بررسی اثر ورم پستان تحت بالینی بر لاکتوز، مواد جامد و pH شیر در بز سانن

نویسندگان

  • جعفر یدی گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
  • مریم رضاپور گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم شیر در گاوهای هلشتاین مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و بالینی به روش ژل آگارز

     ورم پستان یکی از مهم‌ترین بیماری‌ها از نقطه نظر اقتصادی در صنعت پرورش گاو شیری می‌باشد که باعث کاهش تولید شیر، هزینه‌های درمان، کاهش پیشرفت ژنتیکی گله و افت کیفیت شیر می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی پروتئین‌های شیر گاوهای هلشتاین مبتلا به درجات مختلف ورم پستان بالینی و تحت بالینی بود. به منظور انجام این تحقیق، نمونه  شیر از 125 رأس گاو متعلق به دو گاوداری بزرگ صنعتی واقع در اطراف تبریز جمع...

متن کامل

بررسی میزان همخونی و اثر آن بر تولید شیر و ورم پستان تحت بالینی در گاو هلشتاین

جهت بررسی تأثیر هم خونی و اثرات ثابت غیرژنتیکی روی صفات تولیدی و بیماری ورم پستان تحت بالینی در گاوهای هلشتاین، از 3059 داد? بیماری ورم پستان 743 رأس گاو شیری شامل اطلاعات بیماری ورم پستان بالینی و تحت بالینی و 3403 داد? تولیدی 1572 رأس گاو شیری شامل اطلاعات 305 روز شیردهی تولید شیر، چربی، درصد چربی، پروتئین و درصد پروتئین یک گاوداری استان آذربایجان شرقی که طی سال های 1388-1385 جمع آوری شده بود...

15 صفحه اول

بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی

یکی از عواملی که در ورم پستان تغییر پیدا می کند ، تابلوی خونی و به عبارت بهتر لکوگرام است ( 5، 4، 3، 2) . بر اساس مطالعات این پژوهشگران که مرم پستان را به صورت تجربی ( Experimental) و با تلقیح مقادیر مختلف از باکتریهای ایجاد کرده اند ، تابلوی خونی برحسب زمانهای متفاوت از لحظه تلقیح باکتری ، تغییرات مختفی پیدا می کند . بر اساس مطالعه جین و همکاران (2) تغییرات در لکوگرام گاوهای مبتلا به ورم پستان...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تعیین ارزش تشخیصی لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز شیر در گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

امروزه شمارش سلولهای سوماتیک و کشت باکتریایی به عنوان استاندارد طلایی در تشخیص ورم پستان تحت بالینی در نظر گرفته می شود.شمارش سلولهای پیکری،دقت تشخیصی پایینی دارد و از طرفی آزمایشات باکتریولوژیک به عنوان یک تست روتین در تشخیص ورم پستان تحت بالینی مناسب نیستند.بنابراین برای شناسایی حیوانات مبتلا نیاز به مارکرهای جدیدی است که دارای درستی بالینی بالایی باشند.هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی لاک...

متن کامل

مطالعه برخی خصوصیات استافیلوکوکسی‏ها‏ی جدا شده از شیر میش‏ها‏ی مبتلا به ورم پستان تحت بالینی در شهرکرد، ایران

  مقدمه: استافیلوکوکسی‏ها‏ آنزیم‏ها‏ی فراوانی در محیط آزاد می‏کنند که برخی از آن‏ها نظیر کوآگولاز، بتا لاکتاماز، همولایزین‏ها‏ و بیوفیلم‏ها‏ جزء اندیس‏ها‏ی بیماری ‏ زایی این باکتری‏ها‏ محسوب می ‏ شوند. هدف مطالعه حاضر، جدا‏سازی و تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس‏ها‏ی کوآگولاز منفی از گوسفندان مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و آزمایش تولید بیوفیلم، بتالاکتاماز و همولایزین‏ها‏ و نیز الگوی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 93  شماره 4

صفحات  73- 78

تاریخ انتشار 2014-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023