مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دختران استفاده کننده از جراحی رینوپلاستی با گروه شاهد: یک مطالعه کیفی

نویسندگان

چکیده مقاله:

Aim: The present study aimed to qualitatively evaluate the personality characteristics of young women who had used Rhinoplasty, which is a plastic surgery done on the nose. Method: The statistical population for this research included all female social sciences students at Razi University who were enrolled in 2015. For this purpose, 30 students who had undergone this surgery (treatment group) and 30 who had not received it (control group) were selected as purposeful sampling (total of 60). For collecting relevant data, semi-structured interviews were utilized and data was analyzed through phenomenological approach. Results: Following the interviews, content analysis, and coding process, five main indicators were extracted: Self-esteem, social interaction, aggression, body image, and differentiation. The results showed that self-esteem and differentiation in both groups were at an acceptable level and did not have much difference, while social interaction and satisfaction with body image in subjects in the control group was significantly higher in the treatment group than the control group. The results also indicated that levels of aggression seemed to be higher in women who had done rhinoplasty compared with those who had not undergone this type of surgery. Conclusion: Based on the results of this study, it can be recommended that increasing social interaction skills of applicants for rhinoplasty, and improving their body-image, can likely help in preventing performance of unnecessary surgeries.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ویژگی های شخصیتی دختران استفاده کننده از جراحی رینوپلاستی با گروه شاهد: یک مطالعه کیفی

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفی ویژگی¬های شخصیتی زنان استفاده کننده از جراحی رینوپلاستی با گروه شاهد انجام شد. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بود. به این منظور، از میان دانشجویان دختر دانشکده¬ی علوم اجتماعی دانشگاه رازی در سال 1394، 30 دانشجوی استفاده¬کننده از جراحی رینوپلاستی و 30 دانشجوی گروه شاهد به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از مصاحبه¬ی نیمه¬¬¬ساختاریافته، اطلاعات مرت...

متن کامل

مقایسه ویژگیهای شخصیتی مراجعه کنندگان جهت رینوپلاستی به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم با گروه کنترل

مقدمه و هدف: گمان می رود بیماران رینوپلاستی نسبت به سایر بیماران جراحی، بی‌ثباتی و اختلال روانی بیشتری داشته باشند. گروهی از اختلالات روانی از جمله شخصیت پارانوئید، افسردگی و اختلالات دوقطبی از موارد منع عمل جراحی رینوپلاستی محسوب می شوند. هدف از این مطالعه مقایسه خصوصیات شخصیتی مراجعه کنندگان جهت رینوپلاستی با گروه کنترل بوده است. مواد و روش ها: این یک مطالعه مورد شاهدی همسان شده است که در ...

متن کامل

مقایسه کمال گرایی در افراد استفاده کننده از جراحی زیبایی بینی با گروه شاهد در شهر یاسوج 

Background and Aim: In recent years demand for a variety of cosmetic surgery, especially rhinoplasty has been increased in our country. Some research has shown that psychological factors influence the request for cosmetic surgery. Therefore, this study was performed to examine the dimensions of perfectionism. Materials and Methods: The study was a causation - comparative study conducted in the...

متن کامل

مقایسه الگوهای شخصیتی و وضعیت سلامت عمومی متقاضیان جراحی زیبایی بینی و گروه شاهد

  Background and Objective: Ten thousand people undergo cosmetic surgery of their bodies or faces to making themselves more beautiful each year. The primary aim of such surgeries is to increase the individuals' self-esteem and satisfaction due to their new look, which can be a special psychological pattern. The aim in this study is to compare the personality pattern and general health condition...

متن کامل

مقایسه ویژگیهای اجتماعی ، شخصیتی و خانوادگی نوجوانان بزهکار پسر استان مازندران با گروه شاهد

زمینه و هدف : دوره ی نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی فرد بوده و نوجوان از مرز کودکی گذشته و وارد مرحله نوینی از زندگی می گردد . ورود به این مرحله نوجوان را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می سازد . این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای برخی ویژگی های زیستی – اجتماعی و ارتباط آن با الگوهای شخصیتی نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار استان مازندران در سال 1383 انجام گردید .   روش بررسی : پژوهش حاضر یک ...

متن کامل

مقایسه کمال گرایی در افراد استفاده کننده از جراحی زیبایی بینی با گروه شاهد در شهر یاسوج

زمینه و هدف: در سالهای اخیر درخواست برای انجام انواع جراحی های زیبایی، بخصوص جراحی زیبایی بینی در کشور ما رو به افزایش بوده است. برخی تحقیفات نشان داده است که عوامل روانشناختی تاثیر زیادی در درخواست جراحیهای زیبایی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد کمال گرایی در این افراد صورت گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی نوع علی- مقایسه ای بود که در بهار و تابستان 1389 در شهر یاسوج ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 57

صفحات  101- 120

تاریخ انتشار 2016-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023