بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم

نویسندگان

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی سطوح مختلف سیلیس به همراه کاربرد علف کش های انتخابی گندم بر کنترل علف هرز یولاف وحشی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در شهرستان اقلید در سال زراعی 1393 انجام گرفت. فاکتور اول شامل هفت تیمارکاربرد علف کش های تاپیک، پوماسوپر، آتلانتیس ،آپیروس ، سافیکس، شاهد با علف هرز و شاهد بدون علف هرز و فاکتور دوم دو سطح سیلیس(کاربرد و عدم کاربرد) بود. نتایج نشان داد که وزن خشک یولاف وحشی در شرایط کاربرد سیلیس نسبت به عدم کاربرد سیلیس 20% افزایش و اختلاف معنی داری داشت. بیشترین وزن خشک یولاف وحشی مربوط به دو علف کش تاپیکو پوماسوپربود که در کنترل علف هرز یولاف وحشی موفق نبودند. علف کش آتلانتیس و سافیکس دارای بیشترین کنترل بودند.نتایج عملکرد و اجزای عملکرد دانه نیز نشان داد که کاربرد سیلیس در تیمارهای شاهد با علف هرز، تاپیک و پوماسوپر منجر به کاهش صفات طول سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گردید. در مورد دو علف کش آتلانتیس و آپیروس در شرایط عدم کاربرد سیلیس کاهش عملکرد و اجزای عملکرد مشاهده گردید. در تیمارهای کاربرد سیلیس در دو علف کش آتلاتتیس و آپیروس عملکرد دانه به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. در واقع نتایج نشان داد که سیلیس منجر به کاهش اثر گیاه سوزی دو علف کش آتلانتیس و آپیروس در شرایط آب و هوایی اقلید گردید.کلمات کلیدی: یولاف وحشی، وزن خشک، عملکرد دانه، گیاه سوزی،آتلانتیس،آپیروس

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی

به منظور ارزیابی علف‌کش‌های انتخابی گندم در زمان‌های مختلف آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح     بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان مرودشت در سال زراعی 92-1391 انجام گرفت. فاکتور اول شامل 4 علف کش انتخابی و متداول گندم ( آتلانتیس(مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ مفن پاپر دی اتیل)، توتال(مت سولفورون متیل+ سولفوسولفورون)، تاپیک (فنوکساپروپ پی اتیل) و پوما سوپر(کلودینافوپ پروپارژیل) و فاکتور ...

متن کامل

ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی

به منظور ارزیابی علف‌کش‌های انتخابی گندم در زمان‌های مختلف آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح     بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان مرودشت در سال زراعی 92-1391 انجام گرفت. فاکتور اول شامل 4 علف کش انتخابی و متداول گندم ( آتلانتیس(مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ مفن پاپر دی اتیل)، توتال(مت سولفورون متیل+ سولفوسولفورون)، تاپیک (فنوکساپروپ پی اتیل) و پوما سوپر(کلودینافوپ پروپارژیل) و فاکتور ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 23

صفحات  144- 155

تاریخ انتشار 2016-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023