موسی چوپانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص)، بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص).بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال می باشد.روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمام خانواده های دارای فرزندان 5 تا 6 سال منطقه ی 1500 خانواری کشتارگاه از شهرستان شاهیندژ می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد100 خانوار انتخاب شد...

[ 2 ] - بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی _ اخلاقی آن ها

هدف: کیفیت پژوهش علمی از یکسو به هدف پژوهش، مفروضه های آن، انتخاب روش مناسب و رعایت اصول تحقیق علمی و از سوی دیگر، پژوهش علمی در صورتی از کیفیت برخوردار است که پژوهشگر در فرآیند تدوین و اجرای طرح تحقیق مسئولیت‌های خود را نسبت به اخلاق تحقیق درک کرده و اصول آن را رعایت کرده باشد. این پژوهش با هدف بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی_اخلاقی آن ها انجام گرفته است. روش: شیوه نمونه گیری در ا...

[ 3 ] - اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ۷ اصل تربیتی پیامبر9 بر مهارت‌های ‌اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال است. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام خانواده‌های دارای فرزندان ۵ تا ۶ سال منطقه ۱۵۰۰ خانواری کشتارگاه در شهرستان شاهین‌دژ بود که پس از بررسی‌های حضوری پژوهشگران مشخص‌ شد ۲۸۴ خانوار دارای فرزندان ۵ تا ۶ سال هستند...

[ 4 ] - بررسی ویژگی های شخصیتی مردان بی وفا (خیانت): یک مطالعه کیفی

هدف پژوهش حاضر بررسی کیفی ویژگی های شخصیتی مردان بی وفا (خیانت) می باشد. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مردان بی وفا (خیانت) شهر شاهیندژ بود که پس از شناسایی تعداد زیادی از آن ها توسط پژوهشگر برای حضور در پژوهش انتخاب شدند و موردِ مصاحبه قرار گرفتند. همه مصاحبه ها ضبط و سپس خط به خط دست نویس شد و درنهایت با استفاده از روشِ تح...

[ 5 ] - مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دختران استفاده کننده از جراحی رینوپلاستی با گروه شاهد: یک مطالعه کیفی

Aim: The present study aimed to qualitatively evaluate the personality characteristics of young women who had used Rhinoplasty, which is a plastic surgery done on the nose. Method: The statistical population for this research included all female social sciences students at Razi University who were enrolled in 2015. For this purpose, 30 students who had undergone this surgery (treatment group) a...

[ 6 ] - ادراک مشاوران از مؤلفه‌های مهارتی شایستگی مشاوران: یک مطالعه کیفی

مقدمه: پیشرفت جامعه و گسترده شدن آن، نیاز به متخصصان حوزه بهداشت روان به ویژه مشاوران را ضروری‌تر ساخته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی کیفی ادراک مشاوران از مؤلفه‌های مهارتی شایستگی مشاوران بود. روش‌: این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام گردید. بدین ترتیب، از میان مشاوران مراکز مشاوره شمیم سپاه در سال 1395، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 20 مشاور (مصاحبه شو...

[ 7 ] - The perception of unfaithful men (infidelity) of the causes and factors in preventing Extramarital relations: a qualitative study

Objective: Marital infidelity is a subject shocking for couples & common phenomenon in today's society that affect the dissolution of the family & couples divorce. The goal of this research qualitative study causes & factors inhibition of infidelity in unfaithful men. Methods: In the present qualitative research, the phenomenological approach was used. The study population consisted of all unfa...

[ 8 ] - Personality Dimensions of Counselors' Competency from the Perspective of Successful Counselors: A Qualitative Study

Introduction: Transformation of society from a simple and elementary state to a complicated and complex one, makes necessary the day-to-day need of the specialists of mental health realm, especially counselors. The aim of this study was to investigate the personality dimensions of counselors' Competency from the perspective of successful counselors. Method: This qualitative study was conducted ...

[ 9 ] - ادراک متخصصین از رگه های شخصیتی تاثیرگذار در گرایش افراد به کودک آزاری: یک مطالعه پدیدارشناسی

کودک‌آزاری، یکی از شایع‌ترین معضل‌های روانی _ اجتماعی است که وقوع آن تحت تأثیر علل و عوامل مختلفی در ابعاد درون‌فردی، بین‌فردی و محیطی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی رگه‌های شخصیتی تأثیرگذار در گرایش افراد به کودک‌آزاری از دیدگاه متخصصین "مشاور، روانشناس و مددکار اجتماعی" بود. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی تفسیری انجام گردید. جامعه موردمطالعه در این پژوهش شامل تما...