بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب‌آوری و حلّ مسأله در نوجوانان تحت دیالیز

نویسندگان

  • حسین مولوی گروه روان شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • شعله امیری گروه روان شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • مریم مهبودی گروه روان شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:

نوجوانان با نارسایی مزمن کلیوی با آسیب‌های متعدّد روانی و هیجانی مواجهه هستند و تقویت تنظیم هیجان می‌تواند در کاهش فشار روانی در آن‌ها مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود تاب‌آوری و سبک‌های حلّ مسأله در نوجوانان تحت دیالیز در یک طرح نیمه آزمایشی انجام شد. 30 نوجوان تحت درمان دیالیز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 n =) و کنترل (15n = ) واگذار شدند. شرکت‌کننده‌های گروه آزمایش تحت آموزش تنظیم هیجان قرار گرفتند. شرکت‌کننده‌ها پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری و حلّ مسأله در مراحل قبل، بعد و دو ماه پس از جلسات مداخله تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس تکراری و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS انجام گرفت. برنامه‌ی آموزشی در بهبود تاب‌آوری و حل مسأله‌ی سازنده و کاهش حل مسأله‌ی غیرسازنده گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مؤثر است؛ یعنی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نمرات تاب‌آوری و سبک حلّ مسأله‌ی سازنده افزایش و حلّ مسأله‌ی غیرسازنده کاهش یافته است. بنابراین، آموزش تنظیم هیجان می‌تواند در ارتقای تاب‌آوری و سبک حلّ مسأله‌ی سازنده در نوجوانان با بیماری مزمن کلیوی و تحت دیالیز مؤثر باشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی (همدلی، حل مسأله، کنترل هیجان) بر شادکامی مادران دارای کودکان اتیستیک

Autism, a pervasive developmental disorder that is also known as one of the most serious childhood disorders, arises. conditions and specific needs of autistic children, not only children but also to impress the family, mothers are the main contribution in the face with it. this study aimed to evaluate the effectiveness of teaching life skills (empathy, problem solving, emotional control) on in...

متن کامل

اثربخشی آموزش نظم جویی فرایندی هیجان در دشواری تنظیم هیجان

اهداف:  هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش نظم­ جویی فرایندی هیجانی در دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان می باشد. روش­ها: این پژوهش در مقوله طرح­های آزمایشی است. بدین منظور، 20 نفر (11زن و 9مرد) از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. افراد انتخاب‌شده به‌صورت گروهی، ده جلسه تحت آموزش راهبردهای نظم­ جویی هیجان قرار گرفتند و همه افراد در سه مرحله (قبل از آموزش، میانه آموزش و بع...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان انجام شد. این پژوهش کارآزمایی بالینی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی سربازان یک واحد نظامی شهر تهران در سال 1395 بود. تعداد 350 نفر از سربازان با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ناگویی ‌خلقی تورنتو را تکمیل کردند. سپس تعداد 66 نفر که دارای بالاترین نمرات در پرسشنام...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش حل مسأله اجتماعی در پرخاشگری نوجوانان بزهکار

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی در پرخاشگری نوجوانان بزهکار می باشد. این پژوهش از نوع آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان حاضر در کانون های اصلاح و تربیت شهر تبریز می باشد. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از نوجوانانی بود که در پرسشنامه پرخاشگری باس و پری نمرات بالایی کسب کردند که این 30 نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش طی...

15 صفحه اول

اثربخشی آموزش راهبرد کمک‌خواهی بر عملکرد حل مسأله ریاضی

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش راهبرد کمک­خواهی بر عملکرد حل مسأله ریاضی  دانش­آموزان بود.روش پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی است که در اجرای آن از طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. آزمودنی­های پژوهش شامل 100 نفر (54 دختر و 46 پسر) از دانش­آموزان سال دوم راهنمایی شهر اهر در سال تحصیلی 91-1390 بودند که به روش تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در هر یک از گروه­...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 1

صفحات  1- 25

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023