بررسی ارتباط بین اضافه وزن و چاقی با علائم افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه

نویسندگان

  • حقیقی, ماه منیر بیمارستان روانپزشکی رازی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
  • ولی زاده, ندا دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
  • پیروی, تهمینه دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

Background & Aims: Obesity is one of the most important diseases with rising prevalence that causes different kinds of physical and psychiatric health problems .The relationship between obesity and depression is controversial. We designed this study to evaluate the possible relationship in women referring to health centers of Urmia city. Materials & Methods: In a descriptive study 637 women aged 16-65 years old referring to health centers of Urmia city were enrolled and entered to the study. Body weight, height and body mass index (BMI) of all participants were measured. Individual information were recorded in a questionnaire. Depressive symptoms assessed by Beck depression inventory (BDI). The data were analyzed by independent sample T-test, Chi-square, Log linear and ANOVA tests using SPSS version 16.&nbsp; The level of statistical significance was settled as p<0.05. Results: Among all study subjects depression score increased as in the same line with BMI (Pv =0.015 r=0.096). Also there was a positive correlation between age and depression (r=0.115, PV= 0.004). The mean of depression score in overweight and obese women was significantly higher than normal weight and lean women (PV =0.001). Conclusion: Depression score increased with increased BMI in women. We suggest to future researchers to conduct studies about the relationship between obesity and depression in women and also possible involvement of factors such as job, self-satisfaction of the body appearance, sedentary life, and also their familial and social status. Adequate training is also suggested to raise women awareness of the complications of obesity and overweight.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فراوانی اضافه وزن و چاقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان

Introduction & Objective:The prevalence over weight & obesity increase in the world especially in developing countries. Obesity is a health problem important because of the complications such as coronic diseases. The purpose of study was to prevalence of over weight & obesity and risk factors of women in Hamadancity. Materials & Methods: In a descriptive-cross sectional study a number of 400 w...

متن کامل

بررسی فراوانی اضافه وزن و چاقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان

مقدمه و هدف: شیوع اضافه وزن و چاقی در دنیا خصوصا در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. چاقی یک مشکل مهم سلامتی است زیرا می تواند سبب بیماریهای مزمن گردد. هدف ازاین مطالعه تعیین فراوانی اضافه وزن و چاقی و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر همدانبود. روش کار: در این مطالعه توصیفی-مقطعی با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعداد 400 نفر از زنان در سنین باروری از مراکز بهداشتی و درمانی انتخا...

متن کامل

بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ارومیه

Abstract Introduction: Pregnancy and being mother, is one of the enjoyable and evolutionary life of women and often is within stress and depression. Regarding to these undesirable consequences on mother and fetus, this research has been done in the goal of &ldquo;Exploring of Depression, Anxiety and Stress in Pregnant Women Referred to Health Centers of Urmia. Material and method:&nbsp; t...

متن کامل

میزان شیوع چاقی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اردبیل

چکیده زمینه و هدف:شیوع چاقی در سنین باروری به طور گسترده ای در حال افزایش است.چاقی از نظر افزایش بیماری های قلبی عروقی و ناهنجاریهای زنان و زایمان و عوارض دیگری اهمیت دارد و این تحقیق در این راستا صورت گرفته است. روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 225 زن باردار چاق(از بین 2055 زن باردار) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اردبیل به روش دو مرحله ای خوشه ای- تصادفی ساده انتخاب شدند. ...

متن کامل

الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1386

  خلاصه   زمینه و هدف : افزایش و ز ن از تغییرات مهم دوران بارداری می باشد به طوری که تغییرات وزن مادر در رابطه با بارداری می‌تواند پیامد های نامطلوب داشته باشد. از آنجا که وزن‌گیری زیاد و حتی ناکافی زن باردار با عوارض زیادی همراه خواهد بود. لذا تعیین الگوی افزایش وزن زنان باردار یک ضرورت بوده و این پژوهش به بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر رفسنجان پر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 5

صفحات  317- 326

تاریخ انتشار 2018-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023