بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص)، بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص).بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال می باشد.روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمام خانواده های دارای فرزندان 5 تا 6 سال منطقه ی 1500 خانواری کشتارگاه از شهرستان شاهیندژ می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد100 خانوار انتخاب شدندکه تعداد 48 خانوار حاضر به شرکت در پژوهش شدند. سپس آزمودنی ها به طور کاملا تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند که هر گروه تشکیل شده شامل 20 خانواده بودند. سپس 8 اصل تربیتی پیامبر در قالب 8 جلسه ی آموزشی به والدین گروه آزمایش، آموزش داده شد و سپس از طریق والدین به فرزندانشان منتقل شد یا آموزش داده شد ولی آزمودنی های گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مقیاس رشد اجتماعی واینلند بود.یافته: آموزش برنامه ی تربیتی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر باعث افزایش رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال شده است.نتایج: با توجه به نقش و اهمیت سال های اولیه ی زندگی و محیط خانواده بر رشد کودک در ابعاد مختلف شناختی، جسمانی، عاطفی و اجتماعی و با تاکید بر فرهنگ دینی جامعه ی ایرانی و تاثیرپذیری زیاد مردم از آموزه های دینی، از این برنامه ی آموزشی می توان برای ایجاد، بهبود و شکوفایی رشد کودک به ویژه در بعد اجتماعی استفاده بکنیم

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر ۸ اصل تربیتی پیامبر(ص)، بر رشد اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص).بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال می باشد.روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمام خانواده های دارای فرزندان 5 تا 6 سال منطقه ی 1500 خانواری کشتارگاه از شهرستان شاهیندژ می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد100 خانوار انتخاب شد...

متن کامل

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ۷ اصل تربیتی پیامبر9 بر مهارت‌های ‌اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال است. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام خانواده‌های دارای فرزندان ۵ تا ۶ سال منطقه ۱۵۰۰ خانواری کشتارگاه در شهرستان شاهین‌دژ بود که پس از بررسی‌های حضوری پژوهشگران مشخص‌ شد ۲۸۴ خانوار دارای فرزندان ۵ تا ۶ سال هستند...

متن کامل

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ۷ اصل تربیتی پیامبر9 بر مهارت های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام خانواده های دارای فرزندان ۵ تا ۶ سال منطقه ۱۵۰۰ خانواری کشتارگاه در شهرستان شاهین دژ بود که پس از بررسی های حضوری پژوهشگران مشخص شد ۲۸۴ خانوار دارای فرزندان ۵ تا ۶ سال هستند. ...

متن کامل

بررسی اثربخشی نقاشی‌درمانی بر خلاقیت و رشد اجتماعی کودکان 4 تا 6 ساله

چکیده       زمینه: با توجه به اهمیت خلاقیت و رشد اجتماعی و از آنجا که یکی از زمینه­های رشد این دو در دوران کودکی، نقاشی است می­توان از آن برای پرورش خلاقیت و بهبود روابط کودکان بهره گرفت.       هدف: هدف اصلی در این پژوهش، بررسی تأثیر نقاشی­درمانی بر خلاقیت و رشد اجتماعی کودکان 4 تا 6 سال است.       روش:روش مورد استفاده در این پژوهش، روش نیمه آزمایشی است و نمونه­گیری به صورت تصادفی انجام گرفته ا...

متن کامل

بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل کفایت اجتماعی فلنر بر بهبود رشد و مهارت‌های اجتماعی دختران کم‌توان ذهنی

هدف این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی براساس مدل کفایت اجتماعی فلنر بر مهارت­ها و رشد اجتماعی دانش­آموزان دختر کم­توان ذهنی 15-10 ساله بود. برای رسیدن به این مهم از روش پژوهش آزمایشی با پیش­آزمون-پس­آزمون و گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر کم­توان ذهنی 15-10 ساله شهر ارومیه را دربرمی­گرفت که در سال تحصیلی 89-88 در مدارس استثنایی مشغول به تحصیل بودند (9...

متن کامل

بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای مبتنی بر نمایش خلاق بر مهارت‌های زبانی کودکان کاشت حلزون شده 6-4 سال

مقدمه و اهداف نخستین و مهمترین مسئله در کودکان با آسیب شنوایی اشکال در برقراری ارتباط است، زیرا افت شنوایی آنها را از شنیدن گفتار دیگران بازداشته یا باعث شنیدن نامناسب یا ناقص گفتار دیگران می‌شود. این کودکان با استفاده از روش‌های مناسب توانبخشی می‌توانند از نظر مهارت‌های زبانی پیشرفت کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه مداخله‌ای مبتنی بر نمایش خلاق بر مهارت‌های زبانی کودکان با آسیب شنوا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 23

صفحات  21- 44

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023