بررسی اثر زمان و فرکانس فراصوت بر فرآیند خشک کردن ژل آلوئه‌ورا با پیش تیمار اسمزی

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

ژل آلوئه‌ورا به دلیل داشتن مقدار زیادی آب، در مقابل عوامل فساد از جمله فساد میکروبی حساسیت زیادی دارد؛ لذا طراحی روشی مناسب جهت خشک کردن آن اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش تأثیر امواج فراصوت بر خشک کردن هوای داغ ژل آلوئه‌ورا با پیش تیمار اسمزی بررسی شد. قطعات آلوئه‌ورا در محلول اسمزی شکر با مقادیر مختلف بریکس 30 و 50 غوطه‌ور شدند و تحت امواج فراصوت kHz 37 به مدت 20 و 40 دقیقه قرار گرفتند. تأثیر این پارامترها بر کاهش رطوبت، جذب ماده‌ی جامد، کاهش وزن، کارایی فرآیند، چروکیدگی و دانسیته‌ مکعب اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری به صورت آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش بریکس و زمان غوطه‌وری، کاهش آب افزایش داشت. اعمال فراصوت تأثیر معنی داری در کاهش آب ژل آلوئه‌ورای خشک شده با پیش تیمار اسمزی در محلول با بریکس 50 نشان داد. علاوه بر این با افزایش زمان غوطه‌وری در محلول اسمزی با بریکس 30، جذب ماده‌ی جامد افزایش یافت. بیشترین کاهش وزن در بریکس 50 و فرکانس kHz 37 به مدت 40 دقیقه ( 35/39%) مشاهده گردید. به علاوه بیشترین کارایی در بریکس 30 و زمان 20 دقیقه بدون اعمال فراصوت مشاهده شد. بیشترین و کمترین مقدار چروکیدگی به ترتیب در بریکس صفر (983/98 %) و تیمار اسمزی با بریکس 50 (229/93 %) حاصل گردید. با افزایش بریکس محلول اسمزی، دانسیته مکعب ژل خشک شده افزایش یافت. نتایج این تحقیق بیانگر کاربرد موثر امواج فراصوت در محلول‌های اسمزی با بریکس بالا بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر پیش تیمار فراصوت و محلول اسمزی کم‌کالری بر کیفیت ورقه‌های موز خشک شده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر محلول­های اسمزی شربت ذرت با فروکتوز بالا و شکر در غلظت های 40 و 60 درصد در مقایسه با آب مقطر در مدت زمان 20 و 30 دقیقه فراصوت بر میزان از دست دادن آب، جذب مواد جامد محلول، افت وزن، چروکیدگی، سفتی بافت، رطوبت، شاخص­های رنگی و ویژگی­های حسی برش­های موز خشک ­شده بود. نتایج نشان دادکه با افزایش زمان فراصوت و غلظت محلول اسمزی به­ویژه شربت ذرت با فروکتوز بالا با غلظت 60 د...

متن کامل

مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی

در این تحقیق، تأثیر به‌کارگیری همزمان پیش‌تیمارهای اولتراسوند و آبگیری اسمزی بر تغییرات دانسیته ظاهری آلو طی خشک‌شدن در دمای 80 درجه سانتی‌گراد و سرعت هوای 4/1 متر بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. پیش‌تیمارهای انجام شده شامل اولتراسوند در 2 زمان 10 و 30 دقیقه، غلظت محلول اسمزی در 2 بریکس 50 و 70 و زمان فرآیند اسمز در 4 زمان 60، 120، 180 و 240 دقیقه بودند. در ادامه، مدل‌سازی دانسیته ظاهری توسط مدل...

متن کامل

تأثیر فرکانس های تلفیقی و زمان اعمال پیش تیمار امواج فراصوت روی جذب روغن طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی

در سال­های اخیر، استفاده از امواج فراصوت، با توجه به اثرات مؤثر آن در فرآیندهای مختلف مواد غذایی رو به گسترش می­باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تلفیقی فرکانس­های مختلف امواج فراصوت به­صورت پیش­تیمار روی جذب روغن طی فرآیند سرخ کردن عمیق قطعات سیب­زمینی و تعیین زمان بهینه کاربرد این امواج بود. در این پژوهش، از امواج فراصوت تحت فرکانس­های 28 و 40 کیلو­هرتز به صورت مجزا و تلفیقی به مدت 30 دقیقه...

متن کامل

اثر پیش تیمارهای اسمزی و فراصوت بر کیفیت فرایند خشک کردن ورقه‌های توت‌فرنگی به روش خشک‌کنی هوا داغ

خشک کردن یکی از گسترده­ترین روش­های مورد استفاده برای نگهداری میوه­ها و سبزی­ها می‌باشد. در فرآیند خشک کردن، به منظور رسیدن به یک فعالیت آبی نهایی، درصد آب ماده­ی غذایی کاهش می­یابد. این عمل پایداری میکروبی محصول را تضمین کرده و تغییرات فیزیکی و شیمیایی را به حداقل می­رساند. در این مطالعه اثر پیش تیمار اسمزی و فراصوت بر توت‌فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. توت‌فرنگی­ بعد از برش، در محلول اسمزی ساکار...

متن کامل

بررسی اثر پیش تیمارهای فراصوت و روش های مختلف خشک کردن بر پارامترهای انتقال جرم در خشک کردن میوه به

در پژوهش حاضر ورقه‌های برش‌خورده میوه به پس از اعمال دو پیش‌تیمار فراصوت حمام و پروب (در سه سطح زمانی 10، 20 و min 30) با سه روش جریان هوای گرم (در سه سطح دما 40، 50 و C°60)، مایکروویو (در سه سطح توان 90، 180 و W360) و انجمادی (دمای C°50-) خشک‌ شدند. در تمامی تیمارها پارامترهای انتقال جرم از جمله ضریب موثر پخش رطوبت، ضریب انتقال جرم همرفتی، آهنگ ثابت خشک‌شدن، فاکتور لاگ، ریشه اول غیر جبری و ضری...

متن کامل

اثر خشک کردن انجمادی با پیش فرایندهای آنزیم بری و اسمزی بر روی ریز ساختار سیب

برای خشک کردن برشهای نازک سیب (قطر 22 و ضخامت 5 میلیمتر) از روش خشک کردن انجمادی استفاده شد. برای کاهش رطوبت محصول پیش از خشک کردن انجمادی، پیش فرایند اسمزی (محلول 60% وزنی- حجمی شربت ذرت) مورد استفاده قرار گرفت. به منظور جلوگیری از فعالیت های آنزیمی نامطلوب، آنزیم بری حرارتی با آب داغ (?C80 به مدت 1 دقیقه) مورد استفاده قرار گرفت. در بررسی هایی که با استفاده از میکروسکوپ الکترونی به عمل آمد مشخ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 1

صفحات  35- 42

تاریخ انتشار 2016-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023