× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اثر غلظت نفت در تصفیه پساب‌های نفتی شور به‌وسیله فرایند اسمز مستقیم

نویسندگان

  • راضیه احمدی زاده دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
  • سهیلا شکرالله زاده دانشیار، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
  • مهدی لطیفی استادیار، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

عمده‌ترین پساب صنایع نفت و گاز، آب همراه آن است که تصفیه آن به‌منظور کاهش حجم و فراهم کردن شرایط مناسب برای کاربردهایی همچون کشاورزی مورد توجه است. از آنجا که فناوری‌های غشائی نقش مهمی در جداسازی ترکیبات محلول و قطرات روغن امولسیونی دارند، از فرایند غشایی اسمز مستقیم (FO) برای کاهش حجم این پساب استفاده شد. این فرایند، با استفاده از غشای تخت سلولزی تجاری در یک سامانه آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. شار آب در غلظت‌های مختلف شوری و نفت سنجیده شد و مورفولوژی و آبدوستی غشا پس از شار آب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش غلظت نمک‌های معدنی معمول در آب همراه، از صفر تا 20 میلی‌گرم در لیتر، شار آب از 11 به 6/6 لیتر در مترمربع در ساعت کاهش یافت. این کاهش به‌دلیل افزایش فشار اسمزی خوراک است. در حضور 1000 و 3000 میلی‌گرم در لیتر نفت در خوراک آب دیونیزه، افزایش ویسکوزیته و چسبیدن قطرات نفت بر سطح غشا باعث کاهش 12 و 15 درصدی شار آب نسبت به شار آب دیونیزه شد. با اضافه کردن نفت به آب همراه با غلظت‌های مختلف نمک، کاهش بیشتر شار آب مشاهده شد که این کاهش به‌دلیل افزایش فشار اسمزی خوراک و همچنین تغییر شرایط امولسیون نفت-آب در حضور نمک بود. حضور نمک باعث افزایش کشش سطحی محلول و در نتیجه انعقاد قطرات نفت و گرفتگی بیشتر در غشا ‌شد که در زمان‌های طولانی منجر به کاهش شار می‌شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، دسترسی به آب شیرین کمتر شده است و منابع آب شیرین نمی‌توانند تمامی نیازهای بشر را تأمین کنند. با توجه به رشد جمعیت جهان و محدودیت ذخائر آب شیرین، نمک‌زدایی از آب دریا، اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. در واقع انتخاب و توسعه یک فرایند نمک‌زدایی کارآمدتر و کم هزینه‌تر از روش‌های موجود، نیاز ضروری است. در پژوهش حاضر بهینه‌سازی شرایط عملیاتی جهت کاهش تأثیر پلاری...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

پساب‌های نفتی و امولسیون‌های نفت-آب، دو نمونه از اصلی‌ترین آلوده‌کننده‌های محیط زیست محسوب می‌شوند. اگر چه مقدار آنها از نظر حجم کم می‌باشد ولی میزان آلودگی بالایی دارند. لذا در این تحقیق نتایج حاصل از بررسی‌های تجربی تصفیه پساب نفتی و روغنی پالایشگاه به روش اولترافیلتراسیون ارائه شده است. برای انجام آزمایشات از غشاهای پلی‌سولفون (kDa(PS 30 به‌عنوان غشا اولترافیلتراسیون و نمونه‌هایی از پساب خرو...

پساب های نفتی و امولسیون های نفت-آب، دو نمونه از اصلی ترین آلوده کننده های محیط زیست محسوب می شوند. اگر چه مقدار آنها از نظر حجم کم می باشد ولی میزان آلودگی بالایی دارند. لذا در این تحقیق نتایج حاصل از بررسی های تجربی تصفیه پساب نفتی و روغنی پالایشگاه به روش اولترافیلتراسیون ارائه شده است. برای انجام آزمایشات از غشاهای پلی سولفون (kda(ps 30 به عنوان غشا اولترافیلتراسیون و نمونه هایی از پساب خرو...