بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب‌آوری و حلّ مسأله در نوجوانان تحت دیالیز

نویسندگان

  • حسین مولوی گروه روان شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • شعله امیری گروه روان شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • مریم مهبودی گروه روان شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده

نوجوانان با نارسایی مزمن کلیوی با آسیب‌های متعدّد روانی و هیجانی مواجهه هستند و تقویت تنظیم هیجان می‌تواند در کاهش فشار روانی در آن‌ها مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود تاب‌آوری و سبک‌های حلّ مسأله در نوجوانان تحت دیالیز در یک طرح نیمه آزمایشی انجام شد. 30 نوجوان تحت درمان دیالیز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 n =) و کنترل (15n = ) واگذار شدند. شرکت‌کننده‌های گروه آزمایش تحت آموزش تنظیم هیجان قرار گرفتند. شرکت‌کننده‌ها پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری و حلّ مسأله در مراحل قبل، بعد و دو ماه پس از جلسات مداخله تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس تکراری و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS انجام گرفت. برنامه‌ی آموزشی در بهبود تاب‌آوری و حل مسأله‌ی سازنده و کاهش حل مسأله‌ی غیرسازنده گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مؤثر است؛ یعنی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نمرات تاب‌آوری و سبک حلّ مسأله‌ی سازنده افزایش و حلّ مسأله‌ی غیرسازنده کاهش یافته است. بنابراین، آموزش تنظیم هیجان می‌تواند در ارتقای تاب‌آوری و سبک حلّ مسأله‌ی سازنده در نوجوانان با بیماری مزمن کلیوی و تحت دیالیز مؤثر باشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش نظم جویی فرایندی هیجان در دشواری تنظیم هیجان

اهداف:  هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش نظم­ جویی فرایندی هیجانی در دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان می باشد. روش­ها: این پژوهش در مقوله طرح­های آزمایشی است. بدین منظور، 20 نفر (11زن و 9مرد) از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. افراد انتخاب‌شده به‌صورت گروهی، ده جلسه تحت آموزش راهبردهای نظم­ جویی هیجان قرار گرفتند و همه افراد در سه مرحله (قبل از آموزش، میانه آموزش و بع...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان انجام شد. این پژوهش کارآزمایی بالینی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی سربازان یک واحد نظامی شهر تهران در سال 1395 بود. تعداد 350 نفر از سربازان با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ناگویی ‌خلقی تورنتو را تکمیل کردند. سپس تعداد 66 نفر که دارای بالاترین نمرات در پرسشنام...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار

تنظیم هیجان عامل مهمی در تعیین سلامتی و داشتن عملکرد موفق در تعاملات اجتماعی است و نقص در آن با بزهکاری و رفتار پرخاشگرانه رابطه دارد، بنابراین بررسی نقش عوامل موثر در مدیریت هیجانات دارای اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار بود. روش این پژوهش از نوع طرح آزمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان بزهکار ساکن در کانون اصلاح و ت...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل تکانه بر بهبود راهبردهای تنظیم هیجان نوجوانان مبتلا به اختلال اجتناب محدودیت غذا

اختلالات خوردن سندروم‌های روانشناختی مرتبط با چاقی هستند که در بین دختران نوجوان افزایش صعودی یافته است لذا با توجه به افزایش این اختلال، پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر بهبود راهبردهای تنظیم هیجان نوجوانان مبتلا به اختلال اجتناب محدودیت غذا انجام گرفت. پژوهش حاضر پژوهشی شبه‌تجربی، پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه دانش‌آموزان راهنمایی(ششم، هفتم و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 1

صفحات  1- 25

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021