بررسی اثر خماری بر سوانح ترافیکی منجر به جرح با استفاده از روش Case-Crossover

نویسندگان

  • حسینی, مصطفی
  • رجب‌پور, زهرا
  • فیض زاده خراسانی, علی
  • متولیان, عباس
  • مجدزاده, سیدرضا
چکیده

Background and Objective: Road traffic injuries are among the most important causes of death and disability in Iran, and the country has one of the highest prevalence of opioid drug use, especially among drivers. The effect of different situations related to opioid use needs great attention. The purpose of this study was to estimate the effect of driving in the withdrawal phase on the occurrence of traffic accidents leading to injury.Materials and Methods: This is a Case-Crossover study on injured drivers of crashed motor vehicles in Kerman. Drivers having skipped one habitual drug dose within one hour of the driving session were considered as being in withdrawal. We compared the drivers' situation at the time of accident with their regular driving habits.Results: Among 75 drivers who had history of regular use of opium, 15 were in withdrawal phase at the time of accident. The relative rate of occurrence of traffic injuries while driving in these circumstances was 2.67 (95% confidence interval: 1.52 - 4.68).Conclusion: According to these findings we can conclude that habitual opioid users are at greater risk of traffic accidents while driving in withdrawal status this risk is more than two-fold relative to not being in withdrawal status.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر خماری بر سوانح ترافیکی منجر به جرح با استفاده از روش case-crossover

زمینه واهداف : سوانح ترافیکی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در ایران است. سوء مصرف مواد نیز یکی از مشکلاتیست که سلامت عمومی جامعه را به خطر میاندازد. با توجه به اهمیت مشکلات ناشی از حوادث ترافیکی و شیوع نسبتا بالای سوء مصرف در رانندگان، بررسی تاثیر این عامل خطر بر بروز این حوادث اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش برآورد تاثیر خطر رانندگی در وضعیت خماری بر بروز تصادفات رانندگی منجر به جرح میباشد.روش ...

متن کامل

محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت

برای اختصاص منابع در سطح ملی و اطمینان از سطح ایمنی راه محاسبه هزینه کمک به تعیین حجم مشکل کرده و فواید اقتصادی حاصله از پیشگیری از سوانح را نشان می‌دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از روش تمایل به پرداخت هزینه جرح و فوت ناشی از سوانح ترافیکی سال 1392 با تحلیل بیزی محاسبه شد. در یک مطالعه مقطعی، هزینه جرح و فوت ناشی از سوانح ترافیکی با استفاده از تحلیل بیزی محاسبه شد. درمجموع 782 نفر از کاربران ر...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی منجر به مرگ در استان سمنان در سال

سابقه و هدف: سوانح ترافیکی در جهان 1/2 درصد از کل موارد مرگ و 23 درصد از کل موارد مرگ ناشی از حوادث را تشکیل می‌دهند. کشور ما به لحاظ سوانح ترافیکی به‌عنوان یکی از کشورهای دارای بیش‌ترین موارد تصادف و مرگ ناشی از آن معرفی شده است. با توجه به این‌که میزان بروز مرگ ناشی از سوانح ترافیکی در استان سمنان بسیار بالاتر از میانگین کشوری گزارش شده است، هدف ما در این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک سوانح منجر...

متن کامل

بررسی عوامل مرتبط با حوادث ترافیکی جاده ای منجر به جرح یا فوت در شهرستان شاهرود

سابقه و هدف: حوادث ترافیکی به عنوان یکی از علل عمده مرگ و ناتوانی در سراسر جهان مطرح می باشد. عوامل متعددی در بروز این حوادث نقش دارند که شناسایی این عوامل با توجه به شرایط خاص هر منطقه ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با حوادث ترافیکی جاده ای منجر به جرح یا فوت در شهرستان شاهرود انجام شد. روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که در فاصله زمانی تیرماه لغایت آذرماه 1390 انجام ...

متن کامل

بررسی عوامل انسانی مرتبط با بروز سوانح ترافیکی منجر به فوت در استان ایلام در سال 1391

مقدمه: سوانح ترافیکی دومین علت مرگ و میر و مصدومیت و نخستین عامل از دست رفتن عمر در ایران است. این مطالعه با هدف شناسایی ویژگی  های انسانی مرتبط با وقوع سوانح ترافیکی در استان ایلام انجام شد.  مواد و روش ها: داده های مربوط به سوانح ترافیکی استان ایلام طی مطالعه مقطعی(توصیفی-تحلیلی) به روش سرشماری در دوره یک ساله(1391) مورد آنالیز قرار گرفت. این داده ها بر اساس فرم کام 114 و توسط کارشناسان راهنم...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره None

صفحات  27- 32

تاریخ انتشار 2005-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021