بررسی اثر کود نیتروژن روی پارامترهای رشد محصول ذرت (سینگل کراس 704) برای مدل آکواکراپ

نویسندگان

  • امید میرزایی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری زهکشی، دانشگاه تهران.
  • علی رحیمی خوب استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
  • مریم وراوی پور دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
چکیده مقاله:

کود نیتروژن بر روی پارامترهای رشد و در نهایت عملکرد محصول اثر می­گذارد. شناخت این اثر برای مدیریت مصرف کود  مهم می­باشد. فرضیه این پژوهش آن است که کود نیتروژن روی چهار پارامتر رشد محصول ذرت از قبیل بهره­وری آب نرمال شده (WP*)، حداکثر پوشش گیاه(CCx)، نرخ رشد پوشش گیاه (CGC) و نرخ کاهش پوشش گیاه (CDC)اثر می­گذارد. این چهار پارامتر، ورودی­های مدل آکواکراپ هستند.هدف نخست این پژوهش تعیین معادله­ها بین کود نیتروژن و چهار پارامتر فوق و هدف دوم بررسی دقت مدل آکواکراپ برای شبیه­سازی پاسخ محصول ذرت به کود نیتروژن با استفاده از پارامترهای به­دست آمده از هدف نخست است. بدین منظور گیاه ذرت رقم اصلاح­شده سینگل کراس 704 طی دو سال زراعی 1394 و 1395 بدون تنش رطوبتی کشت شد. تیمارها با ششسطح کودی از صفر  تا 300 کیلوگرم در هکتار اجرا شدند. داده­های سال اول برای تدوین معادله­ها و داده­های سال دوم برای صحت­سنجی استفاده شدند. نتایج نشان داد تغییرات چهار پارامتر فوق با مقدار کود مصرفی از معادله درجه دو با ضریب تعیین بالایی پیروی می­کند. نتایج برآورد پارامترهای فوق برای تیمارهای کودی سال دوم در مدل آکواکرپ برای شبیه­سازی زیست توده استفاده شد. نتایج نشان داد، معادله­های بنیان شده می­تواند برای برآورد اثر تنش کود ازت بر پارامترهای رشد ذرت در مدل آکواکراپ مورد استفاده قرار گیرد. ضریب تعیین و جذر میانگین مربعات خطا به­ترتیب بالای 97/0 و کمتر از 12درصد بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر مصرف کود پلیت شده نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در ذرت دانه ای سینگل کراس (704)

A field study was conducted at Aboureihan research field of Tehran University in 2009 to find out the effect of nitrogen pellet fertilizer on the grain yield and nitrogen use efficiency of corn (Single Cross 704). The factorial design of the study comprised of randomized complete block with three replications. Factors of this experiment including: first factor was two levels of fertilizer appl...

متن کامل

اثر تنش خشکی، میکوریزا و مقادیر روی بر خصو صیات اگروفیزیولوژیک ذرت رقم سینگل کراس 704

به منظور بررسی اثر تنش خشکی، میکو ریزا و سطوح مختلف روی بر برخی خصوصیات اگروفیزیولوژیک ذرت سینگل کراس 704، آزمایشی در سال های1385 و1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایشی سه سطح آبیاری شامل: آبیاری معادل نیاز آبی گیاه (شاهد)، آبیاری معادل 75 درصد ن...

متن کامل

اثر کود سبز بر تولید ذرت علوفه ای سینگل کراس 704 تحت مدیریت مختلف زراعی

چکیده به منظور بررسی تأثیر کود سبز بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه ای تحت انواع کودآلی و شیمیایی، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-91 در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل واقع در سد سیستان اجرا گردید. کرتهای اصلی استفاده از کود سبز (جو) و عدم استفاده از کود سبز و کرتهای فرعی، استفاده از کود دامی (30 تن در هکتار)، کود فسفر و نیتر...

مطالعه برهمکنش کود زیستی نیتروکسین، نیتروژن معدنی و هیدروپرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704

به منظور بررسی اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین، هیدروپرایمینگ و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک­­های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1387 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل هیدروپرایمینگ بذر در دو سطح (هیدروپرایمینگ و بدون پرایمینگ) به عنوان فاکت...

متن کامل

تاثیرتیمارهای پیش‌کاشت و میزان نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس 704

سابقه و هدف: با توجه به مضرات و آلودگی‌های کاربرد کودهای شیمیایی، نیاز به کاهش مصرف این نهاده‌ها و یافتن راهکارهای اکولوژیک جهت تأمین نیاز غذایی گیاهان زراعی احساس می‌شود. یکی از این راه‌ها استفاده از گیاهان پیش‌کاشت مناسب می‌باشد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تأثیر تیمارهای پیش‌کاشت و مدیریت سطوح مصرف نیتروژن بر خصوصیات کیفی علوفه ذرت اجرا شد. مواد و روش‌ها: آزمایش در مزرعه پژوهشی دانشگا...

متن کامل

اثر کم آبیاری و کود نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای سینگل کراس 704 در منطقه رشت

به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری وکود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص های رشد ذرت علوفه ای(رقم سینگل کراس 704)، آزمایشی در سال 1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح آبیاری (50 درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس (آبیاری کامل)، 75 درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس) و سه سطح کود نیتروژن خ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 42  شماره 1

صفحات  115- 127

تاریخ انتشار 2019-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023