حمید رضا میری

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

[ 1 ] - بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم

به منظور ارزیابی سطوح مختلف سیلیس به همراه کاربرد علف کش های انتخابی گندم بر کنترل علف هرز یولاف وحشی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در شهرستان اقلید در سال زراعی 1393 انجام گرفت. فاکتور اول شامل هفت تیمارکاربرد علف کش های تاپیک، پوماسوپر، آتلانتیس ،آپیروس ، سافیکس، شاهد با علف هرز و شاهد بدون علف هرز و فاکتور دوم دو سطح سیلیس...

[ 2 ] - تاثیر تراکم گیاهی و دزهای کاهش یافته علف‌کش یدوسولفورون + مزوسولفورون (آتلانتیس) بر مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز گندم

به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد مقادیر مختلف علف‌کش یدوسولفورون  +مزوسولفورون + مفن پایر )آتلانتیس) و تراکم‌های مختلف گندم بر کنترل علف‌های‌هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان سپیدان منطقه بیضا انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح تراکم گندم 150، 300، 450 و 600 بوته در متر مربع و چهار غلظت علف‌کش یدوسولفورون + مزوسولفورون شامل صفر، 72، 126 و ...

[ 3 ] - اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن

به منظور بررسی اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز(تاج خروس و سلمه تره) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن، آزمایشی گلخانه ای در منطقه بوانات، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پاییز 1389 به اجرا در آمد. فاکتور اول، میزان نیتروژن از منبع اوره شامل سه سطح 0،100و200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و فاکتور دوم رقابت ارزن با علف هرز در 3 سطح شامل یک سطح عاری از علف هرز  و دو سطح ارزن آلوده ...

[ 4 ] - بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم

به منظور ارزیابی سطوح مختلف سیلیس به همراه کاربرد علف کش های انتخابی گندم بر کنترل علف هرز یولاف وحشی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در شهرستان اقلید در سال زراعی 1393 انجام گرفت. فاکتور اول شامل هفت تیمارکاربرد علف کش های تاپیک، پوماسوپر، آتلانتیس ،آپیروس ، سافیکس، شاهد با علف هرز و شاهد بدون علف هرز و فاکتور دوم دو سطح سیلیس...

[ 5 ] - تاثیر تراکم گیاهی و دزهای کاهش یافته علف‌کش یدوسولفورون + مزوسولفورون (آتلانتیس) بر مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز گندم

به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد مقادیر مختلف علف‌کش یدوسولفورون  +مزوسولفورون + مفن پایر )آتلانتیس) و تراکم‌های مختلف گندم بر کنترل علف‌های‌هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان سپیدان منطقه بیضا انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح تراکم گندم 150، 300، 450 و 600 بوته در متر مربع و چهار غلظت علف‌کش یدوسولفورون + مزوسولفورون شامل صفر، 72، 126 و ...

[ 6 ] - اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن

به منظور بررسی اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز(تاج خروس و سلمه تره) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن، آزمایشی گلخانه ای در منطقه بوانات، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پاییز 1389 به اجرا در آمد. فاکتور اول، میزان نیتروژن از منبع اوره شامل سه سطح 0،100و200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و فاکتور دوم رقابت ارزن با علف هرز در 3 سطح شامل یک سطح عاری از علف هرز  و دو سطح ارزن آلوده ...

[ 7 ] - بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم

به منظور ارزیابی سطوح مختلف سیلیس به همراه کاربرد علف کش های انتخابی گندم بر کنترل علف هرز یولاف وحشی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در شهرستان اقلید در سال زراعی 1393 انجام گرفت. فاکتور اول شامل هفت تیمارکاربرد علف کش های تاپیک، پوماسوپر، آتلانتیس ،آپیروس ، سافیکس، شاهد با علف هرز و شاهد بدون علف هرز و فاکتور دوم دو سطح سیلیس...

[ 8 ] - تاثیر تراکم گیاهی و دزهای کاهش یافته علف‌کش یدوسولفورون + مزوسولفورون (آتلانتیس) بر مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز گندم

به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد مقادیر مختلف علف‌کش یدوسولفورون  +مزوسولفورون + مفن پایر )آتلانتیس) و تراکم‌های مختلف گندم بر کنترل علف‌های‌هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان سپیدان منطقه بیضا انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح تراکم گندم 150، 300، 450 و 600 بوته در متر مربع و چهار غلظت علف‌کش یدوسولفورون + مزوسولفورون شامل صفر، 72، 126 و ...

[ 9 ] - اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن

به منظور بررسی اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز(تاج خروس و سلمه تره) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن، آزمایشی گلخانه ای در منطقه بوانات، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پاییز 1389 به اجرا در آمد. فاکتور اول، میزان نیتروژن از منبع اوره شامل سه سطح 0،100و200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و فاکتور دوم رقابت ارزن با علف هرز در 3 سطح شامل یک سطح عاری از علف هرز  و دو سطح ارزن آلوده ...

[ 10 ] - بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم

به منظور ارزیابی سطوح مختلف سیلیس به همراه کاربرد علف کش های انتخابی گندم بر کنترل علف هرز یولاف وحشی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در شهرستان اقلید در سال زراعی 1393 انجام گرفت. فاکتور اول شامل هفت تیمارکاربرد علف کش های تاپیک، پوماسوپر، آتلانتیس ،آپیروس ، سافیکس، شاهد با علف هرز و شاهد بدون علف هرز و فاکتور دوم دو سطح سیلیس...

[ 11 ] - تاثیر تراکم گیاهی و دزهای کاهش یافته علف‌کش یدوسولفورون + مزوسولفورون (آتلانتیس) بر مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز گندم

به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد مقادیر مختلف علف‌کش یدوسولفورون  +مزوسولفورون + مفن پایر )آتلانتیس) و تراکم‌های مختلف گندم بر کنترل علف‌های‌هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان سپیدان منطقه بیضا انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح تراکم گندم 150، 300، 450 و 600 بوته در متر مربع و چهار غلظت علف‌کش یدوسولفورون + مزوسولفورون شامل صفر، 72، 126 و ...

[ 12 ] - اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن

به منظور بررسی اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز(تاج خروس و سلمه تره) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن، آزمایشی گلخانه ای در منطقه بوانات، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پاییز 1389 به اجرا در آمد. فاکتور اول، میزان نیتروژن از منبع اوره شامل سه سطح 0،100و200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و فاکتور دوم رقابت ارزن با علف هرز در 3 سطح شامل یک سطح عاری از علف هرز  و دو سطح ارزن آلوده ...

نویسندگان همکار