بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی _ اخلاقی آن ها

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف: کیفیت پژوهش علمی از یکسو به هدف پژوهش، مفروضه های آن، انتخاب روش مناسب و رعایت اصول تحقیق علمی و از سوی دیگر، پژوهش علمی در صورتی از کیفیت برخوردار است که پژوهشگر در فرآیند تدوین و اجرای طرح تحقیق مسئولیت‌های خود را نسبت به اخلاق تحقیق درک کرده و اصول آن را رعایت کرده باشد. این پژوهش با هدف بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی_اخلاقی آن ها انجام گرفته است. روش: شیوه نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت. به این ترتیب که تعداد 80 نفر از دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد، که در دانشگاه های مختلف شهر تهران در سال 1394 در رشته های علمی مختلف، مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و داده های حاصل با استفاده از رویکرد پدیدارشناختی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی 40 کداولیه برای هرنفر (در مجموع 3033 کداولیه برای 80 نفر)، 61 زیرمضمون و 13 مضمون اصلی شد. نتیجه گیری:با توجه به نتایج حاصل از پژوهش می توان گفت که داشتن برخی الگوهای خاص تعهد علمی و اخلاقی و همچنین ترس از عوامل بیرونی می تواند عاملی پیشگیرانه ای در گرایش دانشجویان به رفتارهای عدم رعایت اصول اخلاق پژوهشی شود و چنین به نظر می رسد که دوره ها و کارگاه های آموزشی در جهت آموزش اصول و رعایت اخلاق پژوهشی دانشجویان لازم و ضروری می نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فرهنگ علمی - پژوهشی ایران (بررسی قابلیت ها و تنگناها)

نقاط ضعف و قوت فرهنگ علمی ـ پژوهشی ایران در سنجش با وضع مطلوب چنین فرهنگی چیست و راه‌های نیل به آن کدام است؟ این سؤال، محوری است که نویسندۀ این مقاله با نگرشی آسیب‌شناسانه به بررسی و جست‌وجوی پاسخی مناسب برای آن پرداخته و کوشیده است با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این موضوع اعم از دینی، سیاسی، قانونی، اقتصادی، ابزاری، ساختاری، سازمانی و مدیریتی، زبان‌شناختی و روحی و معرفتی، نقاط ضعف و قوت فرهنگ پژو...

متن کامل

رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر ابعاد آن بر تعهد سازمانی

تعهد سازمانی به عنوان یکی از متغیرهای مهم سازمانی می­تواند تحت تأثیر سبک­های مختلف رهبران سازمان و نحوه برخورد آن­ها باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیرات رهبری اخلاقی بر روی ابعاد مختلف تعهد سازمانی است. از این ­رو،  ابتدا متغیرهای رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی و ابعاد آن را تشریح نمودیم. سپس به جمع­آوری داده از جامعه مورد نظر پرداختیم. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، ابعاد متغیرهای رهبری اخل...

متن کامل

بررسی رابطه دانشگاه با صنعت و چالش‌های آن: پژوهشی کیفی در بین دانشجویان دانشگاه تهران

مشارکت فزاینده‌تر در نوآوری و توسعه تکنولوژی در کنار ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی، هویت جدیدی است که دانشگاه‌ها در جامعه دانش‌محور اتخاذ می‌کنند. براین اساس دانشگاه‌ها به مثابه نهاد مولد دانش و هم‌چنین به عنوان کارآفرین نقشی اساسی در نوآوری ایفاء می‌کنند. مقاله حاضر از طریق مطالعه‌ای تجربی ضمن توصیف این رابطه، چالش‌های پیش‌روی را در تعامل دانشگاه با صنعت به شیوه‌ای کیفی و با تحلیل دیدگاه دانشجوی...

متن کامل

بررسی شیوه های رفتاری دانشجویان در محیط های علمی-پژوهشی

مقدمه: اهمیت تحقیق دانشجویی برای تمام دست اندرکاران امور آموزش و پژوهش پزشکی آشکار است. لذا پرداختن به عملکرد دانشجویان و عوامل مرتبط در حین تحصیل بسیار مهم تلقی می شود. مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوه های رفتاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در محیط های علمی پژوهشی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی بوده و جامعه آماری ما را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ش...

متن کامل

رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر ابعاد آن بر تعهد سازمانی

تعهد سازمانی به عنوان یکی از متغیرهای مهم سازمانی می­تواند تحت تأثیر سبک­های مختلف رهبران سازمان و نحوه برخورد آن­ها باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیرات رهبری اخلاقی بر روی ابعاد مختلف تعهد سازمانی است. از این ­رو،  ابتدا متغیرهای رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی و ابعاد آن را تشریح نمودیم. سپس به جمع­آوری داده از جامعه مورد نظر پرداختیم. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، ابعاد متغیرهای رهبری اخل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 21

صفحات  109- 124

تاریخ انتشار 2015-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023