پشتیبان, فرزاد

دانشگاه رازی کرمانشاه

[ 1 ] - مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دختران استفاده کننده از جراحی رینوپلاستی با گروه شاهد: یک مطالعه کیفی

Aim: The present study aimed to qualitatively evaluate the personality characteristics of young women who had used Rhinoplasty, which is a plastic surgery done on the nose. Method: The statistical population for this research included all female social sciences students at Razi University who were enrolled in 2015. For this purpose, 30 students who had undergone this surgery (treatment group) a...

نویسندگان همکار