بررسی اثرات کشندگی حشره‌کش پیریمیکارب، روغن سیتووت و مخلوط آنها روی سفیدبالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و شته سبز هلو (Myzus persicae) در شرایط گلخانه

نویسندگان

  • علی اصغر پورمیرزا
  • فاطمه حسینی نوه
  • محمد حسن صفرعلیزاده
چکیده

میزان حساسیت مراحل مختلف زیستی سفید‌بالک گلخانه و حشره کامل شته سبز هلو در برابر حشره‌کش پیریمیکارب با نام تجاری پریمور و روغن سیتووت به تنهایی و مخلوط با یکدیگر در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. روش زیست‌سنجی مورد استفاده برای حشرات کامل سفید‌بالک گلخانه روش لوله‌های شیشه‌ای (Glass vials) برای مراحل نا‌بالغ (تخم، پورگی و شفیرگی) روش غوطه‌ورسازی برگ (Leaf dipping) بود و برای شته سبز هلو از روش محلول پاشی (Spraying) استفاده گردید. در مورد سفید‌بالک گلخانه 50LC پیریمیکارب برای حشره کامل 08/0، برای مرحله تخم 55/2 و برای مراحل پورگی و شفیرگی 98/0 گرم بر لیتر تعیین گردید. همچنین 50LC روغن برای حشره کامل 58/2، برای مرحله تخم 31/1 و برای مراحل پورگی و شفیرگی 25/0 میلی‌لیتر بر لیتر تعیین شد. در مورد شته سبز هلو مقدار 50LC پیریمیکارب برای حشرات کامل 04/0 گرم بر لیتر و برای روغن سیتووت 14/0 میلی‌لیتر بر لیتر برآورد گردید. برای بررسی اثر مخلوط پیریمیکارب و روغن سیتووت، 25LC هر کدام به تنهایی تعیین و با هم مخلوط گردید. مرگ و میر ناشی از مخلوط این دو ترکیب برای حشره کامل، تخم و مراحل پورگی و شفیرگی سفید‌بالک گلخانه به ترتیب 18/65، 55/65 و 85/66 درصد تعیین گردید. این مقدار برای حشره کامل شته سبز هلو 92/68 درصد برآورد شد. مرگ و میر ناشی از اختلاط روغن سیتووت با پیریمیکارب بیشتر از درصد تلفات ناشی از 50LC این حشره‌کش به تنهایی می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که روغن سیتووت روی پیریمیکارب خاصیت سینرژیستی دارد. با توجه به ارزان بودن روغن سیتووت نسبت به پیریمیکارب، سازگاری بیشتر با محیط زیست و همچنین اثر سینرژیستی آن بر پیریمیکارب، استفاده از مخلوط 339/0 میلی‌لیتر بر لیتر روغن سیتووت و 372/0 گرم بر لیتر پیریمیکارب، برای کنترل همزمان آفات مذکور در گلخانه قابل توصیه می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات کشندگی حشره کش پیریمیکارب، روغن سیتووت و مخلوط آنها روی سفیدبالک گلخانه (trialeurodes vaporariorum) و شته سبز هلو (myzus persicae) در شرایط گلخانه

میزان حساسیت مراحل مختلف زیستی سفید بالک گلخانه و حشره کامل شته سبز هلو در برابر حشره کش پیریمیکارب با نام تجاری پریمور و روغن سیتووت به تنهایی و مخلوط با یکدیگر در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. روش زیست سنجی مورد استفاده برای حشرات کامل سفید بالک گلخانه روش لوله های شیشه ای (glass vials) برای مراحل نا بالغ (تخم، پورگی و شفیرگی) روش غوطه ورسازی برگ (leaf dipping) بود و برای شته سبز هلو از ...

متن کامل

بررسی سازوکار مقاومت شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) به حشره کش های پیریمیکارب و اکسی دی متون متیل

شته سبز هلو یکی از آفات مهم کشاورزی در سرتاسر جهان میباشد. به دلیل استفاده مکرر و گسترده از ترکیبات شیمیایی، این آفت مکانیسمهای مختلف مقاومت به حشره کشها را بروز داده است. در این مقاله مکانیسم مقاومت به حشره کشهای پریمیکارب و اکسی دی متون متیل مورد بررسی قرار گرفت. زیست سنجی به روش قطرهگذاری و با استفاده از ماده تکنیکال پیریمیکارب و ماده فرموله شده اکسی دی متون متیل انجام شد. نتایج آزمایشات زیس...

متن کامل

شاخص‌های جدول زندگی زنبور انگلوارةEretmocerus delhiensis روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum

سفید­بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hem.: Aleyrodidae) آفتی چندین‌خوار (پلی‌فاژ) و کلیدی است که به دامنة گسترده‌ای از گیاهان آسیب وارد می‌سازد. زنبور انگلواره یا پارازیتویید (Hym.: Aphelinidae) Eretmocerus delhiensis Mani یک گونة تخمگذار تناوبی (Synovigenic) و ماده‌زا بوده که پوره‌های سفیدبالک گلخانه را انگلی (پارازیته) می‌کند. در این پژوهش شاخص‌های جمعیت‌شناختی (دموگرافی) این ...

متن کامل

بررسی بیمارگری قارچ Metarhizium anisopliae بر روی شته سبز هلو Myzus persicae

چکیده  یکی از مشهورترین قارچ­های بیمارگر حشرات،  anisopliae Metarhiziumمی باشد که در خاک وجود داشته و از قابلیت بیمار کردن آفات گیاهی و جانوری برخوردار می­باشد. شته ی سبز هلو(Myzus persicae) در کلیه­ی مناطق ایران وجود داشته و به درختان هلو، مرکبات، سبزیجات و گیاهان زینتی گلخانه­ای  خسارت می زند. در این مطالعه مرگ­ و میر شته­ی سبز هلو توسط قارچ Metarhiziumanisopliae مورد بر رسی قرار گرفت. از دو ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 41  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2010-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023