله استرپتوزوتوسین با دوز mg/kg40 در روز پانزدهم) و گرو...

متن کامل

بررسی تاثیر کروسین بر فرآیند اسپرماتوژنز در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background and purpose: Diabetes mellitus affects male reproductive functions at multiple levels such as spermatogenesis, steroidogenesis, and sexual behaviors. The pleotropic protective roles of crocin in different pathological states have been reported, so, this study aimed at examining the protective effects of crocin on spermatogenesis in experimentally-induced diabetes in rats. Materials ...

متن کامل

مطالعه اثر محافظتی عصاره لیپیدیوم ساتیوم بر اسپرماتوژنز در بیضه رت دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

خلاصهسابقه و هدف: اختلال در باروری یکی از عوارض دیابت می باشد. دیابت، استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی در بیضه ایجاد می کند. لیپیدیوم ساتیوم یا شاهی، گیاهی با خواص ضد دیابتیک می باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثر حفاظتی عصاره لیپیدیوم ساتیوم بر اثرات دیابتیک و تخریبی ناشی از استرپتوزوتوسین در بیضه رت انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی 36 رت بالغ بطور تصادفی به شش گروه شش تائی تقسیم شدند. گ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 4

صفحات  8- 17

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023